728 x 90

กรมการขนส่งทางบก ชวนประชาชนแสดงความคิดเห็น การให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ ถึงวันที่ 27 ส.ค. นี้

img

กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อยกระดับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะให้มีความเหมาะสม และปลอดภัยยิ่งขึ้น พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทาง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน โดยจะเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นจนถึงวันที่ 27 ส.ค. นี้

นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า จากที่มีประเด็นข่าวกรณีศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย เรียกร้องขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทบทวนนโยบายที่ให้เปลี่ยนรถตู้เป็นมินิบัสโดยให้เป็นภาคสมัครใจและขยายการบังคับใช้รถตู้ที่หมดอายุการใช้งาน 10 ปี ขยายเวลาเป็น 12 ปี ปัจจุบันกรมฯ อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ เพื่อนำไปดำเนินนโยบายยกระดับคุณภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในทุกด้าน

โดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ผ่านช่องทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th, เฟชบุ๊กแฟนเพจกรมการขนส่งทางบก www.facebook.com/PR.DLT.NEWS ซึ่งข้อมูลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด จะถูกนำมาศึกษา ทั้งผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งข้อดี และข้อเสีย เพื่อนำเสนอกระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพิจารณาต่อไป


ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมฯ มีมาตรการด้านความปลอดภัย กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทต้องติดตั้งระบบ GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์บ่งชี้ตัวตนคนขับรถ (เครื่องรูดใบขับขี่แสดงตัวตน) เพื่อติดตามการเดินรถแบบ Real-time ทั้งพิกัด ความเร็ว ชั่วโมงการขับรถ ตลอดจนพฤติกรรมพนักงานขับรถ ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ที่กรมการขนส่งทางบก, ศูนย์ GPS ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ และทาง Application: DLT GPS ผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone

ด้านตัวรถ รถโดยสารทุกคันจะต้องมีอุปกรณ์และส่วนควบเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง พร้อมติดตั้งค้อนทุบกระจก มีทางออกและประตูฉุกเฉิน ต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถปีละ 2 ครั้ง กำหนดให้รถตู้โดยสารสาธารณะต้องมีจำนวนที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน 13 ที่นั่ง และมีช่องทางออกด้านท้ายรถ อีกทั้งต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าหากผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถให้ความร่วมมือตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชนร่วมกัน จะเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว


นอกจากนี้ยังเปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างการทบทวนนโยบายด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านอุบัติเหตุ ด้านความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบ ด้านพฤติกรรมการขับรถ เช่น ผู้ขับรถไม่เคารพกฎหมาย ไม่เคารพกฎจราจร ขับรถเร็ว การหลับในเนื่องจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ และศึกษาทบทวนเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่าย ต้นทุนในการดำเนินการ อัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมและเป็นธรรม ที่ประชาชนยอมรับได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และผู้ประกอบการมีรายได้เพียงพอที่จะสามารถพัฒนาการประกอบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดี

รวมทั้งเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนในการเดินทางแก่ประชาชนมีจำนวนรถที่ให้บริการอย่างเพียงพอ มีความรวดเร็ว สะดวกสบายในการเดินทาง เพื่อเป้าหมายให้รถโดยสารสาธารณะเป็นทางเลือกในการเดินทางที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและบริการที่ดีอย่างเป็นระบบเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อประชาชน

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments