728 x 90

ททท. ยังตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยวไทยปีนี้แตะ 3.38 ล้านล้านบาท ปี 63 เพิ่ม 10%

img

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ในปี 2563 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง ททท. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการตลาด จึงต้องแสวงหาแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุความคาดหวังของรัฐบาล โดย ททท. ประเมินตัวเลขการเติบโตของปริมาณ และรายได้จากการท่องเที่ยวปี 2562 ว่ายังคงมีอัตราที่น่าพอใจ แม้จะมีตัวเลขที่ลดลงเล็กน้อย และได้กำหนดทิศทางการเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จากการท่องเที่ยวแบบเน้นปริมาณ (Mass Tourism)  เข้าสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หรือ Responsible Tourism ซึ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

สำหรับทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของ ททท. ปี 2563 นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวว่า ททท.ได้วางเป้าหมายเชิงการตลาดในปีหน้าไว้อย่างชัดเจน ในการรักษาตำแหน่งประเทศที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด ติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลก สร้างรายได้รวมเพิ่มขึ้น 10% อยู่ที่ประมาณ 3.718 ล้านล้านบาท และเพิ่มเป้าหมายด้านการสร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย สร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

ซึ่งเมื่อตั้งเป้ารายได้ปี 2563 ไว้ที่ 3.718 ล้านล้านบาท ขยายเพิ่มขึ้นจากปีนี้ 10% ก็แสดงว่าในปีนี้ต้องสร้างรายได้ให้ถึง 3.38 ล้านล้านบาท หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 9.5% ซึ่ง ททท. จะถือเป็นเป้าหมายในการทำงานและสู้อย่างเต็มที่ แม้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะประเมินว่า ปีนี้จะมีรายได้ที่ 3.2 ล้านบาท และขยายตัวแค่ 4.3% ก็ตาม

โดย ททท. จะนำจุดแข็งของไทย ที่สะท้อนจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติมาเป็นแนวทางหลักในการทำการตลาด เพื่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการจัดการข้อมูลข่าวสาร ที่ ททท. ต้องก้าวให้ทัน และนำมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมผลักดัน และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมทุกช่องทาง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในสินค้า และบริการที่ ททท. นำเสนอด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

ขณะเดียวกัน ททท. จะเดินหน้าชูเอกลักษณ์วิถีไทยที่ทรงเสน่ห์ มีกระบวนการพัฒนา ต่อยอด และเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ผ่านการใช้นวัตกรรมผสมผสานกับเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นของตนเอง ให้มีการเปลี่ยนแปลงในแบบที่ท้องถิ่นต้องการ เพื่อสืบสาน และส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป

ทั้งยังกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สำคัญ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง และให้ความสำคัญกับคุณค่ามากกว่าราคา โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญต่อการคัดเลือก และสรรหาสินค้าและบริการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การบริโภคทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางท่องเที่ยว การลด ละ และเลิกการกระทำที่จะส่งผลต่อช่วงอายุของทรัพยากร 

นอกจากนี้ ททท. ยังมีแนวทางในการคัดสรรกลุ่มเป้าหมาย โดยตลาดต่างประเทศ จะเน้นเจาะกลุ่มคุณภาพรายกลุ่ม (Segment) ต่อยอดจากปีที่ผ่านมา โดยแนวคิดของตลาดต่างประเทศ คือ Go high คือ มุ่งเจาะและขยายกลุ่มกำลังซื้อสูง มีความใส่ใจสิ่งแวดล้อม, Go New Customer คือ ขยายกลุ่ม First Visit จากกลุ่มลูกค้าใหม่ในพื้นที่เดิม และการหาลูกค้าในพื้นที่ใหม่ๆ, Go Local คือ เจาะกลุ่มลูกค้าที่สนใจการท่องเที่ยววิถีถิ่น, Go Low Season การกระตุ้นการเดินทางเข้ามาประเทศไทยในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว และ Go Digital เป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการเข้าถึงลูกค้า 

ส่วนตลาดในประเทศ ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายในหลายมิติ จำแนกตามลักษณะได้หลากหลายกลุ่ม ได้แก่ Gen X / Gen Y / Family and Millennial family / Silver age / Lady / First Jobber / Multi-Gen / Corporate โดยจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายร่วมของภูมิภาค ทั้งนี้ จะมุ่งเจาะและขยายตลาดคนไทยให้ทั่วทุกภูมิภาค เพื่อขยายฐานตลาดใหม่ๆ และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดกรุงเทพฯ มากจนเกินไป รวมทั้งแก้ปัญหาเรื่องการแย่งตลาดกันเองอีกด้วย

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments