Tuesday, March 5, 2024
More

  เพิ่มพื้นที่พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ รับการผ่านของรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้ม-ม่วง-น้ำเงิน

  เปิดแผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์บริเวณที่ 4

  ครม.เห็นชอบขยายพื้นที่อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์

  คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 13 .. 63 ตามแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ จากเดิมที่กำหนดไว้ 3 บริเวณคือ


  1.กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน

  2.กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก

  3.บริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์

  โดยจะเพิ่มเป็น 4 บริเวณ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ส่วนขยาย บริเวณที่ 4 คือ พื้นที่ต่อเนื่องบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก และยังได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้การขยายพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ สืบเนื่องจากปัจจุบันมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ เช่น

  โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วง

  โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้ม

  โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน

  รวมทั้งการท่องเที่ยวในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์เป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้แผนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิม อาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

  การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ที่ผ่านการฟังประชาชนในพื้นที่ รวม 9 ครั้ง

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ฉบับใหม่ขึ้น โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชนพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ รวม 9 ครั้ง และคณะกรรมการการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า มีมติเห็นชอบแล้วโดยมีสาระสำคัญคือ เป็นการขยายพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ จากเดิม 3 บริเวณดังที่กล่าวไปข้างต้น เป็น 4 บริเวณ โดยเพิ่มพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3,335.9 ไร่ ตั้งแต่

  แนวกึ่งกลางคลองรอบกรุง (คลองบางลำพูและคลองโอ่งอ่าง)

  แนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศเหนือและทิศใต้

  แนวคลองผดุงกรุงเกษมฝั่งตะวันออก

  ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ เช่น คลองผดุงกรุงเกษม วัดบางขุนพรหม (ธนาคารแห่งประเทศไทย) และวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

  แผนการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

  ในส่วนของแผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

  1.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ รายสาขา รวมวงเงินประมาณ 22,022.04 ล้านบาท ประกอบด้วย 8 สาขา 18 แผนงาน เช่น สาขามรดกวัฒนธรรม ที่มี 2 แผนงานคือ

  การคุ้มครองและบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งมรดก

  การส่งเสริมฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรม วงเงิน 4,182 ล้านบาทรับผิดชอบโดยกระทรวงวัฒนธรรมและกรุงเทพมหานครเป็นต้น

  ทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละหน่วยงานเอง

  2.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์รายพื้นที่ เป็นการนำยุทธศาสตร์ฯ รายสาขา มาบูรณาการใน 12 พื้นที่ โดยไม่ใช้งบประมาณเพิ่มเติม ประกอบด้วย 12 พื้นที่เช่น

  บริเวณพระบรมมหาราชวัง (กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน)

  บริเวณย่านบางลำพู

  บริเวณวัดดุสิตารามบางยี่ขันเป็นต้น

  ซึ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ จะเป็นการบูรณาการการทำงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม และกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการหลัก

  รัฐเผยฟังเสียงประชาชน ก่อนอนุมัติการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์

  ทั้งนี้คุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์จะมีผลบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานภาครัฐดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนและจะต้องปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบัน สำนักวางแผนและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายด้านผังเมือง และการควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำสาระสำคัญของแผนแม่บทฯ ในส่วนที่จำเป็นไปบังคับใช้ต่อไป จึงไม่ต้องกังวลเรื่องผลกระทบต่อประชาชน เพราะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านก่อน