728 x 90

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคฯ ค้านมติฯ ขยายเวลารถตู้โดยสารเกิน 10 ปี วิ่งให้บริการได้อีกครึ่งปี

img

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยรถตู้โดยสาร และการคุ้มครองผู้บริโภคในบริการขนส่งมวลชน ซึ่งนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือ พร้อมหารือในประเด็นต่างๆ ร่วมกัน โดยมีผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งข้ออเสนอ ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคฯ ได้ยืนให้กระทรวงคมนาคม มีดังนี้
1. ให้ทบทวนมติคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางที่ 9/2562 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่อนุญาตให้รถตู้โดยสารหมวด 1 และหมวด 4 ที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี สามารถวิ่งให้บริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยขยายเวลาอีก 180 วัน ซึ่งในระหว่างนี้หากรถโดยสารคันใดครบอายุการใช้งานให้เปลี่ยนเป็นรถไมโครบัส หรือรถตู้โดยสารใหม่ได้ตามความสมัครใจ ซึ่งขัดแย้งกับมติเดิมที่ให้รถโดยสารทุกหมวดทุกคัน ที่มีอายุการใช้งานครบ 10 ปี ต้องเปลี่ยนเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก หรือไมโครบัสโดยเร็ว ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคฯ จึงกังวลว่าจะกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
2. ให้ยกเลิกนโยบายเพิ่มความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงบนท้องถนน
3. การบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแบบ Real Time ผ่านระบบ GPS เมื่อพบว่ามีการขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้สามารถแจ้งเตือนผู้ประกอบการหรือหน่วยงานรัฐบังคับใช้กฎหมายได้ทันที รวมทั้งเสนอให้มีป้ายแสดงความเร็วของรถโดยสารภายในรถ เพื่อให้ผู้โดยสารทราบด้วย
4. ต้องควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการของรถตู้โดยสารทุกประเภท และรถตู้ส่วนบุคคล โดยไม่มีการละเว้นกับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคน รวมทั้งเสนอให้มีการยกระดับผู้ขับรถโดยสารให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
5. ควรขยายขอบเขตกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุบนถนนได้รวดเร็ว และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
6. สนับสนุนให้มีตัวแทนองค์กรผู้บริโภคเข้าร่วมให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางและคณะกรรมการควบคุมขนส่งประจำจังหวัด
7. สนับสนุน จูงใจให้ภาคประชาชนร่วมแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนผู้กระทำความผิด อาทิ กำหนดส่วนแบ่งค่าปรับการกระทำความผิดจากพนักงานขับรถ และผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ปลอดภัย เป็นต้น

ทั้งนี้ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมยินดีรับข้อเสนอจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคฯ ไปพิจารณาในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยมติคณะกรรมการฯ ที่ให้ขยายเวลาการเปลี่ยนรถตู้ฯ อีก 180 วัน นั้น เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาอย่างรอบด้านในทุกมิติ ทั้งผู้ใช้บริการ เจ้าของรถ ผู้บังคับใช้กฎหมาย ความคุ้มค่า โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ก่อปัญหาต่อไปในอนาคต

เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นรายย่อย การเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่อนข้างยาก และอาจเกิดปัญหาจุดจอดรถให้บริการ กระทบกับการจราจร อีกทั้งรถโดยสารหมวด 1 และหมวด 4 เป็นรถที่วิ่งให้บริการระยะสั้น และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุน้อย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ

สำหรับการปรับเพิ่มความเร็วรถเป็น 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา และศึกษา ยังไม่ได้ข้อสรุป ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคฯ เสนอมา ได้มอบให้ ขบ. ไปพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอบคุณที่ทางภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยร่วมกัน

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

1 Comments

  • DR. ADITY
    11 September 2019 18:43:48

    เรียนคุณ / คุณนาย, นี่คือการแจ้งให้ประชาชนทั่วไปทราบว่า Adity apradhan medical โรงพยาบาลกำลังมองหาผู้บริจาคไตที่มีสุขภาพดีอย่างจริงจังและเร่งด่วน ใครคือ 100% อย่างจริงจังที่จะขายไตของพวกเขาในราคา $ 780,000 USD โปรดผู้บริจาคที่สนใจควรติดต่ออีเมลของเรา: "DR.PRADHAN.UROLOGIST.LT.COL@GMAIL.COM" หรือโทร +91 9873591114, 15733337443 คุณสามารถติดต่อ whatsapp ของเรา: 15733337443 เราสัญญาว่าคุณจะพึงพอใจสูงสุดและเราจะรอคุณอย่างเร่งด่วน การปฏิบัติตามเนื่องจากผู้ป่วยเห็นคุณค่าของเรากำลังรอไตอย่างจริงจัง เว็บไซต์: www.drpradhanurologist.com ถ่ายเท ความนับถือ.

    REPLY