728 x 90

ไทยคิดค้นโดรนลดฝุ่น PM 2.5 เล็งบิน 4 จุดทั่วกรุง

img

หน่วยงานไทยคิดค้น และหาวิธีลดปัญหาฝุ่นละออง ด้วยโดรนลดฝุ่น เพื่อฉีดพ่นละอองน้ำผสมสารดักจับฝุ่นขนาดเล็กที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ก่อนจะนำไปขึ้นบินในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ในการปฏิบัติจริง ทั้ง 4 พื้นที่

โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  (สทป.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ​ (สวทช.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และ ภาคเอกชน ร่วมกันทดสอบโดยนำอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน ขึ้นบินฉีดพ่นละอองน้ำผสมสารดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ซึ่งเป็นสารที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) พร้อมทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ทั้งก่อนและหลังทำการทดสอบ โดยหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ กรมควบคุมมลพิษ

พล.อ.อ.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ระบุว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง โดยประสานพันธมิตรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในสนับสนุนโดรนลดฝุ่น จำนวน 12 ลำ พร้อมด้วยหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งจากทำการทดลองปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำด้วยโดรนลดฝุ่น ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยได้ทำการบินครั้งละ 6 ลำ ที่ระดับความสูง 25 เมตร เป็นเวลานาน 30-40 นาที สามารถลดค่าฝุ่นละอองได้ครั้งละประมาณ 10 มคก./ลบ.ม. ซึ่งหลังจากนี้จะรายงานผลให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการนำไปปฏิบัติงานจริงต่อไป

สำหรับพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดไว้ในการปฏิบัติโดรนลดฝุ่นจริง มี 4 พื้นที่ คือ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ตลาดจตุจักร โรงพยาบาลพระมงกุฎ และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก หลังจากนั้นจะสามารถขยายผลการปฏิบัติการไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้ โดยจะประสานกับกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายต่อไป

โดยโครงการทดสอบโดรนลดฝุ่นดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2562 ด้วยการนำโดรนขึ้นบินฉีดพ่นน้ำผสมสารดักจับฝุ่นละอองมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทำการทดสอบ 80 X 40  เมตร (3,200  ตารางเมตรหรือประมาณ 2 ไร่) โดยมีผลการปฏิบัติดังนี้

การทดสอบครั้งที่ 1
วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ปฏิบัติโดยใช้โดรนลดฝุ่น จำนวน 5 ลำ  ฉีดพ่นละอองน้ำ ขนาด 50 ไมครอน ทำการบินที่ระยะห่างระหว่างลำ 15 – 20 เมตร เพดานบินที่ความสูง 20 เมตรจากพื้นดิน ใช้เวลาทำการบินทดสอบ 15 นาที

การทดสอบครั้งที่ 2
วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ปฏิบัติโดยใช้โดรนลดฝุ่น จำนวน 12 ลำ ฉีดพ่นละอองน้ำผสมสารดักจับฝุ่นขนาดเล็ก (B9X) 0.05% ในปริมาณ 5 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 10 ลิตร ขนาด 50 - 200 ไมครอน ทำการบินที่ระยะห่างระหว่างลำ 10 – 12 เมตร เพดานบินที่ความสูง 20 เมตร จากพื้นดิน ใช้เวลาทำการบินทดสอบ 5 นาที
ผลการตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน :  มีความคาดเคลื่อนเนื่องจากมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลสั้น ผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมมลพิษชี้แจงว่า การตรวจวัดโดยเครื่องตรวจวัดประจำรถเคลื่อนที่จะต้องทำการติดตั้ง และเดินเครื่องทดสอบอย่างน้อย 12 ชั่วโมง จึงจะทำวัดค่าที่เที่ยงตรงได้มากขึ้น จึงเสนอให้ทำการทดสอบอีกครั้งในพื้นที่เดิม

การทดสอบครั้งที่ 3
วันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 11.17 น. ปฏิบัติโดยใช้โดรนลดฝุ่น จำนวน 6 ลำ  ฉีดพ่นละอองน้ำผสมสารดักจับฝุ่น (B9X) 0.05% ในปริมาณ 5 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 10 ลิตร ละอองน้ำมีขนาด 50 ไมครอน ทำการบินที่ระยะห่างระหว่างลำ 10 - 15 เมตร เพดานบินที่ความสูง 25 เมตร จากพื้นดินใช้เวลาทำการบินทดสอบ 45  นาที 
ผลการตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน : ก่อนทำการทดลองและทดสอบเวลา ณ เวลา 07.00 น. มีค่า 65มคก./ลบ.ม.หลังการทดลองและทดสอบ มีค่า 45 มคก./ลบ.ม.ค่าปริมาณฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอน ลดลง คิดเป็น 30.77%

การทดสอบครั้งที่ 4
วันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 14.15 น. ปฏิบัติการทดสอบโดรนลดฝุ่น ด้วยวิธีการเดิม โดยใช้เวลาทำการบินทดสอบ 30 นาที 
ผลการตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน : ก่อนทำการทดลองและทดสอบ วัดได้ 59  มคก./ลบ.ม. หลังการทดลองและทดสอบ ค่าต่ำสุดวัดได้ 31 มคก./ลบ.ม.คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 45 มคก./ลบ.ม.ค่าปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก ขนาด 2.5 ไมครอน ลดลง คิดเป็น 23.73%

การทดสอบครั้งที่ 5
วันที่ 21 มกราคม 2562เวลา 11.15 - 12.00 น. ปฏิบัติการทดสอบโดรนลดฝุ่น ด้วยวิธีการเดิม โดยใช้เวลาทำการบินทดสอบ 45 นาที 
ผลการตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน : ก่อนทำการทดลองและทดสอบ วัดได้ 79 มคก./ลบ.ม.หลังการทดลองและทดสอบ เท่ากับ 63 มคก./ลบ.ม.ค่าปริมาณฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอนลดลงคิดเป็น 20.25%

การทดสอบครั้งที่ 6
วันที่ 21 มกราคม 2562เวลา 15.15 – 16.00 น. ปฏิบัติการทดสอบโดรนลดฝุ่น ด้วยวิธีการเดิม โดยใช้เวลาทำการบินทดสอบ 45 นาที 
ผลการตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5ไมครอน :ก่อนทำการทดลองและทดสอบ วัดได้ 71 มคก./ลบ.ม.หลังการทดลองและทดสอบ วัดได้ 63 มคก./ลบ.ม.ค่าปริมาณฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอน ลดลง คิดเป็น 11.27%

การทดสอบครั้งที่ 7
วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ปฏิบัติการทดสอบโดรนลดฝุ่น ด้วยวิธีการเดิม โดยใช้เวลาทำการบินทดสอบ 30 นาที
ผลการตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5ไมครอน :ก่อนทำการทดลองและทดสอบ วัดได้ 54  มคก./ลบ.ม.หลังการทดลองและทดสอบ วัดได้ 49 มคก./ลบ.ม.ค่าปริมาณฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอน ลดลง คิดเป็น 9.25%

การทดสอบครั้งที่ 8
วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ปฏิบัติการทดสอบโดรนลดฝุ่น ด้วยวิธีการเดิม โดยใช้เวลาทำการบินทดสอบ 41 นาที
ผลการตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5ไมครอน :ก่อนทำการทดลองและทดสอบ วัดได้ 26  มคก./ลบ.ม.หลังการทดลองและทดสอบ วัดได้ 21 มคก./ลบ.ม.ค่าปริมาณฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอน ลดลง คิดเป็น 19.23%

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าผลการทดลอง และทดสอบแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองด้วยโดรนลดฝุ่นในพื้นที่เป้าหมายมีปริมาณลดลง ซึ่งหากมีปริมาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ระบุว่า จะดำเนินการสู่การปฏิบัติจริง และจะขยายพื้นที่ปฏิบัติการดังกล่าวให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายต่างๆ ต่อไป

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments