728 x 90

รฟม. เติมต่อโครงข่ายระบบราง ขยายเส้นทางรถไฟฟ้า 4 จังหวัดใหญ่

img

นอกจากการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเมืองภูมิภาคหลัก 4 จังหวัด รวมระยะทางประมาณ 81 กม. มูลค่ากว่า 72,459 ล้านบาท วางเป้าหมายทยอยเปิดให้บริการภายในปี 2567-2570

รฟม. กับภารกิจสร้างรถไฟฟ้าหัวเมืองใหญ่
รฟม. ในฐานะองค์กรที่มีความรู้หลักด้านการบริหารโครงการรถไฟฟ้า ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคม ให้รับผิดชอบดำเนินโครงการรถไฟฟ้าในเมืองภูมิภาคหลัก 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ภูเก็ต จ.นครราชสีมา จ.พิษณุโลก และ จ.เชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ความสนใจจากภาคเอกชน ศึกษาผล   กระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงเตรียมการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาในรูปแบบให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)

โครงการรถไฟฟ้าเมืองหลักภูมิภาค 4 จังหวัด นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญ ที่ รฟม. มุ่งมั่นขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการ จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงสามารถลดการใช้รถยนต์โดยรวมบนท้องถนน ช่วยลดปริมาณมลพิษในอากาศที่เกิดจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ ยกระดับการเดินทางอย่างยั่งยืน


นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ - ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
"ในปี 2562 รฟม.ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางรางของประเทศไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยผลักดันการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในเขตภูมิภาคอีก 4 จังหวัดได้แก่ จ.ภูเก็ต จ.นครราชสีมา จ.พิษณุโลก และ จ.เชียงใหม่"

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments