728 x 90

เปิดงบประมาณ กทม. ปี 2562กว่า 8 หมื่นล้านบาท...คนกรุงได้อะไรบ้าง?

img

ในปีงบประมาณ 2562 “กรุงเทพมหานคร” มีวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจำนวนรวมทั้งสิ้น 80,445,801,000 บาทมาดูกันว่ามีแผนลงทุนโครงการอะไรและด้านใดบ้างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ

ปี 62 กทม. อัดงบ 80,445 ล้านบาท
สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 80,445,801,000 บาทจำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำจำนวน 80,000,000,000 บาทและมีงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์กทม. ประกอบด้วยส่วนของสำนักงานสถานธนานุบาลกทม., สำนักงานตลาดกทม. และสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยรวมทั้งสิ้น 445,801,000 บาท

จัดงบกลางไว้ใช้ 18,930 ล้านบาท
ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำมีงบกลางรวม 18,930,981,019 บาทประกอบด้วยเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 600,000,000 บาทเงินสำรองจ่ายกรณีค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับน้ำท่วม 600,000,000 บาทเงินสำรองจ่ายกรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากทม. 700,000,000 บาท

ยังมีงบกลางในส่วนที่น่าสนใจอื่นๆอาทิค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 200,000,000 บาท, เงินสำรองสำหรับค่าสาธารณูปโภคและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ 50,000,000 บาท, เงินสำรองสำหรับค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 350,000,000 บาท, เงินสำรองจ่ายในการพัฒนาเขต 300,000,000 บาท, เงินสำรองสำหรับค่างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 50,000,000 บาท, เงินสำรองจ่ายด้านการศึกษา 361,861,400 บาท, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและหรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล 4,915,036,600 บาท, ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนตรอกซอยและสิ่งก่อสร้าง 350,000,000 บาท, ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 50,000,000 บาท, ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารสงเคราะห์ของกทม. 50,000,000 บาท, เงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข 40,000,000 บาท

มุ่งขับเคลื่อน 5 นโยบายพัฒนาเมือง
ทั้งนี้ในปี 2562 กรุงเทพมหานครมี 5 นโยบายสำคัญที่มุ่งขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเมืองประกอบด้วยสะอาดสะดวกปลอดภัยคุณภาพชีวิตดีและวิถีพอเพียง(ดูอินโฟกราฟิกประกอบ 1) โดยกระจายโครงการที่สำคัญไว้ในแต่ละหน่วยงานซึ่งหน่วยงานในสังกัดกทม. ที่ได้รับงบประมาณสูงสุด 5 อันดับแรกคือสำนักการโยธาสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักการระบายน้ำสำนักการคลังและสำนักการแพทย์ส่วนสำนักที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย(ดูอินโฟกราฟิกประกอบ 2)

ลุยสร้างถนน-ทางลอด-ทางยกระดับ
ในปีงบประมาณ 2562 กรุงเทพมหานครมีโครงการลงทุนที่น่าสนใจหลายโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักการโยธาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุดมีแผนที่จะลงทุนทั้งโครงการปรับปรุงถนนปรับปรุงสะพานก่อสร้างถนนก่อสร้างทางลอดและก่อสร้างทางยกระดับในหลายพื้นที่อาทิพหลโยธินวิภาวดีรังสิตรัชดาภิเษกศรีนครินทร์รวมกันกว่า 20 โครงการ(ดูอินโฟกราฟิกประกอบ 3)

ขยายเส้นทางรถไฟฟ้า-ติดตั้งลิฟต์เพิ่ม
ขณะที่สำนักการจราจรและขนส่ง(สจส.) ก็มีหลายโครงการที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการระบุไว้ชัดเจนว่าจะมีการลงทุนส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีลมช่วงตากสิน-เพชรเกษมรวมถึงจะดำเนินการติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในระบบขนส่งมวลชนตามแนวเส้นทางสัมปทาน  ปรับปรุงท่าเทียบเรือในคลองภาษีเจริญและพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมเป็นต้น(ดูอินโฟกราฟิกประกอบ 4)

เพิ่มสวนสาธารณะให้คนเมือง
ด้านสำนักสิ่งแวดล้อมมีแผนลงทุนโครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกทม. วงเงิน 28,000,000 บาท, โครงการจัดหารถกวาดดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดถนนตรอกซอยในพื้นที่กทม. วงเงิน 93,765,852 บาท, โครงการจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อเตาจำนวน 2 เตาพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชวงเงิน 156,000,000 บาท, โครงการจัดหาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมวงเงิน 50,000,000 บาท, งานกำจัดมูลฝอยวงเงิน 170,410,000 บาท

นอกจากนั้นยังมีโครงการในส่วนของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยอาทิแผนงานบริหารสวนสาธารณะวงเงิน 1,080,204,100 บาท, โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระโดยวิธีธรรมชาติวงเงิน 12,000,000 บาท, โครงการปรับปรุงสวนวารีภิรมย์วงเงิน 2,200,000 บาท,โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหารวงเงิน 4,100,000 บาท, โครงการก่อสร้างสวนจากภูผาสู่มหานทีในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯวงเงิน 9,174,000 บาทและงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียงวงเงิน 67,437,748 บาท

หลากโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงฯ
ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่มีแผนการลงทุนโครงการต่างๆที่น่าสนใจ  อาทิสำนักการระบายน้ำมีแผนลงทุนที่น่าสนใจคือโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามไชย(ก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรีตอนที่ 1 วงเงิน 62,722,502 บาท, โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามไชย(ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อนค.ส.ล. คลองระหาญวงเงิน 60,000,000 บาท, โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 56,680,000 บาท

รวมถึงโครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาวงเงิน 25,200,000 บาท, โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมรอบแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงบริเวณร้านอาหารครัวระฆังทองถึงโรงเรียนสตรีวัดระฆังวงเงิน 15,000,000 บาท, โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบายน้ำคลองหลุมไผ่ตอนคลองลาดพร้าววงเงิน 10,500,000 บาท, โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติวงเงิน 15,000,000 บาทและมีแผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมวงเงิน 2,787,318,312 บาท

ยังมีสำนักผังเมืองที่มีแผนโครงการน่าสนใจคือแผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจรวงเงิน 179,924,000 บาทกับโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกทม. (ปรับปรุงครั้งที่ 4) วงเงิน 27,396,500 บาท 

อีกทั้งยังมีสำนักอนามัยที่จะลงทุนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณะสุข 39 ราษฎร์บูรณะวงเงิน 4,100,000 บาท, โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณะสุข 47 คลองขวางวงเงิน 6,510,000 บาท, โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณะสุข 30 (แห่งใหม่) วงเงิน 7,740,000 บาท, โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชันสูตรสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมีบุรุราชรังสรรค์วงเงิน 12,330,000 บาท

สำนักการแพทย์มีแผนลงทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวาวงเงิน 80,000,000 บาท, โครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลางและหน่วยงานสนับสนุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน์วงเงิน 34,875,000 บาท,แผนงานพัฒนาด้านการแพทย์และอนามัยวงเงิน 14,854,400 บาทส่วนสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีโครงการจัดหารถปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายวงเงิน 104,400,000 บาทและยังมีงบประมาณงานประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัดกทม. วงเงิน 104,604,800 บาทด้วย

กระจายงบลง 50 เขตเน้นแก้ปัญหาไวและตรงจุด
สำหรับการจัดสรรงบประมาณลงสู่สำนักงานเขตแต่ละเขตนั้นกทม. มีเป้าประสงค์ให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่สำคัญเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในพื้นที่หรือประชาชนมีความเดือดร้อนจะได้สามารถจัดสรรงบประมาณใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งสัดส่วนงบประมาณของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตในปีงบประมาณ 2562 รวมกันแล้วคิดเป็นสัดส่วน 23% ของงบประมาณกทม. ทั้งหมดหรือประมาณเกือบ 20,000,000,000 บาทโดยเขตที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดคือสำนักงานเขตลาดกระบัง(ดูอินโฟกราฟิกประกอบ 5) ส่วนสำนักงานเขตที่ได้รับงบน้อยที่สุดคือสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

นี่คือรายละเอียดโครงการลงทุนบางส่วนของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในแผนงบประมาณดำเนินการประจำปี 2562 ซึ่งหากดูจากชื่อโครงการแล้วล้วนแต่เป็นผลดีต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ความปลอดภัยสุขภาพและการเดินทางทั้งสิ้นเพราะมุ่งจัดสรรเพื่อแก้ความเดือดร้อนประชาชนได้โดยตรงแต่ในการปฏิบัติและการทำงานแต่ละโครงการจะสำเร็จและสามารถแก้ปัญความเดือดร้อนประชาชนได้ตรงจุดจริงหรือไม่ต้องติดตาม
__________
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
“ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพ-มหานครประจำปี2562 นั้นได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่จะต้องเกิดความคุ้มค่าประหยัดและคำนึงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงินและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาต่างๆได้แก่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 และวิสัยทัศน์ประเทศไทย4.0 ของรัฐบาลแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ20 ปี(พ.ศ.2556-2575)  แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีพ.ศ.2562 รวมทั้งการขับเคลื่อนงานตามนโยบายNOW “ทำจริงเห็นผลจริง” โดยจะดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้ให้ปวงชนชาวไทย”

[English]
Bangkok City Hall allocates over THB80Bln for 2019 budget

According to official data, the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) has planned a total of 80.4 billion baht to be disbursed for various projects in 2019, with around 18.9 billion baht earmarked as a central budget for emergency use, flood prevention and rehabilitation, and development projects.

Some 6.3 billion baht has also been allocated for other general use, including repair and maintenance for public utility systems, road and structure, as well as other costs borne by district offices.

In terms of investment, the BMA has been looking at over 20 projects involving several road and bridge improvement plans, and the construction of new roads, tunnels and elevated lanes.

To improve the quality of life of Bangkok residents, the Bangkok City Hall also set aside 28 million baht for the cleaning of roads and alleys across the city, over 93.7 million baht for the procurement of garbage incinerators, and some 326 million baht for the installation of new equipment and machine at the Onnut garbage disposal plant and the Nong Kham waste disposal facility.   In addition, the BMA allocated over a billion baht to improve existing public parks throughout Bangkok and for the construction of new green areas, as well as for the improvement of air and noise quality in the city.

The BMA said that around 20 billion baht of the 2019 budget, or 23% of the City Hall’s budget, will be efficiently granted to all 50 districts in Bangkok in order to ensure problems will be correctly addressed and effectively handled so that the quality of life of the city residents and their health and livelihood will be further improved.

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments