728 x 90

กทม. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม-ภูมิทัศน์เมือง รับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

img

หน่วยงานของ กทม. ดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ทั้งบริเวณถนน แม่น้ำลำคลอง ตลอดจนตึกอาคารต่างๆ เพื่อให้มีความความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ในช่วงวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แต่ก็ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันดูแลรักษา เพื่อให้เมืองกรุงเทพฯ คงความสวยงามนี้ไปตลอดทั้งปี

ซึ่งตามที่ กทม. ดำเนินการตกแต่งเมืองในช่วงวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเฉพาะในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก บ้านเมืองมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีประชาชนขอให้ กทม. คงความสวยงาม ความสะอาดของคลองไว้ตลอดทั้งปี รวมทั้งขยายไปยังคลองต่างๆ

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการตกแต่งเมือง เนื่องในช่วงวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม

โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บนเส้นทางเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมโบราณสถาน จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ สะพานผ่านฟ้าลีลาศ สะพานผ่านพิภพลีลา สะพานเจริญศรี 34 สะพานหก สะพานช้างโรงสี สะพานปีกุน สะพานมอญ อนุสาวรีย์หมู กำแพงและประตูเมืองหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และอนุสาวรีย์อุทกทาน (พระแม่ธรณีบีบมวยผม) และดำเนินการทาสีอาคารตามแนวเส้นทางเสด็จฯ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ร่วมกันเติมความสดใส ปลูกจิตสำนึกการดูแลรักษาพื้นที่ สร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ทั้ง กทม. ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้ประกอบการและภาครัฐ


ซึ่ง กทม. ได้รับการสนับสนุนสีทาอาคารจากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 210 ถัง ตลอดจนภาคเอกชน และประชาชนในการดำเนินการทาสีอาคารริมถนนพระสุเมรุ ระยะทาง 430 เมตร จำนวน 80 อาคาร พื้นที่ประมาณ 4,400 ตารางเมตร และอาคารริมถนนเฟื่องนคร ระยะทาง 430 เมตร จำนวน 33 อาคาร พื้นที่ประมาณ 2,700 เมตร ภายใต้โครงการแต้มสีกรุงเทพฯ ด้วย

สำนักสิ่งแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ระบุว่า สำนักสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการสนับสนุนการรักษาความสะอาดพื้นที่กรุงเทพฯ โดยวางแผนจัดเก็บขยะมูลฝอย พัฒนาพื้นที่ทั้งทางบก ทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองในบางพื้นที่ รวมทั้งมีภารกิจในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ด้วยการปลูก และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในถนน สวนสาธารณะ รวมถึงสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าอยู่ เช่น โครงการรักษ์เจ้าพระยา เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะและไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ โครงการสวยในซอย เป็นการประกวดถนน หรือซอย และเชิญชวนให้ชุมชนดูแลรักษาความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง  โครงการปลูกต้นไม้ในถนนสายอัตลักษณ์ 9 สาย เป็นการปลูกต้นไม้แต่ละประเภทในถนน ทั้ง 9 สาย ซึ่งปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

สำนักการระบายน้ำพัฒนา และบำรุงรักษาระบบคู คลองใน กทม.
ด้านนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวว่า ในส่วนสำนักการระบายน้ำ ได้มีการพัฒนา และบำรุงรักษาระบบคู คลองต่างๆ ใน กทม. เพื่อป้องกันน้ำท่วม ปรับปรุงทัศนียภาพของเมือง และพัฒนาเป็นทางสัญจรและแหล่งท่องเที่ยว

โดยดำเนินมาตรการระยะสั้น ได้แก่ การจัดเก็บขยะและผักตบชวาในคู คลอง การเปิดทางน้ำไหล โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน รวมถึงการไหลเวียนน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อปรับสภาพน้ำในคลอง ทำให้น้ำในคลองมีสภาพดี มีทัศนียภาพที่สะอาด สวยงาม ซึ่งเป็นภารกิจที่ทำเป็นประจำทุกปี ส่วนในระยะยาวได้พัฒนาระบบคู คลอง ได้แก่ การก่อสร้างกำแพงกันดิน ทำให้ขุดลอกคลองได้ลึก น้ำสามารถระบาย และไหลเวียนได้ดีขึ้น รวมทั้งยังเป็นการป้องกันการรุกล้ำแนวเขตคลองสาธารณะ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้


ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ในข้างต้น เป็นผลให้สามารถลดระยะเวลาการระบายของน้ำฝนที่ตกลงมาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางสัญจรได้อีกด้วย อาทิ การก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ในคลองสายหลัก ได้แก่ คลองแสนแสบ คลองประเวศบุรีรมย์ คลองมหาสวัสดิ์ และคลองผดุงกรุงเกษม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ กทม. สามารถพัฒนาสภาพแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองได้สำเร็จ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การรักษาความสะอาดของบ้านเมือง ด้วยการไม่ทิ้งขยะลงคู คลอง และระบบระบายน้ำ ซึ่งปัจจุบันสำนักการระบายน้ำ สามารถจัดเก็บขยะในคู คลอง ได้มากกว่าวันละ 10 ตัน รวมถึงการไม่รุกล้ำแนวเขตคลองสาธารณะ และการให้ความร่วมมือกับ กทม. ในการพัฒนาระบบระบายน้ำต่างๆ เป็นต้น

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments