Thursday, June 23, 2022
More

  กทม. เตรียมจัด Feeder 10 เส้นทาง เชื่อมรถไฟฟ้า เริ่ม 15 มี.ค. นี้

  กรุงเทพมหานคร (กทม.) วางนโยบายการดำเนินโครงการความร่วมมือทดลองให้บริการเดินรถ Shuttle Bus เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน เพื่อเป็น Feeder (ระบบขนส่งรอง) นำประชาชนเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลักระบบราง เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ และลดปัญหามลพิษด้านอากาศและเสียง

  ซึ่งในเบื้องต้นกำหนดเส้นทางเดินรถไว้ 10 เส้นทาง แต่จะดำเนินการนำร่องก่อน 3 เส้นทาง ได้แก่
  1.สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) – สถานี BTS บางหว้า
  2.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) – สถานี BTS สนามเป้า
  3.ชุมชนเคหะร่มเกล้า – Airport Rail Link ลาดกระบัง


  โดย กทม. จะเปิดให้บริการฟรี และกำหนดจุดจอดรับส่งประชาชนเฉพาะจุดเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้วันที่ 15 มี.ค. 2563 ระหว่างเวลา 05.00 – 21.00 น. ระยะห่างของช่วงเวลาการเดินรถประมาณ 15 – 30 นาที/คัน

  หลังจากให้บริการแล้วประมาณ 3 – 6 เดือน กทม. จะทำการประเมินผลการดำเนินงาน และผลการตอบรับของประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

  ส่วนอีก 7 เส้นทางที่เหลือ กทม. จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่จะเปิดให้บริการในลำดับต่อไป สำหรับทั้ง 7 เส้นทางประกอบด้วย
  1.พระราม 6 – สถานี BTS อารีย์
  2.ทองหล่อ – เอกมัย
  3.ท่าเรือกรุงเทพ – สถานี BTS อ่อนนุช
  4.ซอยเสนานิคม – สถานี BTS เสนานิคม
  5.สถานี BTS สยามสแควร์ – สนามหลวง
  6.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) – มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  7.สายไหม – สถานี BTS สะพานใหม่

  นอกจากนั้น กทม. จะศึกษาเส้นทางอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมสำหรับการเปิดให้บริการเดินรถ Shuttle Bus เพิ่มเติม เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะ ทั้ง ล้อ ราง เรือ ให้เข้าถึงกันได้อย่างสะดวก เพื่อให้ประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยว สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ทั้งนี้ นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม. เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างร่วมกับภาคเอกชนในการกำหนดรายละเอียดการให้บริการเดินรถใน 3 เส้นทาง ทั้งแนวเส้นทาง จุดจอดรับ – ส่งผู้โดยสาร ความถี่ของรอบการเดินรถที่เหมาะสมในช่วงเวลาต่างๆ ที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจร รวมถึงการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กทม. กับภาคเอกชนในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

  สำหรับการกำหนดเส้นทางให้บริการเดินรถ Shuttle Bus กทม. ได้คำนึงถึงเส้นทางเดินรถในปัจจุบันที่ประชาชนยังไม่สามารถเดินทางมายังระบบขนส่งมวลชนระบบรางได้สะดวก (Missing Link) ดังนั้น เส้นทางต่างๆ ที่กำหนดไว้จึงหลีกเลี่ยงการทับซ้อนกับเส้นทางการให้บริการเดินรถโดยสารประจำทางหลัก และรถสองแถว

  อีกทั้งจุดจอดรถ Shuttle Bus เป็นจุดจอดเฉพาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับจุดป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง แต่จะมีจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารเฉพาะจากต้นทาง ได้แก่ ชุมชนสถานที่ราชการต่างๆ และปลายทาง ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้า

  ขณะเดียวกันในช่วงเปิดทดลองให้บริการจะมีการเก็บข้อมูลปริมาณผู้โดยสารทั้งจากต้นทาง และปลายทาง รวมถึงจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินโครงการ ตลอดจนการขยายเส้นทางการเดินรถให้ครอบคลุมการใช้บริการของประชาชนต่อไป