Tuesday, December 6, 2022
More

  คลองยายสุ่น คลองต้นแบบแผนแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย และปรับภูมิทัศน์เพื่อให้เป็นที่ปลอดภัย

  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รักษ์คลองยายสุ่น ร่วมใจคืนน้ำใสสู่ชุมชน” พร้อมตรวจการล้างทำความสะอาดคลอง การทาสีราวกันตกริมคลองยายสุ่น โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่า กทม. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. คณะผู้บริหาร กทม. สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

  เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีคูคลองที่ประสบปัญหาน้ำเน่าเสียเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน กรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลอง รวมถึงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสะอาด สวยงามและปลอดภัย ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐและ เอกชน


  กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจัดกิจกรรม “รักษ์คลองยายสุ่น ร่วมใจคืนน้ำใสสู่ชุมชน” ขึ้น เพื่อให้เป็นคลองต้นแบบในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของคลอง

  โดยคลองยายสุ่น ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตห้วยขวางและดินแดง ความยาวประมาณ 1,790 เมตร ที่ผ่านมาเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือน และสถานประกอบการซึ่งตั้งอยู่ริมคลองประมาณ 28 แห่ง ส่งผลให้น้ำในคลองมีสภาพเสื่อมโทรม ไม่สามารถระบายน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  สำหรับกิจกรรม “รักษ์คลองยายสุ่น ร่วมใจคืนน้ำใสสู่ชุมชน” เป็นความร่วมมือ ระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตดินแดง ห้วยขวาง ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาคลองยายสุ่นในด้านต่างๆ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562 เป็นต้นมา อาทิ การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลอง การขุดลอกท้องคลอง การปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในคลองด้วยหลักการไหลเวียนน้ำ โดยนำน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง หรือน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่านคลองสามเสน เข้ามาถ่ายเทน้ำเสียภายในคลองยายสุ่น

  สำหรับในระยะยาว กรุงเทพมหานครจะดำเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์ตลอดแนวคลอง โดยติดตั้งราวกันตก ขยายพื้นที่ทางเดิน และเชื่อมทางเดินที่ขาด ให้ประชาชนสามารถเดินได้อย่างสะดวก ตกแต่งริมทางเดินด้วยไม้ประดับ ตกแต่งกำแพงตามแนวทางเดินด้วยภาพวาด Street Art ติดตั้งไฟส่องสว่างและกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร

  รวมทั้งจะดำเนินการรวบรวมน้ำเสียจากคลองยายสุ่นในเขตพื้นที่เขตห้วยขวาง และเขตดินแดงที่เกิดขึ้นจากบ้านเรือน และสถานประกอบการริมคลองไปบำบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยก่อสร้างท่อ PVC ขนาด 40 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 600 เมตร จากพื้นที่เขตดินแดง และพื้นที่เขตห้วยขวาง ความยาวประมาณ 1,000 เมตร รวบรวมน้ำเสีย ไปยังโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง และดำเนินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองอย่างเป็นระบบ และสามารถรวบรวมน้ำเสียได้ 60,600 ลบ.ม./วัน ครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่องถึงคลองบางซื่อ คลองห้วยขวาง คลองชวดบางจาก คลองชวดตาเชียง คลองชวดใหญ่ คลองบางกะปิ คลองยายสุ่น คลองลาดพร้าว และคลองสามเสน ทั้งนี้คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2566

  อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การสร้างคลองให้สวยงามทำไม่ยากแต่การรักษาให้คงอยู่ยากยิ่งกว่า จึงต้องขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการที่อยู่ริมคลองในการดูแล รักษาคลองยายสุ่นหลังจากที่กรุงเทพมหานครดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เรียบร้อยแล้ว ให้คงอยู่เป็นคลองต้นแบบของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนตลอดไป