Friday, June 21, 2024
More

  กทม. ขอใช้งบ ปี 2564 กว่า 7.5 หมื่นล้านบาท มุ่งพัฒนาเมือง-เสริมคุณภาพชีวิตคนกรุง

  เข้าสู่ช่วงเวลาวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ซึ่งฝ่ายบริหาร กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ต่อสภากรุงเทพมหานคร (สภา กทม.) รวมทั้งสิ้น 76,451,764,300 บาท แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายของ กทม. 75,500,000,000 บาท และรายจ่ายประจำของการพาณิชย์ กทม. 951,764,300 บาท

  เตรียมงบสำหรับเลือกตั้ง 270 ล้านบาท


  โดยงบประมาณรายจ่ายของ กทม. 75,500 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินงบกลาง 14,462.7 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้มีงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 100 ล้านบาท กรณีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับน้ำท่วม 125 ล้านบาท กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา กทม. 300 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 270 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจหรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล 3,975.6 ล้านบาท 

  ส่วนอีก 60,000 กว่าล้านบาท เป็นงบประมาณที่สำนักงาน/หน่วยงาน และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเข้ามา โดยในปี 2564 หน่วยงานที่เสนอของบประมาณเข้ามามากที่สุด 5 อันดับแรก คือ สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักการแพทย์ และสำนักการคลัง 

  เน้นงานโครงสร้างพื้นฐาน-แก้จราจร

  สำหรับโครงการที่อยู่ในแผนงานปี 2564 ที่น่าสนใจมีหลายโครงการ เช่น สำนักการโยธา เสนอแผนดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง 560 ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา – ราชพฤกษ์ 340 ล้านบาท โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก – ถนนพุทธมณฑล สาย 2 วงเงิน 487.7 ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช – ลาดกระบัง 300 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน 315 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช 45 ล้านบาท โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทาง   ขึ้น – ลง 9.4 ล้านบาท และช่วงที่ 3 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนครจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดง 9.8 ล้านบาท

  สำนักการระบายน้ำ เสนอแผนดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 1,105.3 ล้านบาท โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ 93 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด 44.5 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 60 ล้านบาท โครงการท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระราม 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ 5.8 ล้านบาท โครงการจ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 20 ล้านบาท 

  สำนักการจราจรและขนส่ง เสนอแผนดำเนินโครงการก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ตามแนวเส้นทางสัมปทาน 50 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม 13.55 ล้านบาท โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง (ล้อ ราง เรือ) 48.12 ล้านบาท 

  สำนักสิ่งแวดล้อม เสนอแผนงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 72.86   ล้านบาท โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร 35.49 ล้านบาท โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดิน กทม. (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล) 92.65 ล้านบาท 

  เตรียม 1.3 พันล้านรับมือโควิด-19 ระบาดระลอก 2 

  ในส่วนของสำนักงานเขต 50 เขต เขตที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตบางขุนเทียน เขตจตุจักร และเขตประเวศ ซึ่งนอกจากแผนงานที่เสนอมา แต่ละเขตยังจะได้รับงบประมาณที่ฝ่ายบริหารตั้งให้ เพื่อให้การบริหารจัด การมีความคล่องตัว และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้รวดเร็ว โดยเป็นงบประมาณด้านการโยธา สำหรับใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ สำนักงานเขตละ 2,000,000 บาท และงบประมาณงานบริหารการศึกษา สำหรับค่าซ่อมแซมโรงเรียน โรงเรียนละ 300,000 บาท

  นอกจากนั้น กทม. ยังเตรียมงบประมาณฉุกเฉิน สำหรับใช้เพื่อการควบคุมและป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ ประมาณ 1,300 ล้านบาท 

  ต้น ก.ย สรุปแผนใช้งบปี 2564 ชัดเจน

  ด้าน พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ปี 2564 กทม. ตั้งงบรายจ่ายประจำปีน้อยกว่าปี 2563 เนื่องจากการจัดเก็บรายได้อาจน้อยลงประมาณ 7,000 ล้านบาท ซึ่งการตั้งงบประมาณรายจ่ายจะต้องตั้งให้สมดุลกับรายรับ โดย กทม. คาดว่าในปี 2564 กทม. จะมีรายรับรวม 76,683.16 ล้านบาท ประกอบด้วย รายรับของ กทม. 75,500 ล้านบาท ส่วนการพาณิชย์ ของ กทม. จะมีรายรับที่ 1,183.16 ล้านบาท 

  สำหรับงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้มากที่สุดส่วนใหญ่เป็นงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการแก้ไขปัญหาการจราจร ส่วนด้านการศึกษา หากดูจากสัดส่วนจะเป็นว่า กทม. ตั้งไว้น้อยที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะปกติแล้วรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณอุดหนุนในส่วนนี้ให้ปีละกว่า 10,000 ล้านบาท โดยในปี 2564 กทม. ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ  จากรัฐบาล เป็นเงินอุดหนุน จำนวน 24,084.86 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ส่วนสำนักงานเขตที่เสนอของบประมาณมาส่วนใหญ่จะเป็นเขตรอบนอกที่ขอจัดสรรงบประมาณสูง เนื่องจากยังมีความต้องการพัฒนาพื้นที่อีกมาก 

  ด้านนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากทม. กล่าวว่า สภา กทม. ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระแรกแล้ว และเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน 35 คน มีกำหนดพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน คาดว่าจะได้ข้อสรุปต้นเดือนกันยายนนี้ ทั้งนี้ สภา กทม. ยืนยันว่าจะเร่งพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบ รัดกุม และเน้นโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนากรุงเทพมหานครและแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนให้แก่พี่น้องประชาชนให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม 

  สำนักงานเขตที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด 10 อันดับแรก

  1.เขตหนองจอก 600,144,000 ล้านบาท
  2.เขตลาดกระบัง 587,364,000 ล้านบาท
  3.เขตบางขุนเทียน 548,220,000 ล้านบาท
  4.เขตจตุจักร 525,171,000 ล้านบาท
  5.เขตประเวศ 515,095,000 ล้านบาท
  6.เขตบางกะปิ 492,477,000 ล้านบาท
  7.เขตมีนบุรี 485,641,000 ล้านบาท
  8.เขตคลองสามวา 477,723,000 ล้านบาท
  9.เขตบางแค 464,795,000 ล้านบาท
  10.เขตสายไหม 424,494,000 ล้านบาท