Monday, June 17, 2024
More

  “MRTA Operations Training Center” จุดเริ่มต้นสู่การเป็นมืออาชีพด้านระบบรางของประเทศไทย

  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีภารกิจหลักในการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดสำคัญอีกหลายจังหวัด พร้อมกันนี้ รฟม. ยังเดินหน้าภารกิจที่สำคัญในการผลิตบุคลากรระบบรางที่มีคุณภาพ เพื่อทำหน้าที่ให้บริการและดูแลผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยทักษะความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกฝนตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมด้วยหัวใจบริการ (Service Mind) 

  MRTA Operations Training Center มืออาชีพด้านการพัฒนาบุคลากรในระบบรถไฟฟ้า

  โดย รฟม. ได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงคมนาคม จัดตั้ง MRTA Operations Training Center หรือ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม. ขึ้นเพื่อฝึกอบรมบุคลากรของ รฟม. บุคลากรผู้ให้บริการในระบบรถไฟฟ้าจากภาคเอกชน และผู้ที่มีความสนใจ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญแก่บุคลากร รวมถึงผลิตบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการตามแผนพัฒนาการคมนาคมระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย 


  โดยได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคม 2562 มีสถานที่ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม หรือรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคาร 2 ชั้น ภายในมีห้องฝึกอบรมและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับใช้ในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยในระยะแรกได้เริ่มเปิดอบรมให้แก่พนักงานเฉพาะในส่วนของผู้ให้บริการรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น เช่น ผู้ฝึกสอน พนักงานควบคุมรถไฟฟ้า และพนักงานควบคุมการเดินรถ เป็นต้น 

  หลักสูตรที่เปิดอบรมในปัจจุบันของ MRTA Operations Training Center

  ปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมฯกำหนดหลักสูตรในการฝึกอบรบมไว้ 2 หลักสูตรคือหลักสูตรความรู้พื้นฐานและความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า (Basic Knowledge and General Safety in Railway System) และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในระบบขนส่งทางราง

  โดยปัจจุบันได้เปิดอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานและความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า (Basic Knowledge and General Safety in Railway System) ก่อนเป็นลำดับแรก โดยหลักสูตรนี้จะเปิดรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่สนใจในกิจการขนส่งทางราง จำนวนรุ่นละประมาณ 20 คน โดยจะใช้เวลาในการฝึกอบรม 4 วัน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ในอนาคตอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการอบรม 

  สำหรับการฝึกอบรม มีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยการศึกษาดูงานจากสถานที่ทำงานจริง เช่น การศึกษาดูการทำงานในห้องควบคุมการเดินรถ การศึกษาดูงานในโรงซ่อมบำรุงและการทดลองโดยสารรถไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีแต่ละตำแหน่งว่ามีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร นอกจากนี้ รฟม. ยังมีอุปกรณ์ เช่น Train Simulator, AFC workshop และมีโครงการจัดหาเครื่องมือเพิ่มเติม เช่น รางสำหรับฝึก อุปกรณ์ฝึกการปฐมพยาบาล อุปกรณ์ฝึกการดับเพลิง-กู้ภัย เป็นต้น สำหรับนำมาใช้ในการฝึกอบรม เมื่อจบหลักสูตรแล้ว ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศสำเร็จการฝึกอบรมของ รฟม. โดยมีผู้ว่าการ รฟม. ลงนามในประกาศ ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้แล้วทั้งหมด 3 รุ่น รวมประมาณ 60 คน

  ส่วนหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในระบบขนส่งทางราง ศูนย์ฝึกฯ จะเปิดฝึกอบรมเพิ่มเติมในอนาคต โดยจะใช้เวลาในการฝึกอบรม 3 วัน และเมื่อจบหลักสูตรผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศสำเร็จการฝึกอบรมของ รฟม. เช่นกัน

  พร้อมพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมในอนาคต

  นอกจากนั้น ศูนย์ฝึกฯ ยังมีแผนที่จะเปิดหลักสูตรเพิ่มเติมอีกหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรพนักงานขับรถไฟฟ้า หลักสูตรพนักงานควบคุมการเดินรถ โดยในอนาคตผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะสามารถนำหนังสือรับรองผลการฝึกอบรมไปประกอบการขอใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ได้ และในระยะยาวศูนย์ฝึกอบรมฯ จะมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดอบรมให้แก่บุคลากรด้านขนส่งทางราง ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการในระบบคมนาคมขนส่งทางรางได้อย่างเป็นมืออาชีพต่อไป 

  สำหรับ รฟม. ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลการให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร 2 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม หรือ MRT สายสีม่วง และรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล หรือ MRT สายสีน้ำเงิน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนบุคลากรที่เป็นพนักงานควบคุมรถไฟฟ้าทั้งชายและหญิงรวม 2 สาย ประมาณ 337 คน นอกจากนี้ ในอนาคต รฟม. ยังมีโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง รวมทั้งส่วนต่อขยายและสายใหม่ที่อยู่ ระหว่างดำเนินการอีกหลายโครงการ ตลอดจนโครงการรถไฟฟ้าในเมืองภูมิภาคอีก 4 จังหวัด ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน ดังนั้น หากงานด้านการให้บริการในระบบราง คืออาชีพในฝันของเยาวชน หรือผู้ที่สนใจในระบบราง รวมถึงผู้ที่ต้องการโอกาสใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ MRTA Operations Training Center หรือ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟมคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด เพราะที่นี่จะเป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านระบบรางชั้นนำของประเทศ ที่ไม่ใช่แค่สอนขับรถไฟฟ้า แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครอบรมได้ที่เฟซบุ๊คศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง รฟม. (MRTA Operations Training Center) โดยจะมีการเปิดรับสมัครอีกครั้งภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 บรรเทาหรือคลี่คลาย