728 x 90

ทิศทางการค้า บริการในระบบดิจิทัล

img

การเข้ามาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อการค้า การบริการ และการพัฒนา เพราะในยุคที่ผู้บริโภคมีสมาร์ทโฟนติดตัวตลอดเวลา อำนาจการต่อรองและตัดสินใจเลือกใช้บริการก็มีมากขึ้น

เทคโนโลยีสื่อสารบทบาทสำคัญทางการค้า
รายงานการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการค้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ระบุว่า ในยุคโลกาภิวัฒน์ภาคธุรกิจจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาลดต้นทุนการดำเนินงาน ซึ่งในประเทศไทยรูปแบบการค้าผ่านระบบดิจิทัลจะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้การค้าผ่านระบบดิจิทัลของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องคือ การเติบโตและความนิยมของธุรกิจด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น สมาร์ทโฟนและเฟซบุ๊ก

โดยประเทศไทยมีผู้เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนถึงร้อยละ 97 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับโลกที่ร้อยละ 91 โดยถือเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่เลือกใช้บริการ ซื้อสินค้า และเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะ มีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ 67 และการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือสูงถึงร้อยละ 133 อีกทั้งยังมีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เฉลี่ย 4.14 ชั่วโมงต่อวัน

ขณะที่การค้าภาคบริการ มีแนวโน้มเติบโตตามภาพรวมของเศรษฐกิจโลก โดยภาคธุรกิจและผู้ประกอบการจะมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าของสินค้าผ่านรูปแบบการบริการมากขึ้น และรูปแบบของธุรกิจภาคบริการจะได้รับผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านดิจิทัลที่เข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม

ผุดทางเลือกใหม่ของบริการยุคดิจิทัล
การเติบโตอย่างรวดเร็วของดิจิทัลทำให้รัฐต้องตระหนักทั้งในด้านความปลอดภัย กฎหมาย หน่วยงาน กำลังคน และระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะในเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยเมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลประกาศสร้าง “นักรบไซเบอร์” 1,000 คน ภายในปี 2561 เพื่อเฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัย และแก้ปัญหาหากพบสิ่งผิดปกติในโลกออนไลน์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกรรมทางการค้าผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและความโปร่งใส

ขณะที่การค้าภาคบริการโดยเฉพาะด้านนวัตกรรมจะไม่จำกัดรูปแบบอยู่เพียงแค่ในด้านการท่องเที่ยวหรือด้านสุขภาพเท่านั้น แต่จะมีรูปแบบใหม่ เช่น การบริการธนาคารทางมือถือ การจัดการตราสินค้า รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะ

อูเบอร์ คือธุรกิจตัวอย่างที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบขนส่งสาธารณะและประสบความสำเร็จอย่างมากในยุคดิจิทัล ล่าสุด เปิดบริการ uberASSIST ทางเลือกที่จะยกระดับการเดินทางในชีวิตประจำวันของผู้พิการและผู้สูงอายุให้สะดวกมากขึ้น โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว เริ่มที่กรุงเทพฯ เป็นแห่งแรกในไทย และเป็นการตอกย้ำว่าอำนาจต่อรองการใช้บริการได้ตกอยู่ในมือของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพราะผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นจากการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม การจัดให้มีระบบขนส่งที่เอื้อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกและเพียงพอ เป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องคำนึงถึง ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 และอยู่ในส่วนของแผนผู้สูงอายุ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545-2564 แล้ว โดยออกยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ
1. ออกนโยบายและกฎหมายเพื่อรองรอบผู้พิการและผู้สูงอายุ
2. ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ เช่น ยานพาหนะ
3. ฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และ
4. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยผู้พิการและผู้สูงอายุ


โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประเมินว่า ในปี 2564 ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ มีประชากรสูงอายุมากถึง 13 ล้านคน หรือคิดเป็น 20% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันไทยมีผู้สูง วัย 9.6 ล้านคน เป็นอันดับ 2 ในเอเชียรองจากสิงคโปร์

ทำให้การสร้างมูลค่าของสินค้าและการปรับรูปแบบธุรกิจทั้งด้านการค้าและบริการหันมามุ่งเน้นการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมทั้งคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการขยายตัวของเขตเมือง คุณภาพของการบริการ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นเรื่องที่ภาคธุรกิจต้องตระหนักให้มากขึ้นกว่าเดิม ขณะที่ภาครัฐเองก็ต้องปรับตัวและหาทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมา ทั้งในเรื่องภัยทางโลกไซเบอร์และกฎหมายที่ยังไม่ทันยุคทันสมัยสมกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ประกาศไว้ 


เสาวลักษณ์ ทองก๊วย หัวหน้าสำนักงานองค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
“ประเทศไทยมีระบบขนส่งสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับประชาชน แต่ยังมีหลายปัจจัยที่ทำให้คนพิการไม่สามารถใช้บริการเหล่านั้นได้จริง ดังนั้นการผลักดันให้เกิดการยกระดับ ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนที่เอื้ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้สามารถออกมาดำเนินชีวิตในสังคมได้"

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments