728 x 90

หนี้ครัวเรือนพุ่ง คนรุ่นใหม่ชอปเก่ง กล้าจ่าย

img

ในยุคที่คนเมืองเข้าถึงอินเทอร์เน็ตง่ายขึ้น พฤติกรรมการใช้จ่ายก็เปลี่ยนแปลง ผลสำรวจพบว่า มีการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นถึง 51.28% แม้รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลสูงกว่าภาคอื่นๆ ที่ 41,897 บาท แต่ค่าใช้จ่ายและจำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนก็เป็นตัวเลขที่สูงสุดเช่นกัน

Gen Y แชมป์ใช้อินเทอร์เน็ต/ซื้อมือถือ 
ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ครัวเรือนทั่วประเทศ ประมาณ 21 ล้านครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 26,946 บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่ายเฉลี่ยเดือนละ 21,437 บาท/ครัวเรือน แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 35.1% เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ, 20.3% เป็นค่าที่อยู่อาศัย ของแต่งบ้าน และเครื่องใช้ภายในบ้าน, 17.4% เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะและการเดินทาง และอื่นๆ เช่น ของใช้ส่วนตัว ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร การศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ

โดยครัวเรือนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าภาคอื่นๆ ที่ 41,897 บาท/ครัวเรือน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายและจำนวนหนี้สินก็สูงสุดเช่นกันคือ 33,126 บาท และ 219,505 บาท ตามลำดับ
ค่าใช้จ่ายครัวเรือนทั่วประเทศ
ด้านศูนย์วิจัยศุภาลัย เผยข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ปี 2561 พบว่า ผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัยและแต่ละระดับรายได้มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด

สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น น้ำอัดลม แปรงสีฟัน ขนม เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (เช่น เตารีด หม้อหุงข้าว ไดร์เป่าผม เป็นต้น) และเสื้อผ้า ครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูงมีการซื้อมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้น้อย

ขณะที่ผู้บริโภคกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21-29 ปี นิยมซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กมากกว่ากลุ่มอายุ 39-55 ปี และครอบครัวที่มีรายได้สูง (85,001 บาทขึ้นไป) มีการซื้อสินค้ากลุ่มนี้มากกว่าครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง (35,001-85,000 บาท) และ รายได้น้อย (15,001-35,000 บาท) 

อีกทั้งผู้บริโภคกลุ่มอายุ 21-29 ปี มีการซื้อหรือจะซื้อสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือมากกว่ากลุ่มอายุ 39-55 ปี ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 2561 จาก ETDA ระบุว่า พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยนานขึ้นเป็น 10 ชั่วโมง 5 นาที/วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3 ชั่วโมง 41 นาที/วัน โดย Gen Y (อายุ 20-37 ปี) ครองแชมป์การใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงที่สุด เป็นผลมาจากการเปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น   

คนรุ่นใหม่นิยมลงทุนอสังหาฯ เมื่อพิจารณาถึงสินค้าที่ซื้อในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หรือตั้งใจจะซื้อในอีก 5 ปีข้างหน้า พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าที่มีราคาสูง เช่น สินค้าประเภทที่อยู่อาศัย (บ้าน/คอนโดมิเนียม/ทาวน์โฮม) และรถยนต์ โดยจากการสำรวจพบว่า กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21-47 ปี มีการซื้อหรือมีแนวโน้มที่จะซื้อที่อยู่อาศัย มากกว่ากลุ่มอายุ 48-55 ปี และส่วนมากจะเป็นครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูงมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้น้อย อีกทั้งกลุ่มครอบครัวมีรายได้สูง มีการซื้อสินค้าประเภทรถยนต์มากกว่ากลุ่มรายได้ปานกลางและรายได้น้อย ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 จากรายงานของสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ว่า สภาพเศรษฐกิจของประเทศในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของไทยในปีนี้จะปรับสูงขึ้น 4.2% จากเดิมในปี 2560 อยู่ที่ 3.9%

อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมจะขยายตัวได้ดีขึ้น แต่ภาวะหนี้ครัวเรือนก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับผลสำรวจหนี้ครัวเรือนจากสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ระบุว่า ส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการซื้อบ้าน/ที่ดินครัวเรือน โดยพบว่า 90% มีหนี้ในระบบอย่างเดียว, 5.8% มีหนี้นอกระบบอย่างเดียว และ 4.2% มีหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ ขณะที่จำนวนหนี้ในระบบเฉลี่ยอยู่ที่ 174,714 บาท/ครัวเรือน และจำนวนหนี้นอกระบบเฉลี่ยอยู่ที่ 4,280 บาท/ครัวเรือน

แม้การเข้ามาของเทคโนโลยีในยุคนี้จะสร้างความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่ความเปลี่ยนแปลงนี้ ก็ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน มีการตัดสินใจใช้จ่ายง่ายขึ้น เป็นหนี้เร็วขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคน Gen Y ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงสุด และมีพฤติกรรมการจับจ่ายที่เรียกได้ว่า "กล้าใช้เงิน" จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องได้รับความรู้ในเรื่องวินัยทางการเงินมากที่สุด เพราะมีผลต่อปัญหาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 
การใช้โซเชียลมีเดียแต่ละ Generation


คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) 
"คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยนานขึ้นเป็น 10 ชั่วโมง 5 นาที/วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3 ชั่วโมง 41 นาที/วัน โดย Gen Y เป็นแชมป์การใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงที่สุด เป็นผลมาจากการเปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันมีการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นถึง 51.28%"
คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
[English]
Thai City Residents’ Shopping Spree on a Rise along Household Debt

Easier access to internet in Thailand, particularly in city and town areas, has driven more and more consumers to switch to online shopping from traditional visits to stores.  But that could also be translated into higher household debt as well.

The latest nationwide survey by the National Statistical Office showed that, on average, a household earns 26.946 baht each month but their monthly expense stood at 41,437 baht already.

In Bangkok and surrounding provinces, household income was found at an average of 41,897 baht but each household also had higher monthly expense of 33,126 baht and staggering debt of 219,505 baht.

A separate study found that most consumers have been and will likely be choosing to pay for something with higher prices, such as house or condominium or automobiles.

While this may be in line with a forecast that Thailand’s GDP will rise further to 4.2% this year, from 3.6% in 2017, household debt in Thailand is also looking to rise.

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments