728 x 90

บทสรุปทางเลียบเจ้าพระยา

img

โปรเจกต์ทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่านแผนดำเนินงานตั้งแต่ปี 2558 และมีกำหนดที่จะเริ่มการก่อสร้างมาตั้งแต่ต้นปี 2559 แต่ถูกปรับแผนงานมาตลอด เนื่องจากโดนวิพากษ์วิจารณ์ มีกระแสคัดค้าน ทำให้ต้องปรับลดขนาดรูปแบบการก่อสร้าง โดยกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีกระแสอีกครั้งว่ารัฐบาลมีแนวโน้มจะยุติโครงการในเขตพื้นที่อนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่องตามที่หลายๆ ฝ่ายร้องขอ 

โดย อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่าล่าสุดคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ซึ่งมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน ได้มีมติให้พัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดๆ ไม่มีการทำทางเลียบลงแม่น้ำทั้งสาย โดยบางส่วนที่เป็นเส้นทางในกรุงรัตนโกสินทร์ จะไม่มีการดำเนินการ พร้อมทั้งเห็นควรให้สมาคมสถาปนิกสยามทำแผนพัฒนาจากถนนตกถึงตลาดน้อย ซึ่งจะมีการเชิญทุกฝ่ายผนึกกำลังเพื่อพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกัน 

กทม.ยันรอไฟเขียว ประมูลก่อสร้าง
ขณะที่ คุณจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ กล่าวว่า กทม. ยังคงเดินหน้าโครงการตามแผน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่ออนุมัติดำเนินการประกวดราคาโดยวิธี e-bidding ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560 ในส่วนของโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาระยะแรก จากสะพานพระราม 7-สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ระยะทาง 14 กม. วงเงินรวม 8,362 ล้านบาท โดยรูปแบบที่เสนอไปยังคงเป็นแบบเดิม และแบ่งเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 3.5 กม. และยังไม่ได้รับนโยบายให้ชะลอหรือปรับเปลี่ยน  รูปแบบโครงการแต่อย่างใด 

ขณะเดียวกัน ในส่วนของการประเมินผลและติดตามการทำงานโครงการต่างๆ ของ กทม. ก็มีการอัพเดทสถานะความคืบหน้าโครงการทั้ง 4 ช่วง ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 เม.ย.2561 ที่ผ่านมา โดยรายงานว่าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 4 มีความคืบหน้าของงานแต่ละช่วงที่ 56% โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย ส่วนช่วงที่ 2 มีความคืบหน้าของงานเพียง 11% ล่าช้าที่สุดเพราะยังไม่ได้ข้อยุติเรื่องพื้นที่เนื่องจากติดพื้นที่สำคัญ 

พร้อมกับมีรายงานความคืบหน้าในการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างด้วยว่า ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 3 และ ช่วงที่ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา ส่วนช่วงที่ 2 ต้องรอให้เรื่องของพื้นที่ก่อสร้างได้ข้อยุติก่อนจึงจะสามารถดำเนินการจ้างที่ปรึกษาได้ 

กรมเจ้าท่าเห็นด้วยตามข้อเสนอของ กทม. 
ทางด้าน กรมเจ้าท่า ซึ่ง กทม. ได้ส่งรูปแบบให้พิจารณาเพื่อขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำนั้น นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ขณะนี้กรมได้พิจารณารายละเอียดตามแบบก่อสร้างที่ กทม. ยื่นมาขออนุญาตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้พิจารณาทั้งด้านของผลกระทบต่อทางเดินน้ำ ทางเดินเรือ และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เห็นว่ารูปแบบที่ กทม. เสนอมาเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรค หรือผลเสียต่อแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถดำเนินการได้ ในส่วนของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้พิจารณาผ่านแล้ว อย่างไรก็ดียังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาไปยัง กทม. เนื่องจากต้องรอความเห็นจากคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์ก่อน แล้วจึงจะส่งมติอย่างเป็นทางการไป ส่วนที่มีกระแสว่ารัฐถอยหรือให้มีการทบทวนทำเป็นบางจุดนั้นยังไม่มีการส่งหนังสือจากหน่วยงานใดแจ้งมาที่กรม 

กรมศิลปากรไม่เห็นด้วยกับโครงสร้างรุกลำน้ำ  
ขณะที่ กรมศิลปากรที่ต้องพิจารณาในเรื่องรูปแบบโครงการกรณีอยู่ใกล้เคียงโบราณสถานนั้น ทางคณะกรรมการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน ได้ประชุมกันเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560 โดยมีมติ ออกมาว่า 
1. การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สมควรยอมรับร่วมกันในหลักการที่ว่าจะไม่ให้มีการบุกรุกหรือรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่ที่ถูกบุกรุกจะต้องเอาคืนกลับมา ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องศึกษาและออกแบบเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยสิ่งก่อสร้างใหม่จะต้องไม่บุกรุกหรือล้ำเข้ามาอยู่ในแม่น้ำ 
2. ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตามรายละเอียดที่สำนักการโยธา กทม. เสนอ เนื่องจากเห็นแนวคิดการก่อสร้าง เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ริมน้ำ แต่รูปแบบกลับเป็นการก่อสร้างที่บุกรุกหรือรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเสียเอง และเห็นว่าการก่อสร้างตามที่เสนอมา มีผลกระทบต่อการเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงแม่น้ำของโบราณสถานและวิถีชีวิตชุมชนที่มีความสัมพันธ์ดั้งเดิมกับแม่น้ำ ทั้งนี้ข้อมูลโบราณสถานที่อยู่ในพื้นที่โครงการรายงานการศึกษาวิเคราะห์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้นไม่สอดคล้องกับรูปแบบกายภาพที่นำเสนอ อีกทั้งยังเห็นว่าการก่อสร้างตามโครงการฯ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บดบังมุมมองโบราณสถานจากริมแม่น้ำและไม่สอดคล้องกับบริบทเดิมด้วย 

นอกจากนั้นยังมีรายงานด้วยว่ามีคณะกรรมการบางท่านในคณะกลุ่มเกาะรัตนโกสินทร์ มีความเห็นว่าควรทบทวนรูปแบบโครงการในช่วงที่ผ่านพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ส่วนที่อยู่เหนือจากนั้นสามารถที่จะดำเนินการได้ อย่างไรก็ตามความเห็นจากกรมศิลปากร และคณะกรรมการบางท่านนั้น เป็นเพียงความคิดเห็นในเบื้องต้น ต้องรอให้คณะกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีประชุมเพื่อพิจารณาความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ และมีมติอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งยังไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนว่าจะมีการประชุมกันเมื่อไร 

สมัชชาแม่น้ำยังไม่วางใจในสถานการณ์ 
ทั้งนี้ จากการสอบถามทั้งทาง กทม. กรมเจ้าท่า กรมศิลปากร รวมถึงตรวจสอบความคืบหน้าในการติดตามการดำเนินโครงการจากทางภาครัฐ ยังไม่มีการยืนยันว่ามีมติอย่างเป็นทางการในเรื่องของการให้ทบทวนการก่อสร้างเป็นบางช่วงตอนหรือให้ยุติโครงการ พบเพียงแต่การรายงานผลการประชุมว่า ในปี 2561 มีการรายงานผล 3 ครั้ง คือ ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2561 กับครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2561 ที่มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61 ในการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ครั้งที่ 3/2561 ที่มีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี      เป็นประธาน ซึ่งก็มีการรายงานเพียงความคืบหน้าในการจ่ายเงินช่วยเหลือและรื้อย้ายชุมชนรุกล้ำลำน้ำในแนวโครงการ ผลการเจรจากับผู้ประกอบการริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ได้ข้อยุติแล้ว เช่น โรงแรมรอยัลริเวอร์  โรงแรมริเวอร์ไซด์ และร้านอาหารขนาบน้ำ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงรับทราบเรื่องพื้นที่โครงการผ่านเขตพระราชฐานวังเทเวศร์ และท่าวาสุกรี ที่อยู่ระหว่างปรับรูปแบบก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

คุณยศพล บุญสม ในฐานะผู้ประสานงานสมัชชาแม่น้ำ และผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเพื่อนแม่น้ำ (Friends of the River : FOR) ก็ยอมรับว่าได้รับทราบจากกระแสข่าวว่ารัฐบาลมีแนวโน้มจะยุติโครงการทางเลียบในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่องเนื่องจากผลกระทบหลายด้านที่จะเกิดขึ้นหากมีการสร้างทางเลียบกว้าง 10 เมตร ยาวข้างละ 7 กม. รุกล้ำเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยา ตามที่หลายฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ ภาคประชาสังคม แสดงความห่วงกังวลและได้พยายามสื่อสารถึงสังคมและรัฐบาลมาโดยลำดับ ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าภาครัฐได้เห็นตรงกับเราถึงความไม่ต้องการให้มีสิ่งปลูกสร้างลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา 

อย่างไรก็ตามมองว่าสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานใดออกมายืนยันว่าเป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ เป็นไปได้ว่าอาจยังอยู่ในขั้นตอนที่ไม่เป็นทางการ ต้องติดตามกันต่อไปว่าคณะกรรมการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานจะมีมติออกมาในทางเดียวกันหรือไม่ ซึ่งทางคณะทำงานยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งวางแนวทางและมุ่งมั่นทำงานเชิงรุก ทั้งกิจกรรมสื่อสารสาธารณะ งานด้านกฎหมายและอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการทางเลียบในแม่น้ำเจ้าพระยาจะยุติอย่างเป็นทางการในเร็ววัน ซึ่งเมื่อวันนั้นมาถึงจะเป็นโอกาสที่ทุกภาคส่วนจะมาร่วมกันตั้งโจทย์ วางแนวทาง และกระบวนการ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยาของเราทุกคนร่วมกันเพื่อความยั่งยืนต่อไป 

สำหรับอนาคตของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานคร ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน ตามนโยบายของรัฐบาล จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไป  


คุณจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
“ยังไม่ทราบเรื่องว่าภาครัฐจะให้ทบทวนหรือยกเลิกโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ในขณะนี้ กทม. ยังทำงานตามแผนงาน ซึ่งล่าสุดก็ได้เสนอเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อขออนุมัติดำเนินการประกวดราคาโดยวิธี e-bidding ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560 ยังไม่ได้รับข้อมูลหรือคำสั่งให้ปรับรูปแบบโครงการในบางช่วงบางตอนหรือยกเลิกโครงการแต่อย่างใด ซึ่งหากจะมีการเปลี่ยนปลงหรือยกเลิกโครงการจริงก็ต้องมีหนังสือแจ้งมาที่ กทม. ด้วย ซึ่ง กทม. ก็พร้อมจะดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐ” 
คุณจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

คุณยศพล บุญสม ในฐานะผู้ประสานงานสมัชชาแม่น้ำ และผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเพื่อนแม่น้ำ (Friends of the River : FOR) 
“ทราบว่าจะมีการทบทวนจากกระแสข่าว แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมายืนยันว่าเป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจยังอยู่ในขั้นตอนที่ไม่เป็นทางการ ก็ต้องติดตามกันว่า คณะกรรมการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานจะมีมติออกมาในทางเดียวกันหรือไม่ อย่างไรก็ดีมันอาจเป็นสัญญาที่ดีว่าภาครัฐเริ่มเห็นตรงกับเราเรื่องไม่ต้องการให้มีสิ่งปลูกสร้างล้ำลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา” 
คุณยศพล บุญสม ในฐานะผู้ประสานงานสมัชชาแม่น้ำ และผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเพื่อนแม่น้ำ (Friends of the River : FOR)

[English]
Future of Chao Phraya Promenade Project Remains Unknown

Despite its initial approval since 2015 and an expected start of the construction of the Chao Phraya Promenade in 2017, the project has only gone through many changes due to constant opposition and criticism.  Now, it is reported that the government may soon decide to scrap all development projects around the Rattanakosin Island and adjacent areas because of public outcry.

Deputy Governor of Bangkok Jakkrapan Piew-ngam, however, said that the Promenade Project is still alive and only awaits an approval from the Minister of Interior before the bidding can take place for the first phase of the 14-kilometer distance worth 8.36 billion baht.

The Marine Department has so far approved the Bangkok Metropolitan Administration’s proposed construction plan, which will encroach into the Chao Phraya River after reviewing the details of the project and its environmental impact.

But, the Department of Fine Arts disagrees with the project, which will be located near a number of historical sites. The Department’s committee in charge of the conservation of ancient sites last held a meeting on November 30, 2017 and resolved to show a firm stance against any form of encroachment into the river while opposing the Chao Phraya Promenade project because its intention to prevent any encroachment will end with the government’s committing such an act instead.

After checking with all of these agencies, it is confirmed that no an official decision about the fate of this project has been made yet.  And, landscape architect Yossapol Boonsom, the founder of the non-profit organization “Friends of the River” confirmed that reports have suggested the government is likely going to cancel this project soon.

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments