728 x 90

กทม. ชะลอขึ้นค่าเก็บขยะอีก 1 ปี ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน

img

จากที่ก่อนหน้านี้ที่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) จะบังคับใช้ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2562 ซึ่งจะมีการปรับขึ้นอัตราค่าเก็บขยะบ้านเรือนทั่วไป จาก 20 บาท เป็น 80 บาท โดยจะมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 นั้น

ล่าสุด ผู้บริหาร กทม. และ สภากรุงเทพมหานคร ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันให้ชะลอการบังคับใช้ข้อบัญญัติดังกล่าวออกไป 1 ปี โดยให้มีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

โดย นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ชี้แจงว่า เนื่องจากเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาคประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ตลอดจนเพื่อให้ กทม. มีระยะเวลาในการจัดทำระบบเพื่อรองรับการชำระเงินรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน จึงเห็นสมควรให้ชะลอการบังคับใช้ข้อบัญญัติดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ในเรื่องของการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในช่วงที่สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจชะลอตัว อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งการที่เศรษฐกิจจะขยายตัวอาจต้องใช้ระยะเวลานานเกินกว่า 1 ปี นอกจากนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย กรุงเทพมหานครควรศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ส่งเสริมการสร้างวินัยในการดูแลสิ่งแวดล้อม และเกิดความเป็นธรรมต่อสังคม

นอกจากนี้ในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ยังได้ร่วมกันอภิปราย และตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบัญญัติดังกล่าวว่า การจำแนกบัญชีแนบท้ายตามประเภทของผู้ที่ทำให้เกิดขยะเป็นสิ่งสำคัญ อาทิ ในส่วนของตลาดสด ร้านค้าซึ่งเป็นแหล่งผลิตขยะขนาดใหญ่ต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมตามจำนวนน้ำหนักเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

พร้อมทั้งมีความเห็นว่า กรุงเทพมหานครควรรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม ร่วมมือในการจัดการปัญหาขยะของกรุงเทพมหานคร ด้วยการลด และคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งซึ่งเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ให้สวยงาม สมกับที่กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับ 1 อีกสมัย

ทั้งนี้ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ....ในวาระที่สอง วาระที่สาม และจะส่งต่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม ไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments