728 x 90

วิกฤตหนี้ วิกฤตชาติ

ค่าครองชีพสูง รายจ่ายเพิ่ม เงินไม่พอใช้ ก่อให้เกิดปัญหาหนี้ ที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ขณะที่รัฐบาลเพิ่งออกระบบ พิโก ไฟแนนซ์ (Pico Finance) ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 36% ต่อปี เพื่อแข่งกับเงินกู้นอกระบบที่คิดอัตราดอกเบี้ย 20-30% ต่อเดือน ซึ่งวิธีนี้จะแก้ปัญหาได้หรือไม่ หรือควรเริ่มจากการสร้างวินัยทางการเงินของคนไทยให้ได้ก่อน
ผลสำรวจสถานภาพหนี้ภาคครัวเรือน 2559
ใช้เงินไม่เป็น ปัญหาระดับชาติ
ข้อมูลจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ระบุว่า คนไทย 14 ล้านคน หรือคิดเป็น ร้อยละ 25.8 ของประชากรที่อายุมากกว่า 18 ปี มีปัญหาขาดความรู้และวินัยทางการเงิน ทั้งเรื่องหนี้สินที่ก่อตัวขึ้นหลังจากเรียนจบ ความไม่เข้าใจการคำนวณสินเชื่อ รวมถึงพฤติกรรมทางการเงิน เช่น การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ซึ่งการแก้ไขปัญหาไม่อาจทำได้เพียงแค่การพักชำระหรือชะลอจ่ายหนี้สิน แต่ต้องสร้างความเข้มแข็งกับครัวเรือนด้วยทัศนคติด้านการเงินและภูมิคุ้มกันประชากรต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลง รวมถึงการรู้เท่าทันนวัตกรรมทางการเงิน
สาเหตุของการเป็นหนี้เพิ่มขึ้น
ปัจจุบันแม้มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมในการให้ความรู้เรื่องทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน แต่ปัญหาหนี้สิน พฤติกรรมทางการเงิน การใช้จ่ายและทัศนคติต่อการออม นับเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกัน จนทำให้ไม่สามารถแบ่งแยกเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนและการให้ความรู้เรื่องทางการเงินออกจากกันได้ โดยต้องเร่งดำเนินการควบคู่กันไป
ทักษะทางการเงิน
ขณะที่สมาคมธนาคารไทยเองก็ได้กำหนดทิศทางแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมธนาคารที่เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2557 โดยครอบคลุม 5 ด้านที่สำคัญ ได้แก่
1. การสร้างระบบชำระเงินและธนาคารดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน National E-payment ของรัฐบาล  
2. การสร้างสังคมทางการเงินด้วย การยกระดับมาตรฐานจรรยาบรรณธนาคาร และส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินแก่ภาคประชาชน (Financial Literacy)
3. การสนับสนุนการทำธุรกรรมการเงินในภูมิภาคให้สะดวกต่อการทำธุรกิจ 
4. การเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนทุกภาคส่วน
และ 5. การผลักดันแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เป็นอุปสรรค ล้าสมัย หรือยังไม่มีกฎหมายสนับสนุนเพียงพอ โดยทางสมาคมฯ มีเป้าหมายที่มุ่งเน้นที่จะสร้างระบบธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูงในระยะยาว อันจะส่งผลต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากความร่วมมือจากธนาคารสมาชิกทั้งหมด
 
ร่วมมือกันสร้างวินัยทางการเงิน
การส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินแก่ภาคประชาชน (Financial Literacy) เป็นพันธกิจหลักของสมาคมธนาคารไทยตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ที่มุ่งเน้นสร้างสังคมทางการเงินของประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยมีทิศทางการทำงานที่เน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในเรื่องวินัยทางการเงิน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการวัดระดับทักษะทางการเงินขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งทำการสำรวจกลุ่มประเทศทั้งที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนารวมทั้งสิ้น 30 ประเทศเมื่อปี 2557-2558  ซึ่งประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 17 ด้วยคะแนน 12.8 จากคะแนนเต็ม 21 ซึ่งเป็นระดับที่ยังอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 13.2 และยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าฮ่องกงและประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 5 และ 7 ตามลำดับ 
 
"เทรนหนี้" ลดปัญหาหนี้ครัวเรือน
จากปัญหาหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งผลให้มาตรฐานการครองชีพต่ำลง เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผลที่ตามมาคือ ความเครียด ปัญหาครอบครัว เกิดอาชญากรรม การฆ่าตัวตาย ฯลฯ 
 
รัฐจึงจำเป็นต้องดำเนินงานอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยต้องให้ความรู้ด้านการเงิน ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริมที่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหนี้สินรุงรังในอนาคต สำหรับปัญหาหนี้สินของครัวเรือนที่กู้มาเพื่อการบริโภคนั้น สมาชิกในครัวเรือนเองต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างวินัยทางการเงิน
 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ผุดโครงการ “เทรนหนี้” ซึ่งเน้นการสร้างความตระหนักของสังคมในประเด็นการบริหารจัดการหนี้และการมีวินัยในการใช้จ่าย มีสโลแกนสั้นๆ จดจำง่ายว่า “ให้ภาระผ่อนหนี้ไม่เกิน 40% ของรายได้ต่อเดือน” เพื่อให้เกิดการสร้างทัศนคติที่ดีทางด้านการเงิน โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่มีโอกาสเข้าถึงหนี้ในระบบทั้งผู้มีรายได้ประจำ ลูกค้าผู้ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ตลอดจนนักศึกษาจบใหม่ 
 
เมื่อกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องหนี้เพิ่มขึ้น จะช่วยให้มีพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้น โอกาสที่หนี้ที่สร้างใหม่จะกลายเป็นปัญหาในชีวิตหรือครอบครัวลดลง และนำไปสู่การลดปัญหาหนี้ครัวเรือนของระบบเศรษฐกิจได้ในที่สุด วิธีนี้อาจทำให้ระบบพิโกะ ไฟแนนซ์ของรัฐบาล เป็นทางเลือกสุดท้ายของประชาชนก็เป็นได้
ปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย
"ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับประชาชนในวงกว้าง และได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลงานด้านส่งเสริมความรู้ทางการเงินโดยตรง จึงเป็นสัญญาณที่น่ายินดีที่สมาคมฯ จะร่วมเป็นภาคส่วนสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีความรู้และวินัยทางการเงินดีขึ้น"
 
บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
"ปัจจุบันมีโครงการให้ความรู้ทางการเงินมากมาย ที่ส่วนใหญ่ทำเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย โจทย์ที่สมาคมฯ มองคือ ทำอย่างไรที่ประสานความร่วมมือกัน รวมกิจกรรมทั้งหลายเข้าด้วยกัน แล้วขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด"
 
วีระพล บดีรัฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคล ธนาคารกสิกรไทย 
"เราต้องการสร้างความตระหนักของสังคมในประเด็นการบริหารจัดการหนี้และการมีวินัยในการใช้จ่ายผลความสำเร็จของโครงการ 'เทรนหนี้' โดยให้ความรู้ทางการเงินมุ่งหวังไปที่การปรับพฤติกรรมทางการเงินให้ดีขึ้น อันทำให้ระดับความรู้ทางการเงินของประเทศไทยขยับสูงขึ้นเทียบเท่ากับประเทศชั้นนำในเอเชีย"
 
กันต์พิชชา พิพัฒน์ พนักงานเอกชน
"สาเหตุที่ทำบัตรเครดิตคือเงินเดือนไม่พอ และเพื่อไม่ต้องหยิบยืมเงินใครใช้ แต่บางคนที่รู้จักเขาก็มีบัตรเครดิตเพื่อหน้าตาทางสังคม กินอาหารหรู กินแพง บางคนก็เอามาปรนเปรอไปกับสิ่งสวยงาม ของไฮเทค เช่น กล้อง มือถือ โปรเสริมความงาม พอใช้บัตรเยอะเข้า หลายคนก็หมุนเงินไม่ทัน เป็นหนี้บัตรเครดิตกันก็มีเยอะแยะ"
 

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

1 Comments

  • boltonmicrofinance
    17 July 2017 18:27:07

    คุณเป็นชายหรือหญิง? คุณกำลังมองหาเงินกู้เพื่อขยายธุรกิจของคุณหรือไม่? หรือชำระบัญชีธุรกิจหรือหนี้สินของคุณเองสำหรับค่าเช่าของคุณหรือไม่? ถ้าใช่เราจะมีคำตอบเงินกู้ 15,000.00 ยูโร (€) ถึง 500,000,000.00 ยูโร (€) โดยมีระยะเวลาครบกำหนดที่คุณสามารถจ่ายได้สำหรับสินเชื่อทุกประเภทซึ่งควรได้รับการร้องขอจากลูกค้า ข้อมูลติดต่อทางอีเมล (boltonmicrofinance@gmail.com)

    REPLY