728 x 90

ชมรมธุรกิจบัตรเครดิตชี้ บัตรเครดิตที่ใช้ลายเซ็นยืนยันตัวตน ยังคงใช้งานได้ในยุโรป

img

ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต-สมาคมธนาคารไทย ยืนยันบัตรเครดิตที่ออกโดยผู้ประกอบการในประเทศไทย ใช้ลายเซ็นในการยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตร ยังคงสามารถใช้ซื้อสินค้า และใช้บริการในต่างประเทศได้ตามปกติ หลังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการจำกัดการใช้บัตรเครดิตที่ไม่ใช่บัตรเครดิตแบบ Chip & PIN ในการซื้อสินค้า และใช้บริการในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป

โดยนายฐากร ปิยะพันธ์ ในฐานะประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต-สมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ชมรมธุรกิจบัตรเครดิตขอชี้แจงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า บัตรเครดิตที่ออกโดยผู้ประกอบการในประเทศไทยที่ใช้ลายเซ็นในการยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตร ยังคงสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้า และบริการในต่างประเทศได้ตามปกติ เนื่องจากทาง Credit Card Network มีข้อกำหนดที่ร้านค้าต้องรับบัตรเครดิตทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตแบบชิป หรือแบบแถบแม่เหล็ก หรือแบบ Contactless ทั้งประเภทการยืนยันตัวตนโดยใช้ลายเซ็น หรือ PIN

ดังนั้น ผู้ให้บริการร้านค้ารับบัตร (Acquirer) จะต้องพัฒนาระบบที่เครื่องรับบัตร ให้สามารถอ่านค่าได้ทุกประเภท หากมีการนำบัตรเครดิตที่ไม่ใช้ระบบ PIN ไปใช้ เครื่องรับบัตรจะขึ้นหน้าจอให้เป็นระบบลายเซ็น ซึ่งผู้ถือบัตรเครดิตสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ชมรมธุรกิจบัตรเครดิตจึงขอให้ผู้ใช้บริการบัตรเครดิตมั่นใจว่า ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีระบบ และมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานสากล โดยในปัจจุบัน ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศไทยหลายสถาบัน ได้พัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้บัตรเครดิตที่เครื่องรับบัตรซึ่งเป็นระบบ PIN โดยผู้ถือบัตรเครดิตสามารถขอ หรือตั้งรหัส PIN เพื่อรองรับการใช้จ่ายในต่างประเทศได้เช่นกัน แต่หากผู้ถือบัตรเครดิตมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดจากสถาบันผู้ออกบัตรของท่านได้

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments