Monday, June 24, 2024
More

  กทม. พัฒนาห้องน้ำสาธารณะ 12 กลุ่มเป้าหมาย ยังต้องเร่งพัฒนา 5 กลุ่ม พบผ่านเกณฑ์ 81.60%

  สำนักงานอนามัย กทม. เผยถึงการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะ ของหน่วยงานในสังกัดกทม. รวมถึงห้องน้ำในสถานที่ต่างๆ พื้นที่กรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐาน

  สำนักอนามัยกทม. เน้น 12 กลุ่มเป้าหมายพัฒนาห้องน้ำสาธารณะ

  โดยที่ผ่านมา กทม. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 12 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร โรงพยาบาล ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานีขนส่ง สถานีบริการเชื้อเพลิง สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ ห้องน้ำริมทาง ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เน้นมีความสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย และถูกหลักสุขภิบาล


  และได้มีการเร่งรัดพัฒนาห้องน้ำในสำนักงานเขต โรงเรียนในสังกัด กทม. ศูนย์บริการสาธารณะสุข กทม. ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมผลักดันให้ทุกสำนักงานเขต ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำและเข้าร่วมประกวดสุดยอดห้องน้ำสาธารณะแห่งปี ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

  พบห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่ กทม. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานถึง 81.60%

  นอกจากนี้ ยังได้จัดการประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะให้พื้นที่กทม. อย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าในปี 2563 นี้ มีกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของ กทม. คิดเป็นร้อยละ 81.06 และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมี 5 กลุ่ม ได้แก่ สถานีขนส่ง สวนสาธารณะ ตลาดสด สถานศึกษา และศาสนสถาน

  ขณะเดียวกันยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้ห้องน้ำสาธารณะอย่างถูกวิธีและมีจิตสำนึก การใช้ร่วมกัน ตลอดจนรณรงค์ส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนในการใช้ห้องน้ำสาธารณะอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีทั้งของตนเองและผู้อื่น