728 x 90

เปิดรายชื่อ “แคนดิเดตนายกฯ” 69 คน จาก 45 พรรค ไม่มีชื่อของพรรคไทยรักษาชาติ

img

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารข่าว แจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในประเด็นการแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้รัฐสภา ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 แล้ว

สำหรับรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี มีรายชื่อรวมทั้งสิ้น 69 คน จาก 45 พรรคการเมือง

โดยไม่รวมถึง พระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้รับการเสนอ โดยพรรคไทยรักษาชาติ  เพราะพระบรมราชวงศ์ทุกประองค์ ทรงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมือง และความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ในทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ ตามพระราชโองการ ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย 2560

ส่วนประเด็นการตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณากรณีพรรคไทยรักษาชาติ เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่าเข้าข่ายความผิดยุบพรรคหรือไม่ จะพิจารณาต่อในการประชุมวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 

รายชื่อ “แคนดิเดตนายกฯ” ประกอบด้วย

พรรคที่เสนอ 1 คน (30 พรรค)


พรรคกรีน นายพงศา ชูแนม
พรรคกลาง นายชุมพล ครุฑแก้ว
พรรคกสิกรไทย นายทรรศชล พงษ์ภควัต
พรรคคนงานไทย นายธีระ เจียบุญหยก
พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย นายธนพร ศรียากูล
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน นายปรีดา บุญเพลิง
พรรคคลองไทย นายสายัณห์ อินทรภักดิ์
พรรคความหวังใหม่ นายชิงชัย มงคลธรรม
พรรคชาติไทยพัฒนา น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา
พรรคทางเลือกใหม่ นายราเชน ตระกูลเวียง
พรรคประชาธิปไตยใหม่ นายสุรทิน พิจารณ์
พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พรรคพลเมืองไทย นายเอกพร รักความสุข
พรรคพลังชาติไทย พล.ต.ทรงกรด ทิพย์รัตน์
พรรคพลังไทยดี นายสาธุ อนุโมทามิ
พรรคพลังประชาธิปไตย นายพูนพิพัฒน์ นิลรังสี
พรรคพลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พรรคพลังสังคม นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน
พรรคพัฒนาประเทศไทย นายศิลปิน หาญผดุงธรรมะ
พรรคเพื่อคนไทย นายวิทยา อินาลา
พรรคเพื่อชีวิตใหม่ นายกฤติวัฒน์ กลางชัย
พรรคเพื่อธรรม นางนลินี ทวีสิน
พรรคภราดรภาพ ม.ร.ว.ดำรงดิศ ดิศกุล
พรรคภาคีเครือข่ายไทย น.ส.กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์
พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกุล
พรรคเศรษฐกิจใหม่ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
พรรคสยามพัฒนา นายอเนก พันธุรัตน์
พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย นายสมศักดิ์ โกศัยสุข
พรรคเสรีรวมไทย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

พรรคที่เสนอ 2 คน (6 พรรค)

พรรคฐานรากไทย นายบวร ยสินทร, ว่าที่ ร.ต.ญาณวุฒิ พรหมเดชากุล
พรรคประชากรไทย นายสุมิตร สุนทรเวช, นายคณิศร สมมะลวน
พรรคประชาธรรมไทย นายพิเชษฐ สถิรชวาล, นายชัยวุฑ ตรึกตรอง
พรรคแผ่นดินธรรม ศ.พิเศษ ร.ท.บรรจบ บรรณรุจิ, นายกรณ์ มีดี
พรรคพลังท้องถิ่นไทย นายชัชวาลล์ คงอุดม, ศ.โกวิทย์ พวงงาม
พรรคพลังไทยรักไทย พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล

พรรคที่เสนอ 3 คน (9 พรรค)

พรรคชาติพัฒนา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ, นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล, นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
พรรคชาติพันธุ์ไทย นายโกวิทย์ จิรชนานนท์,​ นายพลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์, นายภราดร พรอำนวย
พรรคไทยธรรม นายอโณทัย ดวงดารา, นายภูษิต ภูปภัสศิริ, นายกิติกร วิชัยเรืองธรรม
พรรคไทยศรีวิไลย์ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์, นายณัชพล สุพัฒนะ, น.ส.ภคอร จันทรคณา
พรรคประชาชาติ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา,​ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง, น.ส.ณหทัย ทิวไผ่งาม
พรรคประชานิยม พ.ต.อ.รวมนคร ทับทิมธงไชย, พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์, นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร
พรรคประชาภิวัฒน์ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์, นางนันทนา สงฆ์ประชา, ศ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
พรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์, นายชัยเกษม นิติสิริ
พรรคมหาชน นายอภิรัต ศิรินาวิน, นายพาลินี งามพริ้ง, นายสุปกิจ คชเสนี

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments