728 x 90

กทม. เร่งยกเลิกจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอยทั่วกรุง เหตุก่อปัญหาการจราจร

img

กทม. เผย ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในจุดผ่อนผัน ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการบริหารจัดการเมือง ปัญหาการจราจร จึงต้องยกเลิกจุดผ่อนผันการค้าแผงลอยทุกจุด เพื่อให้เจ้าพนักงานจราจร และ กทม.ได้กวดขันการตั้งวางขายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กีดขวางการจราจร ทั้งทางเดินรถ และทางเดินเท้า

ตามที่ นายเรวัตร ชอบธรรม ประธานเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ขอให้ กทม. ทบทวนการยกเลิกการค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพฯ นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. เปิดเผยว่า เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในจุดผ่อนผันการค้าหาบเร่แผงลอยได้ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการบริหารจัดการเมือง ปัญหาการจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการให้ความเห็นชอบจุดผ่อนผันการค้าหาบเร่แผงลอย ที่ กทม. เสนอทุกจุด เพื่อให้เจ้าพนักงานจราจร และ กทม.ได้กวดขันการตั้งวางขายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กีดขวางการจราจรทั้งทางเดินรถ และทางเดินเท้า


ดังนั้น กทม. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อยกเลิกผู้ค้าหาบเร่แผงลอยทุกประเภทให้ครอบคลุมทั้ง 50 สำนักงานเขต ขณะเดียวกันได้วางแนวทางดำเนินการยกเลิกจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอย ประกอบด้วย
1. จุดจำเป็นเร่งด่วนที่ประชาชนร้องเรียน มีปัญหาการจราจร และปัญหาด้านความมั่นคงความสงบเรียบร้อย
2. จุดที่อยู่บนถนนที่ส่งผลกระทบต่อการจราจรในถนนสายสำคัญ อาทิ รอบพระบรมมหาราชวัง สยามสแควร์ ถนนราชดำริ ถนนเพลินจิต ประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี ถนนราชปรารภ ถนนพหลโยธิน ถนนสุขุมวิท ถนนรามคำแหง ถนนเพชรเกษม เป็นต้น
3. จุดผ่อนผันที่อยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงสถานที่สำคัญ เช่น สถานที่ราชการ โบราณสถาน โรงเรียน โรงพยาบาล
4. จุดผ่อนผันที่ผู้ค้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่ผ่อนผัน

ซึ่งการยกเลิกจุดผ่อนผันทุกจุด กทม. ได้จัดหาสถานที่รองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงพื้นที่ของทางราชการ และเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ค้าขายเดิมเป็นหลัก กรณีเป็นพื้นที่เอกชน กทม. ได้เจรจากับเจ้าของตลาดขอความร่วมมือไม่เก็บค่าเช่าในระยะเริ่มต้น 3 - 6 เดือน ซึ่งขณะนี้มีตลาดรองรับผู้ค้าทั้งหมด 112 แห่ง มีแผงค้ารองรับได้จำนวนไม่น้อยกว่า 12,809 แผงค้า

ทั้งนี้ ปัจจุบัน กทม. ได้ประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันแล้ว จำนวน 508 จุด ผู้ค้าจำนวน 12,150 ราย และยังเหลือจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิกในพื้นที่ 19 สำนักงานเขต จำนวน 175 จุด ผู้ค้าจำนวน 8,021 ราย สำหรับในจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิก กทม. ได้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่ผ่อนผันอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ตั้งวางแผงค้า และอุปกรณ์การค้ากีดขวางทางสัญจรของประชาชน รวมทั้งควบคุมดูแลด้านสุขาภิบาลอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค


นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ยังเปิดเผยว่า กทม. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ กทม. โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดนโยบาย แนวทาง วิธีการ และมาตรการในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ กทม.
2. ระดมการมีส่วนร่วมของประชาคมกลุ่มต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเมืองน่าอยู่
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ กทม.
4. พิจารณาให้คำแนะนำ ปรับปรุงนโยบาย แนวทาง วิธีการดำเนินงานด้านการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ กทม. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
5. ดำเนินการเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ กทม.

อีกทั้งยังมีคำสั่ง กทม. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขต มีผู้อำนวยการเขตเป็นประธานกรรมการ สมาชิกสภา กทม. ประจำเขต ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เขต ผู้แทนผู้ค้าในจุดผ่อนผันหรือจุดเสนอผ่อนผัน ผู้แทนเจ้าของอาคารที่อยู่ในจุดผ่อนผันหรือจุดเสนอผ่อนผัน ผู้แทนประชาคมในพื้นที่ ผู้แทนสื่อมวลชน หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เป็นกรรมการ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการพิจารณาจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย

ซึ่งจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการฯ ทั้งในระดับ กทม. และระดับเขต มีผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่มีความเหมาะสมกับเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่ ดังนั้นการให้ทบทวนการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เขตใดก็ยังสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ระดับเขตของแต่ละสำนักงานเขตพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments