728 x 90

การใช้ลิฟท์ตามระบบขนส่งสาธารณะของคนกรุงเทพฯ

img

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องการใช้ลิฟท์ตามระบบขนส่งสาธารณะของคนกรุงเทพฯ กรณีศึกษาตัวอย่างคนทำงานที่มีอายุ 20-55 ปี จำนวนทั้งสิ้น 1,215 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 17-31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา พบว่า

ผลสำรวจพบว่า ตัวอย่างร้อยละ 47.65 เป็นชาย และร้อยละ 52.35 เป็นหญิง

เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นอายุ พบว่า
ร้อยละ 24.24 มีอายุ 20-29 ปี
ร้อยละ 28.77 มีอายุ 30-39 ปี
ร้อยละ 29.60 มีอายุ 40-49 ปี
ร้อยละ 17.39 มีอายุ 50-55 ปี

ด้านสถานภาพสมรส พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 29.29 เป็นโสด ร้อยละ 61.63 สมรสแล้ว และร้อยละ 9.08 เป็นหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่

ส่วนการศึกษาที่สำเร็จมาชั้นสูงสุด พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 34.21 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 62.98 ระดับปริญญาตรี และร้อยละ 2.81 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ส่วนรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
ร้อยละ 71.70 มีรายได้ 15,001-25,000 บาท
ร้อยละ 18.48 มีรายได้ 25,001-35,000 บาท
ร้อยละ 9.82 มีรายได้สูงกว่า 35,000 บาท

สำหรับอาชีพ พบว่า
ร้อยละ 53.80 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
ร้อยละ 13.97 อาชีพค้าขาย
ร้อยละ 11.65 อาชีพรับจ้างทั่วไป
ร้อยละ 11.57 อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ร้อยละ 8.60 อาชีพเจ้าของธุรกิจ
ร้อยละ 0.41 อาชีพอื่นๆ เช่น นักศึกษา แม่บ้าน พ่อบ้าน


ลิฟท์ตามระบบขนส่งสาธารณะ


ลิฟท์ตามระบบขนส่งสาธารณะ

ลิฟท์ตามระบบขนส่งสาธารณะ

ลิฟท์ตามระบบขนส่งสาธารณะ

 

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments