728 x 90

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจร ถ.พหลโยธิน-ถ.ลำลูกกา บริเวณห้าแยกลาดพร้าว ถึงวัดสายไหม เริ่ม 1 ส.ค. 62 นี้

img

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการเก็บชิ้นส่วนงานสถานี และบันไดทางขึ้นลงรถไฟฟ้า บริเวณเซ็นทรัลลาดพร้าว ถึง ซอยพหลโยธิน 21 จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออกเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 22.00 – 05.00 น.


นอกจากนี้ยังแจ้งว่า กิจการร่วมค้าสเตค-เอเอส-4 ผู้รับจ้างก่อสร้างงานระบบราง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต สัญญาที่ 4 จะดำเนินการยกอุปกรณ์ และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินและถนนลำลูกกา บริเวณ ห้าแยกลาดพร้าวถึงวัดสายไหม ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 -05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องจราจรดังต่อไปนี้


1. กรณีดำเนินงานบน ถ.พหลโยธิน หรือ ถ.ลำลูกกา ฝั่งขาออก จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบน ถ.พหลโยธิน หรือ ถ.ลำลูกกาฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง


2. กรณีดำเนินงานบน ถ.พหลโยธิน หรือ ถ.ลำลูกกา ฝั่งขาเข้า จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบน ถ.พหลโยธิน หรือ ถ.ลำลูกกา ฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

3. กรณีดำเนินงานบนถนนตัดใหม่ (พหลโยธิน-ลำลูกกา) ฝั่งขาเข้า บริเวณตลาดประตูกรุงเทพ จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนตัดใหม่ (พหลโยธิน-ลำลูกกา) ฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง สำหรับผู้ใช้เส้นทางจากถนนลำลูกกา ให้ใช้ถนนลำลูกกา (ทดแทน) สำหรับผู้ใช้เส้นทางจากซอยพหลโยธิน 54/4 แยก 3-2 ให้ใช้ถนนประตูกรุงเทพสายเก่า (ทดแทน)

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการยกอุปกรณ์ และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments