728 x 90

คมนาคม ดันแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางใน 4 ปี มอบนโยบาย “ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน”

img

กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางราง (ขร.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางฯ ที่ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ได้พิจารณาเรื่องแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางฯ โดยเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม โดย สนข. และ ขร. กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ตามผลการศึกษาให้เป็นรูปธรรมต่อไป

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามมติที่ประชุม คจร. จากนั้นหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือกันเป็นระยะ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าว โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้ดำเนินการเรื่องการจัดตั้งโรงงานผลิตและการประกอบรถไฟในไทยอย่างต่อเนื่อง และ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบาย Thai First คือ ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน พร้อมมีข้อสั่งการให้ ขร. พิจารณาปรับระยะเวลาดำเนินการตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางฯ ให้เร็วขึ้น

โดยก่อนหน้านี้ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน กำหนดเวลา และเงื่อนไขการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางฯ ไว้ระหว่างปี 2563 – 2568 (6 ปี) ซึ่งจะปรับให้เร็วขึ้นเป็น 2563 – 2566 (4 ปี) เพื่อให้ทันกับความต้องการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราง เช่น รฟท. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และกรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมเห็นควรใช้แผนระยะ 4 ปี ในการจัดซื้อขบวนรถไฟประเภทที่ไม่ใช้เทคโนโลยีสูงมากนัก ขณะเดียวกันให้พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมระบบรางฯ ให้มีศักยภาพรองรับเทคโนโลยีขั้นสูงตามแผนเดิม

รวมทั้งมีมติให้เสนอแผนดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีผลบังคับในการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับระบบรางของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้ ขร. จัด Market Sounding เพื่อสำรวจความสนใจของผู้ประกอบการเอกชนที่จะลงทุนด้านระบบราง จัดทำรายละเอียดของแผนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนอีกครั้ง

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงคมนาคม ยังกล่าวว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางฯ เป็นเรื่องสำคัญ โดยกระทรวงคมนาคมมีการลงทุนด้านระบบรางจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องวางแผนการพัฒนาเพื่อใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะในระยะยาวต้องวางแผนทั้งการซ่อมบำรุง การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการลงทุนด้านระบบราง และอยากให้ส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบรางฯ ที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง รองรับความต้องการของภาครัฐ

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มอบหมายให้ ขร. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านระบบรางของประเทศ ให้ BOI ประกอบการพิจารณากำหนดเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมจากที่ได้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ประเภทกิจการผลิตและซ่อมรถไฟไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมระบบรางสามารถดำเนินการได้ ซึ่งการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวให้เกิดพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องคำนึงถึงมาตรฐานเทคโนโลยี กลไกภาครัฐ และสิ่งสำคัญที่สุดคือการพัฒนาบุคคลากรทางด้านระบบราง เนื่องจากตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ ระยะ 20 ปี (M-Map) ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – 2580 และแผนการจัดหารถจักรของ รฟท. พ.ศ.2562 มีการประมาณการจำนวนตู้รถไฟในประเทศไทยรวม 11,927 ตู้ โดยต้องวางแผนร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตบุคลากร รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบรางฯ ต่อไปในอนาคต

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments