728 x 90

ภาษีน้ำหวานจ่อขยับรอบ 2 วันที่ 1 ต.ค. 62

img

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป กรมสรรพสามิตจะปรับอัตราภาษีน้ำหวาน เพิ่มเป็น 3 บาท/ลิตร ส่งผลให้เครื่องดื่มที่มีความหวานเกิดกำหนดจะต้องเสียภาษีมากขึ้น อาทิ น้ำอัดลมกระป๋องขนาด 250 ซีซี ต้องเสียภาษีเพิ่มประมาณ 10 สตางค์  และจะขึ้นเป็นขั้นบันไดอีกทุกๆ 2 ปี

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป อัตราภาษีสรรพสามิตความหวาน จะเพิ่มขึ้นตามกฎหมายใหม่ของกรมฯ ที่ออกมาให้มีการเก็บภาษีเพื่อขึ้นตามขั้นบันได ส่งผลให้เครื่องดื่มที่มีความหวานเกินกำหนด จะต้องเสียภาษีมากขึ้น อาทิ น้ำอัดลมกระป๋องขนาด 250 ซีซี จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น 10 สตางค์ ส่วนผู้ประกอบการจะเพิ่มราคากับผู้บริโภคเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ผลิต

โดยปัจจุบันกรมสรรพสามิตเก็บภาษีความหวานเฉลี่ยอยู่ที่ 1 บาท/ลิตร ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จะเก็บภาษีเพิ่มเป็น 3 บาท/ลิตร ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และหลังจากนั้นจะปรับเพิ่มสูงสุด 5 บาท/ลิตร

ทั้งยังระบุว่าขณะนี้เครื่องดื่มน้ำอัดลมบางส่วน มีการปรับลดน้ำตาลจาก 14 กรัม/ลิตร เหลือ 12 กรัม/ลิตร เพื่อเสียภาษีให้น้อยลง ส่วนน้ำอัดลมสีดำ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสูตร เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ของผู้บริโภค

ซึ่งกฎหมายสรรพสามิตใหม่ ปี 2560 ได้มีการแก้ไขเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมพืชทางการเกษตรไม่ต่ำกว่า 10% ให้ยกเว้นภาษีสรรพามิต เป็น 20% ถึงจะได้ลดภาษี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้น

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments