728 x 90

โพลชี้ “ราคาสินค้าแพง” ทำคนกรุงเครียด โดย Gen M Y X B ยังคงเครียดกับเศรษฐกิจต่อเนื่อง

img

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนกรุงเทพฯ ไตรมาส 2/2562 กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,076 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 3 – 26 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

ซึ่งการสำรวจได้สำรวจจากประชาชนเจเนอเรชั่นต่างๆ ประกอบด้วย เจเนอเรชั่น Z (เป็นตัวอย่างที่มีอายุ 15-18 ปี), เจเนอเรชั่น M (เป็นตัวอย่างที่มีอายุ 19-24 ปี), เจเนอเรชั่น Y (เป็นตัวอย่างที่มีอายุ 25-35 ปี), เจเนอเรชั่น X (เป็นตัวอย่างที่มีอายุ 36-50 ปี) และเจเนอเรชั่น B (เป็นตัวอย่างที่มีอายุ 51-69 ปี)

โดยผลสำรวจพบว่า เรื่องเครียด ที่ทำให้คนกรุงทุกเจเนอเรชั่นรู้สึกไม่มีความสุขเลย คือ
อันดับ 1 เศรษฐกิจ/การเงิน 85.69%
อันดับ 2 การงาน 57.81%
อันดับ 3 ครอบครัว 52.35%
อันดับ 4 สิ่งแวดล้อม 47.08%
อันดับ 5 การเมือง 40.49%
อันดับ 6 สุขภาพ 38.79%
อันดับ 7 ความรัก (แฟน/คนรัก) 20.90%
อันดับ 8 การเรียน 19.82%
อันดับ 9 ตัวเอง 18.83%
อันดับ 10 เพื่อน 10.17%


จากผลสำรวจจะเห็นได้ว่า ความเรียดด้านเศรษฐกิจ/การเงิน เป็นสิ่งที่ทำให้คนกรุงรู้สึกไม่มีความสุขมากที่สุด ถึง 85.69% ซึ่งเมื่อสอบความความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้รู้สึกเครียดกับเรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน พบว่า คนกรุงมีความคิดเห็นดังนี้
อันดับ 1 ราคาสินค้าแพง 58.82%
อันดับ 2 สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 43.27%
อันดับ 3 ปัญหาหนี้สิน / รายรับไม่พอกับรายจ่าย 41.31%
อันดับ 3 ค่าครองชีพสูง 38.69%


ทั้งนี้ เมื่อให้ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ระบุความเครียดในแต่ละด้าน โดยจำแนกตามเจเนอเรชั่น จะเป็นดังนี้
-เจเนอเรชั่น Z (เป็นตัวอย่างที่มีอายุ 15-18 ปี)
อันดับ 1 การเรียน 68.42%
อันดับ 2 ครอบครัว 43.42%
อันดับ 3 เศรษฐกิจ/การเงิน 40.79%
อันดับ 4 สิ่งแวดล้อม 35.53%
อันดับ 5 เพื่อน 27.63%
อันดับ 6 ตัวเอง 21.05%
อันดับ 7 สุขภาพ 14.47%
อันดับ 8 ความรัก (แฟน/คนรัก) 9.21%
อันดับ 9 การเมือง 3.95%
อันดับ 10 การงาน 0%

-เจเนอเรชั่น M (เป็นตัวอย่างที่มีอายุ 19-24 ปี)
อันดับ 1 เศรษฐกิจ/การเงิน 68.07%
อันดับ 2 สิ่งแวดล้อม 46.22%
อันดับ 3 การงาน 45.38%
อันดับ 4 ครอบครัว 36.97%
อันดับ 5 การเรียน 26.89%
อันดับ 6 การเมือง 25.21%
อันดับ 7 ความรัก (แฟน/คนรัก) 24.37%
อันดับ 8 สุขภาพ 18.49%
อันดับ 9 เพื่อน 15.97%
อันดับ 10 ตัวเอง 14.29%


-เจเนอเรชั่น Y (เป็นตัวอย่างที่มีอายุ 25-35 ปี)
อันดับ 1 เศรษฐกิจ/การเงิน 78.54%
อันดับ 2 การงาน 57.51%
อันดับ 3 สิ่งแวดล้อม 47.21%
อันดับ 4 ครอบครัว 40.34%
อันดับ 5 การเมือง 36.05%
อันดับ 6 ความรัก (แฟน/คนรัก) 26.18%
อันดับ 7 สุขภาพ 25.32%
อันดับ 8 ตัวเอง 17.60%
อันดับ 9 เพื่อน 11.59%
อันดับ 10 การเรียน 0.43%

- เจเนอเรชั่น X (เป็นตัวอย่างที่มีอายุ 36-50 ปี)
อันดับ 1 เศรษฐกิจ/การเงิน 76.19%
อันดับ 2 สิ่งแวดล้อม 47.62%
อันดับ 3 การงาน 47.32%
อันดับ 4 การเมือง 41.67%
อันดับ 5 ครอบครัว 33.04%
อันดับ 6 สุขภาพ 32.44%
อันดับ 7 ความรัก (แฟน/คนรัก) 16.96%
อันดับ 8 ตัวเอง 9.52%
อันดับ 9 เพื่อน 4.76%
อันดับ 10 การเรียน 0%

-เจเนอเรชั่น B (เป็นตัวอย่างที่มีอายุ 51-69 ปี)
อันดับ 1 เศรษฐกิจ/การเงิน 68.91%
อันดับ 2 สุขภาพ 51.60%
อันดับ 3 การเมือง 34.94%
อันดับ 4 ครอบครัว 27.56%
อันดับ 5 สิ่งแวดล้อม 26.92%
อันดับ 6 การงาน 23.08%
อันดับ 7 ตัวเอง 7.37%
อันดับ 8 ความรัก (แฟน/คนรัก) 1.92%
อันดัย 9 เพื่อน 1.60%
อันดับ 10 การเรียน 0%

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments