728 x 90

พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 ฟื้นเวนิสตะวันออก ให้กับคลองในเกาะรัตนโกสินทร์

img

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในทุกข์สุขและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ทำให้เกิดแผนการพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในเกาะรัตนโกสินทร์ โดยใช้คลองเป็นหลักในการพัฒนาเพื่อคืนความเป็นเวนิสตะวันออก พัฒนาทางเท้า และสิ่งที่อยู่สองฝั่งคลอง (Street Furniture) รวมทั้งพัฒนาสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น วัด โรงเรียน ซึ่งดำเนินการโดยกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นหน่วยงานหลัก ประกอบด้วยคลอง 9 คลอง ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองหลอดวัดราชนัดดา คลองบางลำพู คลองโอ่งอ่าง คลองผดุงกรุงเกษม คลองพระสวัสดิ์ คลองวัดตรีทศเทพ และคลองวัดสังเวช


โดย คพ. ได้เข้าร่วมตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองหลอด โดยวัดจากปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (ดีโอ) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่ต้นคลอง ที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีสูบน้ำปิ่นเกล้า จนถึงท้ายคลองบริเวณปากคลองตลาด โดยมีเกณณ์มาตรฐานว่าคุณภาพน้ำที่มีดีโอ ต่ำกว่า 2.0 มก./ล. ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ส่วน 2.0-3.9 มก./ล. ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ขณะที่ 4.0-5.9 มก./ล. อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และมากกว่าหรือเท่ากับ 6.0 มก./ล.อยู่ในเกณฑ์ดี

ทั้งนี้ เมื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยเปรียบเทียบข้อมูลคุณภาพน้ำเดือนพฤษภาคม (หลังขุดลอก) กับเดือนมกราคม 2562 (ก่อนขุดลอก) ที่ตรวจวัดโดยสำนักการระบายน้ำ กทม. พบว่า คุณภาพน้ำคลองหลอดส่วนใหญ่มีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (ดีโอ) สูงขึ้น บ่งชี้ได้เบื้องต้นว่าคุณภาพน้ำมีสภาพดีขึ้นเมื่อมีการขุดลอกและผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาสู่คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด)


โดยผลการตรวจวัดมีรายละเอียดดังนี้
-สถานีสูบน้ำปิ่นเกล้า พบปริมาณ ดีโอ 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.) สูงขึ้นจากก่อนขุดลอกที่พบปริมาณ 1.9 มก./ล.
-ศาลพระแม่ธรณีบีบมวยผม พบปริมาณ ดีโอ 4.3 มก./ล.(ไม่มีข้อมูลก่อนการขุดลอก)
-คลองหลอดวัดราชนัดดา พบปริมาณดีโอ 4.0 มก./ล. สูงขึ้นจากก่อนขุดลอกที่พบปริมาณ 0.0 มก./ล.
-กระทรวงกลาโหม พบปริมาณดีโอ 3.5 มก./ล.(ไม่มีข้อมูลก่อนการขุดลอก) และปากคลองตลาด พบปริมาณดีโอ 2.0 มก./ล.สูงขึ้นจากก่อนขุดลอกที่พบปริมาณ 0.9 มก./ล.

นอกจากนี้นายประลอง กล่าวว่า เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และความร่วมมือของเหล่าบรรดาจิตอาสาที่ประกอบด้วย หน่วยงานราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน ประชาชน และ กทม. ที่เป็นหน่วยงานหลัก ทำให้บริเวณคลองหลอด เดิมมีสภาพเป็นแหล่งเสื่อมโทรม คุณภาพน้ำอยู่ในระดับเสื่อมโทรมมาก ปัจจุบันคุณภาพน้ำอยู่ในระดับพอใช้ถึงระดับดี และได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างสวยงาม ตัดแต่งต้นไม้ที่ปลูกไว้สองฝั่งคลอง ปรับปรุงทางเท้าและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ขุดลอกคูคลอง และผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาสู่คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด)


สำหรับสิ่งสำคัญเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน เมื่อดำเนินงานทางด้านกายภาพแล้ว จะต้องพัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนรักษาความสะอาด รักท้องถิ่น รักชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ ไม่ทิ้งขยะลงคลองรวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาคลองด้วย

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments