728 x 90

คนไทย 14 ล้าน พร้อมใจวางขวด งดเหล้าเข้าพรรษา

img

วันเข้าพรรษาของทุกปีถือเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และหมุดหมายของการเริ่มต้นการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 3 เดือนในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งชาวไทยมีทิศทางเข้าร่วมมากขึ้น โดยปีนี้ สสส. มุ่งทำงานร่วมกับชุมชนภายใต้คำขวัญ พลังมด...ชวนงดเหล้าครบพรรษา
ประเทศที่ดื่มแอลกอฮอล์
สถานการณ์การดื่มในไทย
จากผลการศึกษาของ Observatory Data โดยองค์การอนามัยโลก ระบุว่า คนไทยดื่มเฉลี่ย 8.3 ลิตรต่อคนต่อปี ปริมาณดังกล่าวส่งให้ไทยทะยานขึ้นแท่นประเทศที่มีอัตราการดื่มมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย เป็นรองเพียงประเทศเกาหลีใต้ และเวียดนาม เท่านั้น

ขณะที่ตัวเลขผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในไทย ปี 2560 ซึ่งสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า จากประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวนกว่า 55 ล้านคน มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบปี หรือเรียกว่านักดื่มปัจจุบัน จำนวนมากกว่า 15.9 ล้านคน คิดเป็น 28.4% ลดลงจากการสำรวจเมื่อ 2557 ซึ่งมีจำนวน 17.7 ล้านคน นับว่าเป็นแนวโน้มที่ดีอยู่บ้าง

แต่ที่น่าเป็นห่วงพบคือนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชนอายุ 15 – 19 ปี มีแนวโน้มดื่มสุรามากขึ้นถึง 4.96% ต่อปี ขณะที่คนไทยใช้เวลาเพียง 4.5 นาทีในการเดินทางไปร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งผลกระทบจากการดื่มก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมากกว่า 200 ชนิด และปัญหาอุบัติเหตุ  โดยประมาณการความเสียหายทางเศรษฐกิจมากถึงปีละ 1.5 แสนล้านบาท

เปิดตัวเลขผู้งดเหล้าเข้าพรรษา
ด้วยสถานการณ์การดื่มที่อยู่ในระดับน่าเป็นห่วง หลายภาคส่วนจึงได้ขับเคลื่อนการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รณรงค์โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้เป็น ปีที่ 16 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้จากผลการประเมินโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ครั้งล่าสุดในปี 2560 โดยศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ซึ่งได้ศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงตลอด 3 เดือนของการเข้าพรรษา พบว่า มีผู้งดเหล้าเข้าพรรษาทั้งสิ้น 14.2 ล้านคน คิดเป็น 67.5% มากกว่าปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 12 ล้านคน 

โดยแบ่งเป็นผู้งดดื่มได้ตลอดเข้าพรรษา จำนวนมากถึง 7.95 ล้านคน คิดเป็น 37.9% มากกว่าปี 2559 ที่มีจำนวน 5.76 ล้านคน โดยเหตุผลที่สามารถงดดื่มจนครบพรรษา เนื่องจากปกติไม่ค่อยดื่มอยู่แล้ว และมีการงดเป็นประจำทุกปี ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงตั้งใจที่จะงดในปีต่อไป โดยมี 9.3% ตั้งใจที่จะเลิกตลอดชีวิต

ส่วนกลุ่มงดเป็นบางช่วงมีจำนวน 3.17 ล้านคน คิดเป็น 15.1% โดยส่วนใหญ่จะกลับมาดื่มภายใน 4 สัปดาห์ เนื่องมาจากมีคนชวนดื่ม ไม่สามารถขัดไม่ได้ และต้องไปงานสังสรรค์ 

ขณะที่กลุ่มไม่งดแต่ลดปริมาณมี 3.03 ล้านคน คิดเป็น 14.5% ส่วนใหญ่ลดการดื่มลงครึ่งหนึ่ง จากปกติเฉลี่ย 9 ครั้ง/เดือน ลดลง 4 ครั้ง/เดือน โดยมีสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถงดได้ตลอด มาจากการที่มีคนชวนดื่มซึ่งขัดไม่ได้ ต้องไปงานเลี้ยง และชอบเที่ยวสังสรรค์ 

ทั้งนี้ ผู้ที่ดื่มไม่แตกต่างจากช่วงก่อนเข้าพรรษา ยังคงดื่มปกติ ไม่ลดทั้งปริมาณและความถี่มีสูงถึง 6.83 ล้านคน คิดเป็น 32.5% มากกว่าตัวเลขเมื่อปี 2559 ซึ่งมี 5.86 ล้านคน

ขณะเดียวกันยังได้ศึกษาผลจากการงดเหล้าตลอดช่วง 3 เดือนของการเข้าพรรษา พบว่ากว่า 1 ใน 3 หรือ 38.1% ระบุว่าสามารถประหยัดใช้ค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 1,000 บาท โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 1,844 บาทต่อคน ซึ่งประมาณการได้ว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในช่วงเข้าพรรษาทั้งประเทศกว่า 11,243,620,265 บาท ทั้งนี้ ประเด็นที่น่าสนใจ คือมีการแชร์ข้อความบน Social Network เพื่อชักชวนคนรอบข้างให้งดเหล้าเข้าพรรษากว่า 80.4% นับว่าพลังโซเชียลจะเป็นสามารถดึดดูดความสนใจให้ผู้ดื่มหันมาร่วมลด ละ เลิกดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาได้ไม่มากก็น้อย
ประเทศที่ดื่มแอลกอฮอล์
รวมพลังมดชวนงดเหล้าครบพรรษา
ด้าน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2561 จัดภายใต้แนวคิด “พลังมด...ชวนงดเหล้าครบพรรษา” เน้นดำเนินการในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ค้นหาผู้ติดสุรา ให้คำปรึกษาการเลิกดื่มที่ถูกต้อง การส่งต่อเพื่อบำบัดกรณีดื่มจนเสพติดเป็นผู้ป่วย กระทรวงมหาดไทย ในโครงการ 155 นายอำเภอ ครอบคลุม 74 จังหวัด ชวนงดเหล้าเข้าพรรษาในพื้นที่ และกระทรวงศึกษาธิการ โดยรณรงค์ผ่านโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กว่า 30,000 โรง ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของสุราแก่เด็กนักเรียน นำไปเผยแพร่และชักชวนพ่อแม่ผู้ปกครองให้ลด ละ เลิกดื่มสุรา พร้อมทำงานกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า พัฒนาศักยภาพคนเลิกดื่มสุราตลอดชีวิต หรือ "คนหัวใจเพชร" นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรม พัฒนาจิตใจ ให้ผู้ที่ลด ละ เลิก การดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาให้สามารถเลิกได้ตลอดชีวิต ผ่านโปรแกรมสติบำบัด การอบรมโดยใช้หลักแพทย์วิถีธรรม และการใช้แนวทางทางพุทธศาสนา

ขณะเดียวกัน สสส. ยังได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ขับเคลื่อนการรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้าเชิงรุก โดยชูแคมเปญ “ลดเมา เพิ่มสุข 4 สร้าง 1 พัฒนาพาชุมชนลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ” วางยุทธศาสตร์รณรงค์ลด ละ เลิกเหล้าตลอดปี คุมเข้ม 3 เทศกาล ทั้งปีใหม่ สงกรานต์ และเข้าพรรษา ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนคนเลิกเหล้า พร้อมกับยังคิดค้นนวัตกรรมช่วยคนอยากเลิกเหล้า 

คุณสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กล่าวว่า เป้าหมายการ ลดเมา เพิ่มสุข ในปี 2561 ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ คือ ลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยชุมชนท้องถิ่น และสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เป็นสงกรานต์ปลอดเหล้า และปลอดภัย โดยขับเคลื่อนจัดกิจกรรมใหญ่เพื่อปลุกกระแสในพื้นที่ในช่วงเทศกาลสำคัญ ได้แก่ วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงช่วงเวลาปกติระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเมษายน 2562 จำนวน 10 เดือน ซึ่งคาดว่า ผลที่ได้รับจะช่วยให้เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพิ่มจำนวนคนเลิกเหล้าในชุมชนทั่วประเทศ 3,409 คน ช่วยลดอุบัติเหตุบนถนนของชุมชนท้องถิ่นที่เข้าร่วม  ชุมชนท้องถิ่นมีนวัตกรรมที่เป็นวิธีการช่วยผู้ที่ต้องการเลิกเหล้าได้อย่างน้อย 1 แห่ง/อปท. และเกิดหมู่บ้านต้นแบบที่มีการกำหนดมาตรการทางสังคมอย่างน้อย  576 หมู่บ้านทั่วประเทศ

กรมสุขภาพจิตแนะ ลดก่อนงด
ด้าน นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า จากปัญหาที่กรมสุขภาพจิตสำรวจพบว่า ประชาชนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไปประมาณ 9 แสนคน หรือ 1.8% มีอาการติดเหล้า (Alcohol Dependence) ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการดื่มเหล้าเป็นระยะเวลานาน จะทำให้สมองของผู้ติดเหล้าทำงานมากกว่าปกติเพื่อต้านฤทธิ์ของเหล้า ดังนั้นหากงดหรือหยุดดื่มเหล้าทันที จะก่อให้เกิดอาการถอนพิษเหล้าได้ เช่น มือสั่น เหงื่อออก กระวนกระวาย นอนไม่หลับ เป็นต้น ซึ่งช่วงนี้หลายคนตั้งใจเลิกหรืองดดื่มเหล้าทันที แต่อาจทนไม่ได้ก็จะกลับไปดื่มเหล้าใหม่ 

นอกจากนี้ ยังมีจำนวนไม่น้อยมีอาการถอนพิษเหล้ารุนแรงในวันที่ 3 - 4 ของการงดดื่มเหล้า เกิดอาการเพ้อ สับสน หูแว่ว ประสาทหลอน หวาดระแวง หลงผิด หรือเกิดอาการชักได้ จึงฝากเตือนว่าควรเริ่มลดปริมาณการดื่มเหล้าลงเรื่อยๆ ก็จะสามารถเลิกหรือหยุดดื่มได้อย่างที่ตั้งใจ โดยไม่ทำให้เกิดอาการถอนพิษสุรา แต่สำหรับผู้ที่ตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษาแต่ไม่สามารถลดปริมาณการดื่มลงได้ทันในช่วงนี้ ขอแนะนำให้ไปพบแพทย์ก่อนวันที่จะเริ่มงด เพื่อแพทย์จะให้ยาลดการเกิดอาการถอนพิษสุรารุนแรง ทำให้สามารถงดได้ตามความต้องการได้อย่างปลอดภัย 

40% ของคนกรุงมุ่งงดเหล้าเข้าพรรษา
ขณะที่ผลจากการสำรวจเกี่ยวกับเทศกาลเข้าพรรษา 2561 ของคนกรุงเทพฯ โดยเอยูโพล พบว่า ชาวกรุงเทพฯ ตั้งใจจะร่วมงดเหล้า 26.18% อีกทั้งยังมีความเห็นว่าต้องการให้รัฐบาลรณรงค์ให้งดเหล้า  เข้าพรรษาอย่างจริงจัง 40.10% นอกจากนั้นชี้ว่าต้องไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 22.96% และควรปิดสถานบันเทิงตลอดช่วงเทศกาล 12.02%

นับเป็นทิศทางที่ดีเมื่อคนไทยวางขวดเหล้าเข้าร่วมโครงการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นเรื่อยๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงต้องมุ่งผลักดันคือการลดปริมาณการดื่ม ร่วมถึงสร้างวินัยในการดื่มไม่ขับเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุลงให้มากกว่านี้ ไม่ใช่เพียงตามกระแสบิ๊กอีเวนต์อย่างเดียวเท่านั้น  


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
“ขณะนี้มีประชากรลดเหล้าได้แล้วแสนกว่าคน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม บางคนมีหนี้สินจำนวนมาก พอเลิกดื่มสุราก็ประหยัดได้เยอะ หลายคนพูดว่ามีปัญหาเยอะ ก็ต้องดื่มเหล้าหน่อย จะได้ลืมปัญหา เคยบอกแล้วว่าพอดื่มวันนี้ กลางคืนหลับก็หลับเพราะเหล้า พอตื่นเช้ามาปัญหาก็ยังอยู่เหมือนเดิม และปัญหาก็บวกไปเป็น 2 เท่า เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเหล้าที่ดื่มเข้าไป ฉะนั้นต้องคิดให้มีระบบ เรื่องนี้อยู่ที่คนดื่มและคนเสพ เรื่องค้าขายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง อยู่ที่ตัวเรา ซึ่งรัฐบาลจะดูแลภาพรวมให้ได้”
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

คุณสงกรานต์ ภาคโชคดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
“ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้ร่วมกับทุกหน่วยงาน ในการรณรงค์เปลี่ยนแปลงค่านิยมไม่เลี้ยงเหล้า ไม่ดื่ม ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลงานบุญประเพณี พร้อมเน้นบังคับใช้กฎหมาย และเน้นให้ผู้นำชุมชนร่วมรณรงค์ และเป็นตัวอย่างในการงดเหล้า ซึ่งขณะนี้มีอำเภอเข้าร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี2561 แล้ว จำนวน155 อำเภอ”
คุณสงกรานต์ ภาคโชคดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments