728 x 90

กทม. ตกท่อบ่อยจัง

img

กทม. เมืองที่คนตกท่อ อุปสรรคการเดินทางของคนเมือง 
ปัญหาความไม่ปลอดภัยบนทางเท้า หรือพื้นผิวจราจร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ระบุว่าตัวเลขการเสียชีวิตของคนเดินเท้าคิดเป็น 22% จากจำนวนผู้ใช้รถใช้ถนนที่เสียชีวิตทั้งหมด และจากรายงานความปลอดภัยทางถนนโลก ปี 2015 ประเทศไทยมีผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็นคนเดินเท้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอยู่ที่ 8%
ปัญหาความปลอดภัยในการเดินเท้าในกรุงเทพ
ยอดแจ้งอุบัติเหตุจากท่อระบายน้ำร่วมพันราย   
จากข้อมูลของ กทม. ระบุว่าตั้งแต่ต้นปี 2560 มีการร้องเรียนอุบัติเหตุคนตกท่อระบายน้ำ ผ่านสายด่วน กทม. 1555 เข้ามารวมกันกว่า 750 ครั้ง แสดงให้เห็นว่าปัญหาฝาท่อระบายน้ำชำรุด เสียหาย เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้ประชาชน “เดินทางไม่สะดวก” และ “ไม่ปลอดภัย” ส่งผลเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเป็นอีกหนึ่งมุมสะท้อนของการพัฒนาเมืองที่แก้ไขปัญหาได้ไม่เด็ดขาด และเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง 
คนตกท่อระบายน้ำ
กทม. มีฝาท่อระบายน้ำต้องรับผิดชอบกว่า 6 แสนฝา 
โดยสำนักการระบายน้ำ ชี้แจงว่า สายด่วนที่ร้องเรียนเข้ามามีเรื่องอุบัติเหตุจากฝาท่อระบายน้ำจำนวนมากจริง แต่ไม่ใช่ในส่วนที่ กทม. รับผิดชอบ อย่างไรก็ดียอมรับว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ ระยะทางถนนรวมกันกว่า 6,400 กิโลเมตร มีฝาท่อระบายน้ำในความดูแลของ กทม. กว่า 600,000 ฝา โดยอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ บนถนนสายหลัก จำนวน 420,000 ฝา อีก 180,000 ฝา ตามตรอก ซอย ต่างๆ อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต 

กรุงเทพฯ ชั้นในพบฝาท่อระบายน้ำชำรุดมาก 
จากการสำรวจพบว่าพื้นที่ที่มักเกิดปัญหาฝาท่อระบายน้ำชำรุดมาก คือ กรุงเทพฯ ชั้นใน เช่น เกาะรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ เนื่องจากมีฝาท่อเป็นจำนวนมากบริเวณทางเท้า และในบางพื้นที่ฝาท่อระบายน้ำมีระยะห่างกันเพียง 6 เมตรเท่านั้น และจากการที่มีปริมาณรถยนต์สัญจรไปมาจำนวนมากเกือบตลอดเวลา เป็นเหตุให้มีการชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง 

เจ้าหน้าที่-เวลาไม่พอซ่อมแซม 
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบท่อระบายน้ำ กทม. นั้น มีเพียง 100 คน ทำให้การตรวจสอบ ดูแล แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นทำได้ไม่ทั่วถึง อีกทั้งยังมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขในช่วงเวลากลางวันได้ เพราะจะมีผลกระทบต่อประชาชนและกีดขวางการจราจร จึงต้องใช้เวลาซ่อมแซมในตอนกลางคืน ทำให้มีอุปสรรคในการทำงาน

ไม่มีงบประมาณรองรับเพียงพอ  
อีกข้อจำกัดหนึ่งคือเรื่องของงบประมาณ ซึ่งราคาฝาท่อระบายน้ำแบบที่เป็นตะแกรงอยู่ที่ประมาณ 4,000-5,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาด ส่วนฝาแบบกลมราคาประมาณ 10,000 บาท มีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี  แต่ทางสำนักการระบายน้ำไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการซ่อมแซมปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำโดยเฉพาะ ต้องจัดสรรจากหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ทำให้ดำเนินการได้ไม่มากนัก 

อย่างไรก็ตามทางสำนักระบายน้ำมีแนวทางจะลดจำนวนฝาท่อระบายน้ำ โดยเพิ่มให้ห่างกันระยะ 15 เมตร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความสะดวกในการสัญจรให้แก่ประชาชนได้มากขึ้น ทั้งนี้จะมีพนักงานกวาดถนนในแต่ละพื้นที่คอยช่วยสอดส่องดูแล และแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไข รวมถึงต้องอาศัยการแจ้งจากผู้ที่พบเห็นโทรแจ้งเข้ามาเพื่อที่ดำเนินการแก้ไขต่อไป

ไร้ระเบียบเยียวยาตกท่อ  
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบได้รับการยืนยันว่า กทม. ไม่มีข้อกำหนดให้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากฝาท่อระบายน้ำ แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถที่จะยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือยื่นต่อหน่วยงาน ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หากเป็นความผิดของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหาย และส่งเรื่องให้ผู้บริหาร กทม. ผู้พิจารณา ก่อนเสนอกระทรวงมหาดไทย อนุมัติจ่ายค่าสินไหม โดยจะใช้เวลาประมาณ 1-3 ปี 

ทั้งนี้ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ผู้ริเริ่มโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองเดินได้ เมืองเดินดี” มีข้อมูลว่า “การเดินเท้า” เป็นเงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และจากการสำรวจแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 1,111 คน พบว่ามีปัญหาสำคัญอย่างน้อย 3 ด้านที่ส่งผลกระทบต่อการเดินเท้าในกรุงเทพฯ คือ ปัญหาด้านความปลอดภัย, ปัญหาด้านความสะดวกสบาย และ ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการเดิน

อีกทั้งยังพบว่าคนทั่วไปให้ความสำคัญกับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 33.6% ยานพาหนะส่วนตัว 31.2% การเดินเท้า 24.6%   ในขณะที่การเดินเท้ามีบทบาทสำคัญสำหรับผู้ที่ไม่มียานพาหนะส่วนตัวถึง 31.4% ดังนั้นนอกจากการพัฒนากรุงเทพฯ สู่การเป็นมหานครแห่งระบบราง เพื่อยกระดับความสะดวกสบายในการเดินทางแล้ว การปรับปรุง ทางเดินเท้า จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ ใช้ประโยชน์ได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น และจะช่วยระดับคุณภาพของเมืองให้มีความปลอดภัย น่าอยู่ได้อย่างแท้จริง 
พฤติกรรมการเดินของคนกรุงเทพฯ


นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) 
“ปี 60 ทาง สนน. ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากฝาท่อระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ กทม. แต่อย่างใด แต่ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ของเรามีน้อย ทำให้การดูแล แก้ปัญหาเรื่องฝาท่อระบายน้ำชำรุดไม่ทั่วถึง  และฝาท่อในเขต กทม. ยังมีที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น เช่นการประปาด้วย จึงอยากขอความร่วมมือไปยังประชาชนให้ระมัดระวังขณะเดินผ่านฝาท่อระบายน้ำ เนื่องจากในบางจุดติดตั้งมาเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ และหากพบเห็นฝาท่อท่อระบายน้ำชำรุด หรืออยู่ในสภาพสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ ขอให้แจ้งมาที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต หรือ โทรแจ้งที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กทม. หมายเลข 1555 เจ้าหน้าที่จะไปดำเนินการแก้ไข” 

[English]
Bangkok’s Open Sewers; Dangerous Traps for City Dwellers

The problem of safety on the sidewalks in Bangkok and surrounding cities remains anything but resolved.  According to the Bangkok Metropolitan Administration’, there have been over 750 cases of people falling into sewers since the beginning of this year — the statistics that suggested “inconvenient” and “unsafe” conditions faced by city dwellers.

A survey shows damages to sewer covers have been found the most in the inner part of Bangkok while heavy traffic in the areas has simply aggravated the problem.

Officials said that there are only around 100 people at the City Hall in charge of the inspection and the maintenance of sewer covers and the working hours for such tasks are limited to nighttime to avoid disruption of pedestrian and vehicle traffic.

In addition, maintenance budgeting has been another issue for responsible agencies and the BMA has no policies to provide financial compensation for anyone, who has suffered sewer cover-related accidents.

Nevertheless, the Urban Design & Development Center has not been deterred from pursuing its initiative to make Bangkok a truly walkable city in order to help people to have good health through their daily activities, which could be achieved if there are ever measures to ensure safety, favorable environment and convenience for walking in the city.

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments