728 x 90

แล้งหนัก!! ตจว.จ่ายค่าน้ำแพง กทม.ไร้กังวล ตั้งเป้าลดใช้น้ำ 15% ภายใน 3 ปี

img

สถานการณ์ภัยแล้งกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ ขณะที่ประเทศไทยปริมาณน้ำในเขื่อนหลายแห่งลดน้อยลง ต่างจังหวัดขาดน้ำอุปโภคบริโภคจากฝนตกน้อยลง ส่วนกรุงเทพฯ แม้ไม่ประสบปัญหาเท่าต่างจังหวัด แต่เตรียมรับมือพร้อมทุกสถานการณ์

สุรินทร์หนักสุด ซื้อน้ำใช้ 500 บาท/1,000 ลิตร
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ชาวบ้านใน จ.สุรินทร์เผชิญภาวะขาดแคลนน้ำ เนื่องจากน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงแห้งขอด ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างเต็มที่ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 0.806 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 4 ของความจุอ่าง สืบเนื่องจากมีปริมาณฝนน้อยในพื้นที่ โดยภาครัฐต้องนำรถบรรทุกน้ำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อน ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนต้องซื้อน้ำใช้เองในครัวเรือน ในราคาที่สูงถึง 500 บาท ต่อ 1,000 ลิตร ซึ่งเมื่อคำนวณจากอัตราค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาคในอาคารประเภทบ้านเรือนที่อยู่อาศัย น้ำประปา 1 ยูนิต หรือ 1,000 ลิตร จะอยู่ที่ประมาณ 10.20 บาท

ด้านศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562 พบว่า มีพื้นที่ประสบภัยแล้งจำนวน 13 จังหวัด 43 อำเภอ 180 ตำบล 1,444 หมู่บ้าน โดยขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้ว 12 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร เชียงราย สุโขทัย น่าน ตาก ตราด ชลบุรี ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และนครราชสีมา ส่วนพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างหนัก คือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

โดยพบพื้นที่เสียหายด้านเกษตรกรรมรวม 838,981 ไร่ ขณะที่ปีนี้น้ำในเขื่อนลดลงอย่างเห็นได้ชัด เขื่อนแควน้อยต่ำสุดในเดือน ก.ค. 62 มีปริมาณ 118 ลบ.ม. และเขื่อนป่าสักต่ำสุดในเดือน ก.ค. 62 มีปริมาณ 35 ลบ.ม. ซึ่งหากน้ำในเขื่อนยังคงลดลงเช่นนี้ ประชาชนยังคงต้องเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำกันต่อเนื่องทุกปี  (ดูอินโฟกราฟิกประกอบ 1) 


สกสว. ตั้งเป้าลดใช้น้ำ 15% ภายใน 3 ปี
ด้านสำนักงานคณะกรรมการอำนวยการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย ด้านสังคม แผนการบริหารจัดการน้ำ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างกลไกการใช้น้ำที่เป็นธรรมและปรับพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัดหรือลดการใช้น้ำลงร้อยละ 15 และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนขึ้นร้อยละ 85 ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยดำเนินงานเป็น 3 กลุ่มวิจัย คือ 1. พัฒนาการวางแผนน้ำในพื้นที่ EEC 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน และ 3. สนับสนุนด้านพฤติกรรมผู้ใช้น้ำ (ดูอินโฟกราฟิกประกอบ 2)


ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในฐานะนักวิจัย กล่าวว่า เมื่อก่อนเราเข้าใจกันว่า น้ำในเขื่อนต้องใช้ปีต่อปีให้หมดไป จริงๆ แล้วไม่ใช่ เพราะตลอดช่วง 30 ปีที่ผ่าน ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าไปยังเขื่อนภูมิพล มีเพียงแค่ปีเดียวที่มีน้ำ 2,800 ล้าน ลบ.ม. นอกนั้นมีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนมากกว่า 4,000 ล้าน ลบ.ม. นั่นหมายความว่าเรามีน้ำแน่ๆ 4,000 ล้าน ลบ.ม. ฉะนั้น สามารถบริหารให้มีน้ำคงอยู่ในเขื่อนข้ามไปถึงปีต่อไปได้ด้วยการทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อประมวลผลสถานการณ์น้ำของโครงการชลประทานแบบทันต่อเวลา เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำจากแหล่งน้ำต้นทุน

นอกจากการออกแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการน้ำแล้ว อีกบทบาทคือ การรับฟังปัญหา ความคิดเห็น และเร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรว่าต่อไปจะมีการแบ่งโซนการใช้น้ำ ซึ่งต่อไปเมื่อมีปัญหาน้ำแล้ง ผู้ใช้น้ำจะสามารถประเมินสถานการณ์ผ่านจอมอนิเตอร์ที่จะแสดงผลให้เห็นว่ากลุ่มพื้นที่ไหนประสบภาวะวิกฤตที่สุด ก็จะทำให้จัดลำดับการบริหารจัดการน้ำได้ง่ายขึ้น ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในการแย่งน้ำได้


กทม. ไร้แล้ง! เตรียมรับมือสถานการณ์
ด้าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า ในปีนี้ กทม. ไม่น่าจะประสบปัญหาภัยแล้งมากกว่าในพื้นที่ต่างจังหวัด เพราะ กทม. มีพื้นที่การเกษตรน้อย โดยปัจจุบัน กทม. มีพื้นที่การเกษตร จำนวน 143,595 ไร่ มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตร จำนวน 12,427 ครัวเรือน

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของ กทม. ได้จัดเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ เช่น สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 และจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562

ด้านรัฐบาลเปิดศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาน้ำเฉพาะกิจ พร้อมอนุมัติมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในระยะเร่งด่วน 6 เรื่อง ระยะสั้น 4 เรื่อง และระยะยาว 3 เรื่อง โดยภาพรวมจะบูรณาการ 4 กระทรวง ทั้ง กระทรวงกลาโหม มหาดไทย เกษตรและสหกรณ์ และทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดูอินโฟกราฟิกประกอบ 3)

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งกันอย่างต่อเนื่อง เพราะอาจจะส่งผล กระทบถึงปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อน ซึ่งจะใช้เป็นน้ำเพื่อทำการเกษตรในฤดูแล้งถัดไปในปี 2563 (พ.ย. 62-เม.ย. 63) รวมถึงติดตามสภาพภูมิอากาศในช่วงระยะข้างหน้า เนื่องจากความรุนแรงของภัยแล้งอาจมีระดับไม่เท่ากันในแต่ละเดือน จากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังอ่อน ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นอีกในช่วงเดือน ส.ค.-ธ.ค. 62 ซึ่งอาจกระทบต่อคนในพื้นที่ และจะยิ่งเป็นการฉุดกำลังซื้อครัวเรือนภาคเกษตร การมีงานทำ รวมทั้งปัญหาในภาคธุรกิจอีกด้วย 


ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง - ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มจพ.
“สำหรับกระบวนการผลักดันการใช้ประโยชน์ จะต้องมีการสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่จะต้องสร้างการเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมบุคลากรที่อยู่ส่วนกลางสำนักชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และโครงการชลประทานจังหวัด ขณะเดียวกันจะต้องมีการลงพื้นที่ให้ความรู้ รับฟังความคิดเห็น และแนวทางการปรับตัวกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”


[English]
Drought hit upcountry economy harder as Bangkok needs no worry
In the past weeks, residents of northeastern Surin Province had to endure the critical shortage of water supply after water volume at the main reservoir plunged drastically to only 4% of its capacity, largely blame on little rainfall in the area.

While the local government managed to bring water to distribute to those in need, many had to buy supply for household use and paid between 500 baht and 1,000 baht a liter – a massive surge from an average of 10.20 baht per 1,000 liter charged by the Provincial Waterworks Authority.

The University of the Thai Chamber of Commerce’s Economic and Business Forecasting Center said that 12 of 13 drought-hi provinces have seen an improvement in the situation but Maha Sarakham’s Phayakkhaphum Phisai continued to suffer.  

Meanwhile, the government has planned to introduce a mechanism to promote water conservation and to boost the efficient use of water budgets within three years.  In doing so, the implementation will take place in the Eastern Economic Corridor (EEC) zone and areas under the effect of the royal irrigation while focusing on educating the public about how to use water.

In Bangkok, Governor Pol. Gen. Assawin Khwanmuang said that the capital city is unlikely going to suffer much drought due to the fact that the agricultural land is smaller than in other provinces.

However, he said that the Bangkok Metropolitan Administration has prepared plans to cope and deal with drought, in case it hits, as the overall situation will be closely monitored.

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

1 Comments

  • DR. ADITY
    11 September 2019 19:59:03

    เรียนคุณ / คุณนาย, นี่คือการแจ้งให้ประชาชนทั่วไปทราบว่า Adity apradhan medical โรงพยาบาลกำลังมองหาผู้บริจาคไตที่มีสุขภาพดีอย่างจริงจังและเร่งด่วน ใครคือ 100% อย่างจริงจังที่จะขายไตของพวกเขาในราคา $ 780,000 USD โปรดผู้บริจาคที่สนใจควรติดต่ออีเมลของเรา: "DR.PRADHAN.UROLOGIST.LT.COL@GMAIL.COM" หรือโทร +91 9873591114, 15733337443 คุณสามารถติดต่อ whatsapp ของเรา: 15733337443 เราสัญญาว่าคุณจะพึงพอใจสูงสุดและเราจะรอคุณอย่างเร่งด่วน การปฏิบัติตามเนื่องจากผู้ป่วยเห็นคุณค่าของเรากำลังรอไตอย่างจริงจัง เว็บไซต์: www.drpradhanurologist.com ถ่ายเท ความนับถือ.

    REPLY