728 x 90

สภา กทม. เตรียมตั้งคณะกรรมการศึกษาบริการด้านขนส่งมวลชน ให้แก่ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

img

นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานคร (กทม.) ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ต่อที่ประชุมสภา กทม. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เนื่องจากเห็นว่า กรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ระยะเวลาการดำเนินการ 5 ปี (2559-2563) วงเงินทั้งโครงการ 138.92 ล้านบาท เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเดินทางของผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นให้เกิดความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ ซึ่งปัจจุบันมีรถให้บริการ จำนวน 30 คัน ให้บริการทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีศูนย์บริการกระจายรถ 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์หนองแขม ศูนย์รามคำแหง 40 และศูนย์พระราม 3

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานครไม่ได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ชัดเจน รวมถึงการให้บริการดังกล่าวยังไม่ทั่วถึง และครอบคุลมพื้นที่

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในด้านการบริการสาธารณะเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน และมีความโปร่งใส ตลอดจนการให้บริการสาธารณะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงขอให้สภากรุงเทพมหานคร ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดบริการด้านการขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นเห็นชอบกับญัตติดังกล่าว และแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น จำนวน 14 ท่าน โดยกำหนดการพิจารณาศึกษาจำนวน 120 วัน

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments