728 x 90

รฟม. เร่งปรับปรุงผิวจราจร พหลโยธิน-ลำลูกกา ตลอดแนว รฟฟ. ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต

img

รฟม. เผย ขณะนี้ได้ก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเร่งให้มีการคืนผิวจราจรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ บน ถ.พหลโยธิน - ถ.ลำลูกกา ตลอดแนวโครงการฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรแก่ประชาชน และบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต แจ้งว่า ภายหลังจากที่ รฟม. ได้ก่อสร้างงานโยธาโครงการฯ แล้วเสร็จเรียบร้อย ขณะนี้ รฟม. ได้เร่งรัดให้มีการคืนผิวจราจรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรแก่ประชาชน และบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด ในระหว่างที่มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ โดยให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรด้วยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหน้าธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ จนถึงบริเวณสถานีแยก คปอ.

โดยปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบนถนนลำลูกกา และบนถนนพหลโยธิน บริเวณสถานีแยก คปอ. ถึงบริเวณสถานีสะพานใหม่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบนถนนพหลโยธิน ในบริเวณสถานีพหลโยธิน 59 สถานีสายหยุด สถานีกรมทหารราบที่ 11 สถานีกรมป่าไม้ และสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อเนื่องไปจนถึงจุดเริ่มต้นโครงการ

นอกจากนี้ รฟม. ได้กำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้สัญจร

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments