728 x 90

ส่องทิศทาง ตลาดงานไทยในยุคทรานส์ฟอร์เมชั่น

img

ความท้าทายคนทำงานยุคทรานส์ฟอร์ม
จากรายงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่าตลาดแรงงานกำลังถูกเทคโนโลยีเข้ามาปั่นป่วน เนื่องจากงานหลายประเภทกำลังถูกเทคโนโลยีเข้ามาทดแทน โดยเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่า 70% ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานเสี่ยงสูงอยู่ราว 8.3 ล้านคน หากพิจารณาวุฒิการศึกษาจะพบว่าแรงงานเสี่ยงสูงกว่าครึ่งมีวุฒิการศึกษา ม.3 หรือต่ำกว่า แต่ทั้งนี้อาชีพระดับวิชาชีพที่มีการศึกษาเฉพาะทางอย่างเช่น นักบัญชี นักกฎหมาย ก็หนีเทคโนโลยีปั่นป่วนไม่พ้นเช่นกัน ดังนั้นไม่ว่าจะจบการศึกษาสาขาหรือระดับใดก็มีความเสี่ยงที่งานจะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี

ขณะที่ผลสำรวจจาก เอ็กซ์พีริส บริษัทด้านการสรรหาบุคลากรกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและผู้บริหารในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในไทย เผยให้เห็นภาพตลาดงานไทยในปัจจุบันมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ นวัตกรรม เทคโนโลยี และนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการก้าวสู่สังคมดิจิทัล อย่างไรก็ตามคาดการว่าตลาดงานที่เทคโนโลยีโรโบติกส์และระบบอัตโนมัติ (Robotic & Automation) ที่กำลังจะเข้ามาแทนที่คนนั้น จะยังไม่ส่งผลกระทบเฉียบพลันในระยะ 3-5 ปีนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการและแรงงานยังต้องใช้เวลาปรับตัวเรียนรู้ เพิ่มทักษะ โดยผู้ประกอบการยังคงให้ความสำคัญในเรื่องการลงทุน การวางแผนและบริหารขั้นตอนการทำงาน รวมถึงแผนการพัฒนาอบรมในการทำงานระหว่างคนกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ตำแหน่งงานเนื้อหอมยุคโรโบติกส์

ทั้งนี้ เอ็กซ์พีริส ยังเผยว่าในครึ่งปีแรกของปี 2561 ตำแหน่งงานที่บริษัทต้องการ พบว่าบุคลากรต้องมีความรู้ ทักษะความสามารถ ประสบการณ์ ในการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยในภาคการผลิต ได้แก่ ผู้ผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์และยางแปรรูป มีการสรรหาวิศวกร เช่น Automation Manager, Control System Manager, Robotic & Automation Engineer, Control System Engineer, Automation Maintenance Engineer และ PLC/Automation Engineer เป็นต้น โดยต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 3-10 ปีขึ้นไป มีทักษะตรงในสายงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต การประยุกต์ใช้โปรแกรมวิศวกรรมกับเครื่องจักร การควบคุมแบบลำดับ เครื่องมือและซอฟแวร์ในระบบอัตโนมัติ และการเขียนระบบควบคุมกระบวนการและเครื่องมือ ยังพบว่าการเปลี่ยนงานยังทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-25% และหากเคยออกแบบและติดตั้งหุ่นยนต์/ระบบอัตโนมัติให้กับโรงงานเปิดใหม่ มีโอกาสปรับรายได้เพิ่มขึ้น 28-35%

ส่วนด้านภาคบริการ ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค อีคอมเมิร์ซ​ สถาบันการเงิน ประกันภัย และโทรคมนาคม มีการสรรหาบุคลากรด้านไอทีมากขึ้น อาทิ Software Engineer, Application Developer, Programmer, AI/Machine Learning Engineer, Data Scientist และ Solution Architect เป็นต้น โดยทักษะที่นายจ้างให้น้ำหนักคือประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมและพัฒนาซอฟแวร์ที่เกี่ยวกับภาษาหลัก อีกทั้งการเปลี่ยนงานของสายงานนี้ยังจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 25-30% และหากมีประสบการณ์ส่วนของ Robotic Process  Automation (RPA) ก็มีโอกาสปรับเพิ่มอีก 8-10% ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

เผย 5 สายงานขาดตลาดใน 5 ปีนี้
ขณะที่โลกกำลังเข้าสู่ยุคทรานส์ฟอร์เมชั่น การขาดแคลนแรงงานผู้มีความสามารถถือเป็นหนึ่งปัญหาใหญ่ในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะบุคลากรที่มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากผลสำรวจของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ระบุว่า ประเทศไทยอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล โดยภาพรวมในปี 2561 จนถึงอีก 5 ปีข้างหน้า อยู่ในภาวะต้องการแรงงานที่มีทักษะตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับสถานการณ์โลก

โดย 5 สายงานสำคัญเป็นที่ต้องการสูงขณะนี้ ได้แก่ 1. สายงานขาย ซึ่งมีความต้องการเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องมา 3 ปี ทั้งในระดับ B2B, B2C และคอลเซ็นเตอร์ 2. สายงานไอที มีความต้องการสูงขึ้น 20% ทุกปี เนื่องจากองค์กรต่างลงทุนด้านเทคโนโลยี โดยแนวโน้มความต้องการบุคลากรสายงานไอทีในปีนี้ ได้แก่ AI, FinTech/Digital Payment-Banking, IoT, Clound Computing, Big Data, Block Chain, AR-VR Tech และ Cyber Security

3. สายงานวิศวกร โดยมีความต้องการสูงตลอด 5 ปีที่ผ่านมา จากการภาครัฐมีการลงทุนสร้างระบบขนส่งในเส้นทางใหม่ๆ ยิ่งทำให้มีความต้องการวิศวกรกลุ่ม วิศวกรโยธา, วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรขนส่งทางราง, วิศวกรในการวางระบบสัญญาณการเดินรถไฟและควบคุมระบบสัญญาณต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม Pipeline Engineer ด้านพลังงานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานเหมืองแร่ ที่ต้องใช้บุคลากรจาก ต่างประเทศ

4. สายงานผลิต งานช่างเทคนิค ตั้งแต่บุคลากรประเภทกึ่งทักษะจนถึงทักษะฝีมือ เช่น ช่างไฟฟ้า, ช่างกล เป็นกลุ่มด้านสายวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันภาครัฐให้การส่งเสริมและสนับสนุนในส่วนอาชีวะควบคู่กับการทำงานตามสถานประกอบการในรูปแบบทวิภาคีเพื่อลดการขาดแคลน อีกทั้งไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรี แต่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาทักษะที่จะทำให้ได้เปรียบในสายงานเฉพาะทางได้ และ 5. สายงานบัญชีและการเงิน ที่มีความต้องการสูงทุกธุรกิจและทุกระดับตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจที่ทำ สามารถวิเคราะห์ วางแผน และบริหารเงินลงทุน ทั้งยังเชี่ยวชาญระบบโปรแกรม เช่น SAP, ERP, Oracle และ JD Adwards รวมถึงงานด้านภาษี Tax Specialist ที่มี CPA รับรอง ซึ่งการมีทักษะดังกล่าวจะทำให้ได้เงินเดือนสูงขึ้น

นอกจากนี้ยังพบว่าครึ่งปีแรกของปี 2561 พบความต้องการสายงานบริการลูกค้า อาทิ พนักงานประจำร้าน, พนักงานบริการลูกค้า,​พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ซึ่งตอบรับกับกระแสอีคอมเมิร์ซ ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจด้านเทคโนโลยี ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วอีกด้วย

การขยับตัวสู่ผู้นำยุคดิจิทัล

องค์กรธุรกิจยุคใหม่ทั่วโลกกำลังอยู่ในช่วงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและแสวงหานวัตกรรมที่จะสามารถแก้ปัญหาและลดอุปสรรคในการดำเนินงานแบบเดิมๆ จากการสำรวจของ ไรท์ แมเนเมนท์ บริษัทด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพและบุคลากรระดับโลก พบว่าหากองค์กรที่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล จะทำให้องค์กรมีกำไรมากกว่าคู่แข่งถึง 26% และมีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้น 12%

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงจะต้องเริ่มจากผู้บริหารระดับสูง โดยพบว่า ผู้บริหารระดับซีอีโอ 47% เริ่มเปลี่ยนธุรกิจสู่ดิจิทัล ส่วน 89% ชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากผู้บริหารระดับสูง และผู้นำองค์กรต้องเปลี่ยนวิธีการนำของตัวเองให้ต่างจากไปเดิม ซึ่งกว่า 34% เห็นผลสำเร็จของระบบดิจิทัลจากการเติบโตของธุรกิจแล้ว ทั้งนี้การจะเป็นผู้นำในยุคดิจิทัลได้นั้น ต้องผสมผสานปัญญาของมนุษย์เข้ากับความสารถของเครื่องจักร อีกทั้งพัฒนาแรงงานในปัจจุบันเพื่อเพิ่มศักยภาพที่จำเป็นสำหรับโลกดิจิทัล และหากสามารถผลักดันกลยุทธ์ สร้างวัฒนธรรม และแผนงานที่ชัดเจนแก่บุคลากรก็จะช่วยให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลได้

การเตรียมความพร้อมรับมือของผู้ประกอบการและคนทำงานเป็นสิ่งสำคัญในยุคทรานส์ฟอร์เมชั่น ซึ่งจากการศึกษาข้างต้นชี้ให้เห็นได้เป็นอย่างดีว่า การพัฒนาควรต้องผสมผสานระหว่างคน ทักษะกระบวนการ และเทคโนโลยี ซึ่งไม่มีสิ่งใดสามารถทดแทนกันได้อย่างเบ็ดเสร็จ
__________


คุณสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป
ถ้าถามว่าหุ่นยนต์มาทดแทนคนไหม ทดแทนได้แต่ไม่เบ็ดเสร็จ ขณะเดียวกันจะมีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้การจ้างงานมากกว่าอาชีพเดิมด้วยซ้ำ แต่ทั้งนี้แรงงานไปบางส่วนก็อาจจะหายไป โดยเฉพาะคนที่ไม่พัฒนาตัวเอง ซึ่งสิ่งสำคัญที่แรงงานยุคใหม่ต้องมี และเป็นที่ต้องการของนายจ้าง นอกเหนือจากความรู้เฉพาะทางด้านเทคนิค และด้านดิจิทัลแล้ว ต้องมีทักษะทางสังคม การสื่อสาร และการแก้ปัญหา ซึ่งทำให้คนแตกต่างจากหุ่นยนต์ คนที่รู้จักพัฒนาตนเอง ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ จะอยู่รอดในยุคทรานส์ฟอร์เมชั่น


[English]
Five-Year Overview of Thai Market under Transformation

As Thailand is going through a transformation phase, which focuses on automation – a considerable risk for laborers in the country is imminent.

A report from Thailand Development Research Institute showed the Thai labor market is to expect a disruption from the rise of technological adoption particularly in high-risk jobs, performed by over 8.3 million people – more than half of who completed only the middle-school level (Matthayom 3) or lower.

Another survey by Experis, a leading workforce solution provider, suggested that the Thai labor market has also been going through quick changes introduced by shifts in economic conditions, innovations, and the government’s policies to promote digital economy, but noted that the arrival of robotic and automation technology will not bring about sudden impacts within the next 3-5 years because entrepreneurs and laborers still need time to adjust themselves and learn new skills.

Still, Experis said that many companies, during the first half of this year, started looking for personnel with certain skills to help cope with the adoption of technology to fill such positions in the manufacturing sector as Automation Manager, Control System Manager, Robotic & Automation Engineer, Control System Engineer, Automation Maintenance Engineer and PLC/Automation Engineer.  For the service sector, Experis said that demand has been high for qualified candidates for such positions as Software Engineer, Application Developer, Programmer, AI/Machine Learning Engineer, Data Scientist and Solution Architect.

According to a study by Right Management, a global career development company, organizations that embraced technological changes and the digital age appeared to make 26% more in profit than their competitors while seeing their own market value up by an average of 12%.

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments