728 x 90

กทม. เดินหน้าปรับรูปแบบสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถ.หน้าพระลาน–ถ.มหาราช เพิ่มความปลอดภัย

img

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) กทม. กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ได้เห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราช เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราช ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว และเกิดความปลอดภัยในการสัญจร โดยมอบหมายให้ กทม. พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดรูปแบบโครงการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกลมกลืนในพื้นที่นั้น ที่ผ่านมา สวพ. ได้ร่วมวางแนวทางการรับรู้ และสร้างความเข้าใจกับประชาชนทุกภาคส่วนให้เห็นถึงประโยชน์ของการดำเนินโครงการฯ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์อย่างยั่งยืน

ทางด้าน นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวว่า ในส่วนของ สนย. ได้ปรับปรุงรูปแบบโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราชให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

โดยไม่มีการก่อสร้างอาคารถาวร หรืออาคารบนพื้นดินในพื้นที่สนามหลวง และบริเวณใกล้เคียง ส่วนทางขึ้น - ลงอุโมงค์ทางเดินฯ ออกแบบเป็นกระจกใสที่มีความแข็งแรง มีการป้องกันความปลอดภัยด้วยการควบคุมเวลาเปิด - ปิดเป็นเวลา

นอกจากนั้น ยังได้ปรับรูปแบบทางขึ้นลงอุโมงค์ทางเดินฯ เป็นบันไดเลื่อน เพื่อให้ประชาชนใช้บริการได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ตลอดจนจัดทำป้ายบอกเส้นทางที่เข้าใจง่าย รวมถึงย้ายตำแหน่งทางขึ้น - ลงอุโมงค์ทางเดินฯ บริเวณหน้ากรมศิลปากร ไม่ให้บดบังทัศนียภาพบริเวณหน้ากรมศิลปากรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรอีกด้วย

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments