728 x 90

เหยียบมิด เศรษฐกิจยับ

img

อุบัติเหตุบนท้องถนนไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ประสบภัยเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสังคมโดยรวม โดยไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนอันดับ 2 ของโลก สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล

ไทยติดโผเมืองอุบัติเหตุทางถนน  
จากการประมาณการขององค์การอนามัยโลกพบว่า ในแต่ละปีไทยมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนราวๆ 24,000 คน เฉลี่ย 36.2 คน ต่อประชากร 100,000 คนนับว่ามากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเวียดนามตามมาในอันดับ 2 และมาเลเซียเป็นอันดับ 3 
อุบัติเหตุบนท้องถนนไทย
นอกจากนี้ ไทยยังเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากลิเบีย ที่มีสถิติสูงสุด 73.4 คน-ต่อประชากร 100,000 คน จึงกล่าวได้ว่า คนไทยมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรค่อนข้างสูง ซึ่งทำให้ผู้ประสบภัยและครอบครัวสูญเสียผลิตภาพ ก่อให้เกิดต้นทุนอื่นๆ เช่น ต้นทุนในการดำเนินคดี ต้นทุนจากผลกระทบต่อสภาพการจราจร เป็นต้น 

โดยข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตจากกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ระบุว่า มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรประมาณ 22,281 คนต่อปี ส่วนผู้บาดเจ็บสาหัส ซึ่งอ้างอิงจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีจำนวนเฉลี่ย 107,542 คนต่อปี คิดเป็นอัตราส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด ทำให้สูญเสียปริมาณแรงงานคนในอนาคต ตลอดจนการบริโภคของสังคมลดลงตามไปด้วย
การเสียชีวิตทางจราจรทั่วโลก
ส่วนการบาดเจ็บหรือพิการส่งผลให้เกิดผลกระทบคือ ทำให้เสียเวลาทำงาน ทำงานได้ไม่เต็มที่หรือทำงานไม่ได้เลย สูญเสียรายได้

ขณะเดียวกันยังเกิดการสูญเสียทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นค่าทรัพย์สิน โดยเฉพาะค่ายานพาหนะและสินค้าขนส่ง ความเสียหายของถนนข้างทาง ค่าการจัดการอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น การเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุ โดยรถพยาบาลฉุกเฉินและค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นภาระของผู้ประสบเหตุและครอบครัว หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กระทบต่อระบบเศรษฐกิจเป็นทอดๆ แบบไม่รู้จบ 

สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้คำนวณมูลค่าความสูญเสียจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุจากพื้นที่ในจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการประเมินความเต็มใจที่จะจ่ายในการลดอุบัติเหตุทางถนนของคนในพื้นที่ พบว่า การเสียชีวิตมีมูลค่าเท่ากับประมาณ 10 ล้านบาทต่อราย ในขณะที่การบาดเจ็บสาหัสมีมูลค่าเท่ากับประมาณ 3 ล้านบาทต่อราย โดยอ้างอิงมูลค่าดังกล่าวในการประเมินความสูญเสียของทั้งประเทศ เนื่องจากพื้นที่ที่ทำการสำรวจเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จึงสามารถเป็นพื้นที่ตัวแทนของทั้งประเทศได้

ขณะที่มูลค่าของอุบัติเหตุในประเทศไทยเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 545,435 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

แม้ว่าอุบัติเหตุทางถนนก่อเกิดความสูญเสียที่มีมูลค่ามหาศาล คนไทยจำนวนมากก็ยังขาดความตระหนักรู้ถึงภัยจากอุบัติเหตุทางถนนต่อตนเองและสังคมโดยรวม ซึ่งความไม่ตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงของอุบัติเหตุจราจร ทำให้พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งเป็นสาเหตุที่ทำให้อุบัติเหตุดังกล่าวมีความรุนแรง

ทั้งนี้ ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเทศพบว่า ร้อยละ 27 ไม่ตระหนักว่าปัญหาความปลอดภัยทางถนนเป็นปัญหาสำคัญ ในขณะที่อีกร้อยละ 38 ให้ความสำคัญกับปัญหาความปลอดภัยทางถนนเพียงปานกลางเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนร้อยละ 2 ยังไม่ยินดีที่จะจ่ายเพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุแสดงให้เห็นว่า ประชาชนบางส่วนยังมองว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเรื่องธรรมดาที่มิอาจเลี่ยงได้ หรือมิฉะนั้นก็เป็นเรื่องไกลตัวที่ละความสนใจ

หนทางหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาเหล่านี้ คือการสร้างความตระหนักรู้ในด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน โดยเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ตั้งแต่ระดับสถาบันครอบครัว และอบรมให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความร้ายแรงของอุบัติเหตุ จะทำให้การลดอุบัติเหตุทางถนนมีประสิทธิผลมากขึ้น
 


ณัชชา โอเจริญ นักวิจัยด้านนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์ ทีดีอาร์ไอ
"ประชาชนยังขาดความตระหนักรู้ถึงปัญหาความปลอดภัยทางถนน ส่งผลให้คนจำนวนมากมีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้น การรณรงค์จึงเป็นสิ่งที่ควรจะทำอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกและระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ซึ่งจะช่วยปรับพฤติกรรมการขับขี่ของคนอีกด้วย"

[English]
Road Accidents, Thai Economy’s Serious Threats 

Thailand’s road accidents have not only taken away several thousands of lives each year, but have also cost the economy dearly, especially when road death toll here has been the second highest in the world and the highest in Southeast Asia.

Such high statistics show Thai people’s lives are at relatively-high risk of being killed on the road — a scenario that means a significant damage to the economy in the forms of medical costs, income loss for the families of accident victims, financial costs for the prosecution of cases and other costs incurred to affected properties and infrastructure, as well as the contraction of workforce and consumption.

Thailand Development Research Institute reported that the cost of road accidents is estimated at 545.43 billion baht each year, or around 6% of Thai GDP while a public survey found 27% of Thais do not recognize the importance of road safety.

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments