728 x 90

ได้เวลาจัดระเบียบภาษีน้ำเมาใหม่

img

จากการปฏิรูปโครงสร้างระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิต และแนวทางการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ภาครัฐ ขจัดผู้หนีภาษี ซึ่งคลอดออกมาเป็น พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน 2560 นี้

จัดแถวผู้ประกอบการน้ำเมาใหม่
การรวบกฎหมาย 7 ฉบับเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต, กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต, กฎหมายว่าด้วยสุรา, กฎหมายว่าด้วยยาสูบ, กฎหมายว่าด้วยไพ่, กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน จึงต้องยกเครื่องใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและเท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบัน

หากเจาะลงมาในส่วนภาษีสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตใหม่ ได้มุ่งเน้นที่การจัดระบบสินค้าซึ่งต้องเสียภาษีสรรพสามิต และลดความเหลื่อมล้ำในการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ โดยสาระสำคัญประกอบไปด้วย (ดูรายละเอียดในอินโฟกราฟิกประกอบ)
1. ฐานในการคำนวณภาษีด้านราคา จากเดิมคิดตามราคาขายส่งช่วงสุดท้าย เป็น ราคาขายปลีกแนะนำ ซึ่งเป็นราคาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคทั่วไปในตลาดปกติ
2. อัตราภาษีที่เรียกเก็บ ยังคงเป็น 2 อัตรา แต่เปลี่ยนจากการเน้นเก็บตามมูลค่าสินค้า เป็นเน้นการจัดเก็บตามปริมาณดีกรีแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพสุราและควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีดีกรีสูงและส่งผลต่อสุขภาพ
3. ใบอนุญาตขายสุราจากเดิมที่มี 7 ประเภท ให้เหลือเพียง 2 ประเภท คือ ขายปลีกและขายส่ง เพื่อลดความซ้ำซ้อน
4. เพดานของอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ตลอดจนผลิตและนำเข้า เพิ่มขึ้น 10 ถึง 25 เท่า และ
5. เพิ่มบทลงโทษสุราผิดกฎหมาย เพื่อลดปัญหาสินค้าผิดกฎหมาย โดยสุราทุกชนิดที่นำเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักรจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวจากผู้ผลิตในต่างประเทศหรือผู้มีสิทธิ์ในตราสินค้า โดยมีการระบุบทลงโทษกรณีการเลี่ยงภาษีสูงสุด จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับสูงสุด 1.2 ล้านบาท

ล่าสุดในการประชุม ครม. นอกสถานที่ที่ จ.นครราชสีมา ได้เห็นชอบอัตราภาษีใหม่ จำนวน 13 สินค้า 4 ภาคบริการ โดยเปลี่ยนเป็นราคาปลีกแนะนำ ทว่ายังเหลืออีก  3 รายการคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และไพ่ จะเสนออัตราใหม่ให้ ครม. พิจารณาในสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหว ทำให้ต้องหลีกเลี่ยงการกำหนดภาษีล่วงหน้านานเกินไป เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการกักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไร จึงไม่ได้นำมาพิจารณารวมกับสินค้าประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ อัตราภาษีใหม่จะไม่มีผลต่อภาระภาษีและราคาสินค้า เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค

ภาคธุรกิจขานรับหวังขจัดสุราเถื่อน
การยกเครื่องภาษีสรรพสามิตครั้งนี้ กรมสรรพสามิตได้ให้ตัวแทนภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกรมสรรพสามิตในการร่างกฎหมายระดับรอง (อนุบัญญัติ) เพื่อสะท้อนความมุ่งหวังของรัฐบาลในการผลักดันประเทศสู่ความเป็นสากล และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ทำให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ต่างออกมาสนับสนุนภาษีสุราใหม่ โดยมองว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระภาษีแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคนัก รวมไปถึงลดปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตราย

โดยนายธนากร คุปตจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความคิดเห็นว่า พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 จะสร้างความเป็นธรรมให้แก่ภาคเอกชน ลดปัญหาสุราผิดกฎหมาย คือสุราปลอมแปลงและลักลอบนำเข้า นำไปสู่การลดปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตราย ด้วยอัตราภาษีที่กระทรวงการคลังกำหนดอัตราต่ำกว่าสำหรับสุราที่มีปริมาณดีกรีต่ำกว่า จึงกระทบต่อสุขอนามัยผู้บริโภคน้อยกว่า ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตฯ

เหล้า(ปลอม)วายร้ายทำลายสุขภาพ
ข้อมูลจากรายงานสุราชุมชน สถานการณ์ปัญหาในสังคมไทย โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ระบุว่า การดื่มสุราเป็นสาเหตุสำคัญของการตายของประชากรโลก 2 - 3 ล้านรายต่อปี ซึ่งตัวการใหญ่ที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตนี้คือ เอธานอล ซึ่งเป็นสารหลักที่มีอยู่ทั้งในสุราในระบบภาษี และนอกระบบภาษี 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนสุรานอกระบบภาษี ยังพบว่าผู้ผลิตสุราบางรายมีการใส่สารอันตรายอื่นๆ เช่น เมธานอล สารหนู และยาฆ่าแมลงลงในกระบวนการผลิต เพื่อช่วยเร่งให้เกิดแอลกอฮอล์เร็วขึ้น ซึ่งสุราเหล่านี้มีราคาถูกกว่าสุราในระบบภาษี จึงจูงใจให้ผู้ดื่มมีการดื่มในปริมาณที่มากกว่าการสุราในระบบภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ดื่มหนักหรือผู้ติดสุรา และผู้ที่ฐานะต่ำ

ทางกรมสรรพสามิตจึงเตรียมเร่งรณรงค์ให้ประชาชนลดการบริโภคสุราเถื่อน บุหรี่เถื่อน และระวังการบริโภคของเถื่อนผิดกฎหมาย เพราะไม่เพียงจะมีผลเสียต่อการจัดเก็บภาษีของประเทศแล้ว สินค้าเหล่านั้นยังอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค เนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่ทราบวันผลิตและหมดอายุที่ถูกต้อง รวมทั้งยังมีการจัดส่งที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าด้วย

ทั้งนี้ ยังมีผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน 2560 พบตัวเลขการจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ.สุรา จำนวนทั้งสิ้น 16,784 คดี โดยมีค่าปรับรวมกันกว่า 51.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ชี้ถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายว่า ผู้ลักลอบค้าได้รับผลตอบแทนสูง ไม่ต้องเสียภาษีใดๆ ให้แก่รัฐ และผู้ค้าบางรายหันไปพึ่งพาสุรานอกระบบที่เสนอจำหน่ายให้ถึงที่และมีราคาที่ต่ำกว่า

อย่างไรก็ตาม คงต้องติดตามกันต่อว่า เมื่อกฎหมายภาษีสรรพสามิตมีผลบังคับใช้แล้ว จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บได้ตามที่คาดหวังกัน รวมถึงล้างบางสินค้านอกระบบภาษีได้มากน้อยแค่ไหน เพราะเอาจริงแล้วเรื่องสุรามีอีกหลายมิติที่สังคมต้องร่วมมือกันแก้ไขอีก


นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต
“กรมสรรพสามิตยืนยันว่าอัตราภาษีใหม่ไม่มีผลทำให้ภาระภาษีและราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นย้ำเรื่องนี้มาโดยตลอด ตั้งแต่เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ภาษีใหม่”


นายธนากร คุปตจิตต์ ผอ.ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บ. ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ฯ
“หวังให้การปฏิรูปในครั้งนี้ส่งผลให้สามารถควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดปัญหาการดื่มที่เป็นอันตรายได้ผลจริง ซึ่งเชื่อว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ หากคนในสังคมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการดื่มอย่างรับผิดชอบ”

[English]
New Excise Tax System to Fight Fake Alcohol
Thailand is ready to introduce a new excise tax law, which is a result of the consolidation of seven existing excise-related laws, on September 16 to help the government more effectively collect taxes while ensuring a fair treatment of all affected entrepreneurs.

In a nutshell, the new law will result in the calculation of tax from retail prices, not wholesale prices, and from the level of alcohol content, as well as the increase in the fees for alcohol sale and import licenses.

Pending details in the new law are the exact tax rates for alcohol beverages, tobacco and playing cards, which the Cabinet is yet to approve before the law comes into effect due to concerns over possible stockpiling of these items that will affect consumers later.

Related business operators have welcomed the government’s move as they believe that these changes will offer a level ground for all businesses while effectively tackling the problems of illegal and fake alcohol beverages, which have evaded the tax system and been blamed for health hazards due to the presence of such dangerous substances as methanol, arsenic and certain types of insecticide.

Available studies already suggested that alcohol consumption has been responsible for 2-3 million deaths around the world each year, with ethanol noted as the main factor behind these fatalities.

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments