728 x 90

กรมทางหลวงชนบท เผยโครงการขยายถนนราชพฤกษ์ คืบหน้า 60% คาดเปิดใช้ต้นปี 63

img

นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์-ทางหลวงหมายเลข 345 ระยะทาง 8.367 กิโลเมตร งบประมาณ 988 ล้านบาท  ซึ่งเป็นช่วงสุดท้าย ว่า การดำเนินการก่อสร้างขยายผิวจราจรเพิ่มเติม โดยก่อสร้างทางคู่ขนานเพิ่มฝั่งละ 2 ช่องจราจร รวมกับของเป็น 10 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า และระบบระบายน้ำ มีความคืบหน้าแล้วกว่า 60%

พร้อมระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2563 ซึ่งเมื่อเปิดใช้งานแล้วจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของถนนราชพฤกษ์ และรองรับปริมาณการจราจรในอนาคตได้ ทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ตลอดจนลดระยะเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง

ทั้งนี้ ปัจจุบันถนนราชพฤกษ์มีปริมาณจราจรประมาณ 80,000 คัน/วัน ส่งผลให้ถนนราชพฤกษ์เกิดปัญหาจราจรติดขัดโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ทช. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนราชพฤกษ์เพิ่มเติม โดยถนนราชพฤกษ์ ช่วงคลองมหาสวัสดิ์-ถนนรัตนาธิเบศร์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 1) กม.14+100–กม.22+900 (ยกเว้นช่วง กม.15+660 ถึง กม.17+800) ระยะทาง 6.66 กิโลเมตร ได้เปิดใช้งานเมื่อปี 2558 ต่อมาได้ดำเนินการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2) ช่วงซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 - คลองมหาสวัสดิ์ กม.6+600–กม.14+100 ระยะทาง7.500 กิโลเมตร และเปิดใช้งานเมื่อปี 2560

ซึ่งปัจจุบัน ทช. อยู่ระหว่างดำเนินการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) กม.22+476–กม.30+843 ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์ – ทางหลวงหมายเลข 345 ระยะทาง 8.367 กิโลเมตร ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของถนนราชพฤกษ์ที่จะต้องขยายเพิ่มช่องจราจร ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในต้นปี 2563

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments