728 x 90

ปิดทางออกถนนคู่ขนาน ถ.วิภาวดีฯ ก่อนถึงด่านดินแดงถาวรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

img

เริ่มตั้งแต่วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม จะทำการปิดช่องทางออกถนนคู่ขนานจากถ.วิภาวดีรังสิต (ทางออกสุดท้าย) ก่อนถึงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดินแดงถาวร


โดย กทพ. แจ้งว่า มีความจำเป็นต้องปิดช่องทางดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ซึ่งการตัดกระแสของรถ ทำให้กีดขวางทางเข้าด่านฯ ดินแดง รวมถึงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถที่ลงมาจากทางยกระดับอุตราภิมุขตัดกระแสรถที่จะเข้าด่านฯ ดินแดง ซึ่งจะเริ่มปิดตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ กทพ. ได้ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษ กทพ. ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจร และป้ายสัญญาณต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 1543 หรือตรวจสอบสภาพการจราจรผ่านทาง Application “EXAT Portal” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments