Monday, May 27, 2024
More

  กทม. เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้าสายสีเทา ช่วงรามอินทรา-ลำลูกกา ยืนยันเปิดให้บริการในปี 2568

  กรุงเทพมหานคร เผยความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา อยู่ระหว่างปรับแก้ปรับแก้รายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะส่งให้ สผ. พิจารณาได้อีกครั้งประมาณปลายเดือนนี้ โดยมีแผนเปิดให้บริการในปี 2568 สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายช่วงสมุทรปราการบางปู อยู่ระหว่างเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการก่อสร้าง

  รถไฟฟ้าสายสีเทา เป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งมวลชนสายรอง ในแผนแม่บทขนส่งทางราง เขตกรุงเพทฯปริมณฑล

  นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวถึงกรณีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) มีแนวคิดเสนอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา ช่วงรามอินทราลำลูกกา และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงสมุทรปราการบางปู ที่เดิม กทม. เป็นผู้รับผิดชอบ มาดำเนินการเอง เนื่องจากทั้ง 2 โครงการไม่มีความคืบหน้าว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 12 เส้นทาง ระยะเวลา 20 ปี (..2553-2572) โดยกำหนดให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งมวลชนสายรอง


  ต่อมาในเดือนธันวาคม 2556 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดส่งข้อมูลรูปแบบ และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาให้ กทม. จากนั้น กทม. ได้ของบประมาณศึกษาความเหมาะสมจัดทำแบบเบื้องต้นและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาของโครงการ โดยได้รับงบประมาณในปี 2557 และหลังจาก กทม. ได้ศึกษาฯ และเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตั้งแต่ปี 2559

  ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับแก้รายงานเพิ่มเติม คาดจะส่งให้ สผ. พิจารณาอีกครั้งในปลายเดือนนี้

  ซึ่ง กทม. ได้มีการเสนอรายงานฯ ต่อ สผ. ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 โดยที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ได้พิจารณาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 และได้มีมติให้เพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การปรับแก้การคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร การประเมินความแออัดในการให้บริการ การตรวจสอบความถูกต้องของจุดตัดระหว่างโครงการกับ Airport Rail Link การปรับรูปแบบโครงสร้าง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับแก้รายงานเพิ่มเติม คาดว่าจะสามารถส่งให้ สผ. พิจารณาได้อีกครั้งประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2563

  สำหรับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (Public-Private Partnership :PPP) ปัจจุบันได้รับงบประมาณปี 2564 เฉพาะในส่วนของการเสนอโครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา (ช่วงวัชรพลทองหล่อ) เพื่อนำผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเข้าสู่กระบวนการ PPP

  ส่วนสาเหตุที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาล่าช้า เนื่องจากการพิจารณา EIA ในการดำเนินโครงการต้องได้รับความเห็นชอบในหลักการจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ โดย กทม. ได้ประสาน กทพ. ตั้งแต่ปี 2558 และได้หารือร่วมกัน จนปัจจุบัน กทม. ได้รับอนุญาตจาก กทพ. แล้ว

  ยืนยันรถไฟฟ้าสายสีเทามีแผนเปิดให้บริการในปี 2568

  ทั้งนี้ กทม. จะเร่งรัดกระบวนการ PPP เพื่อคัดเลือกเอกชนที่จะดำเนินการก่อสร้าง โดยมีแผนการเปิดให้บริการโครงการดังกล่าวในปี 2568 สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายช่วงสมุทรปราการบางปู โครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งปัจจุบันได้ผ่านขั้นตอน EIA แล้วอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการก่อสร้าง