728 x 90

โพลชี้ “รัฐบาลชุดใหม่อยู่ได้ไม่ถึง 4 ปี” แต่ดีใจที่ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้

img

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “สมัยที่ 2 ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”

โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,265 หน่วยตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2562 เกี่ยวกับการเป็นนายกรัฐมนตรี สมัยที่ 2 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังจากที่สมาชิกรัฐสภาลงมติ 500 เสียง เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย

ซึ่งจากการสำรวจความรู้สึกของประชาชน หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 26.77% ระบุว่า ดีใจ ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้
25.50% ระบุว่า เฉยๆ ใครเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้  
24.78% ระบุว่า ผิดหวัง ที่เศรษฐกิจของประเทศอาจต้องหยุดอยู่กับที่ไปอีกระยะหนึ่ง
15.06% ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์ปัจจุบัน
11.71% ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์ปัจจุบัน
10.52% ระบุว่า พอใจที่ประเทศชาติจะเกิดความสงบ
7.09% ระบุว่า ดูเหมือนว่ารัฐธรรมนูญกำหนดผลไว้ล่วงหน้าแล้วว่าใครจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี
6.29% ระบุว่า กังวลว่าประเทศจะเกิดความขัดแย้งมากขึ้น
2.63% ระบุว่า เป็นพิธีกรรมทางการเมืองเพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย
2.07% ระบุว่า เป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีตามระบอบประชาธิปไตย
และ 1.04% ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

ขณะเดียวกันเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับอายุของรัฐบาลชุดใหม่ พบว่าความคิดเห็นของคนไทยเป็นดังนี้
44.11% ระบุว่า รัฐบาลจะอยู่ได้ครบ 4 ปี
18.47% ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 2 ปี
16.56% ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 1 ปี
10.11% ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน
5.50% ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 3 ปี
และ 5.25% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ

ซึ่งเมื่อรวมจำนวนความคิดเห็นของคนไทยที่มองว่ารัฐบาลชุดใหม่อยู่ได้ไม่ถึง 4 ปี มีทั้งหมด 50.64% ขณะที่ สัดส่วนของประชาชนที่มองว่ารัฐบาลจะอยู่ได้ครบ 4 ปี มีน้อยกว่า อยู่ที่ 44.11%

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments