Friday, March 1, 2024
More

  รูดปรื๊ดๆ เผยพฤติกรรมรูดบัตรคนกรุง

  ปฏิเสธไม่ได้ว่า การมีบัตรเครดิตไว้ใช้รูดปรื๊ดๆ มันช่างแสนสบาย แถมหลายครั้งได้ส่วนลดมากกว่าจ่ายเงินสดซะอีก แถมมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมของพรีเมียมล่อตาล่อใจมากมาย มาดูกันซิว่าชาวกรุงส่วนใหญ่นิยมการรูดบัตรเครดิตกันขนาดไหน

  กรณีศึกษาตัวอย่างคนทำงานที่มีอายุ 20-55 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
  สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของคนกรุง กรณีศึกษาตัวอย่างคนทำงานที่มีอายุ 20-55 ปี จำนวนทั้งสิ้น 1,207 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1-20 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา พบว่า
  ตัวอย่างร้อยละ 49.00 เป็นชาย และร้อยละ 51.00 เป็นหญิง
  ร้อยละ 20.43 มีอายุ 20-29 ปี
  ร้อยละ 31.48 มีอายุ 30-39 ปี
  ร้อยละ 27.24 มีอายุ 40-49 ปี
  ร้อยละ 20.85 มีอายุ 50-55 ปี


  ด้านสถานภาพสมรส พบว่า
  ตัวอย่างร้อยละ 42.69 เป็นโสด
  ร้อยละ 50.44 สมรสแล้ว
  ร้อยละ 6.87 เป็นหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 
   

  ส่วนการศึกษาที่สำเร็จมาชั้นสูงสุด พบว่า
  ตัวอย่างร้อยละ 47.04 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
  ร้อยละ 44.42 ระดับปริญญาตรี
  ร้อยละ 8.54 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

  ส่วนรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
  ตัวอย่างร้อยละ 26.98 มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท
  ร้อยละ 25.89 มีรายได้ 15,001-20,000 บาท
  ร้อยละ 15.43 มีรายได้ 20,001-25,000 บาท
  ร้อยละ 7.50 มีรายได้ 25,001-30,000 บาท
  ร้อยละ 24.20 มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท

  สำหรับอาชีพ พบว่า
  ร้อยละ 36.82 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
  ร้อยละ 21.23 อาชีพค้าขาย
  ร้อยละ 14.49 อาชีพรับจ้างทั่วไป
  ร้อยละ 12.13 อาชีพเจ้าของธุรกิจ
  ร้อยละ 11.37 อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  ร้อยละ 3.96 อาชีพอื่นๆ เช่น แพทย์ ทนาย รับจัดตามงานอีเว้นท์
   


  ผลกระทบทางลบจากการมีบัตรเครดิตพบว่ามีหลายประการ เช่น ทำให้ใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ 39.69) ใช้จ่ายเกินความจำเป็น (ร้อยฃะ 39.31) มีหนี้สินเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 30.92) เครียดเป็นกังวลเกี่ยวกับการชำระเงิน (ร้อยละ 14.89) และเสียประวัติ ติดเครดิตบูโร (ร้อยละ 6.87) เป็นต้น มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ระบุว่า ไม่มีผลกระทบ/ไม่แตกต่างจากตอนที่ไม่มีบัตรเครดิต (ร้อยละ 29.58)


  เมื่อสอบถามถึงข้อดีข้อเสียของการมีบัตรเครดิต พบว่า คนกรุงกว่าครึ่ง คือ ร้อยละ 52.28 ระบุว่า การมีบัตรเครดิตมีทั้งข้อดีข้อเสียพอๆ กัน ร้อยละ 20.11 เคยประสบปัญหาจากการใช้บัตรเครดิต โดยมีปัญหาจากการเป็นหนี้เยอะ/หาเงินจ่ายไม่ทัน/จ่ายหนี้ไม่ตรงกำหนด (ร้อยละ 40.86) ใช้เงินมากเกินไปโดยไม่รู้ตัว/ใช้เงินเกินความจำเป็น (ร้อยละ 23.66)


  ด้านวิธีการชำระบัตรเครดิต พบว่า คนกรุงกว่าครึ่ง คือ ร้อยละ 54.32 ชำระตามกำหนดและเต็มจำนวน ส่วนร้อยละ 40.60 ชำระตามกำหนด แต่เป็นบางส่วนหรือขั้นต่ำ และร้อยละ 5.08 ชำระไม่ตามกำหนด

  ด้านวิธีการชำระบัตรเครดิต พบว่า คนกรุงกว่าครึ่ง คือ ร้อยละ 54.32 ชำระตามกำหนดและเต็มจำนวน ส่วนร้อยละ 40.60 ชำระตามกำหนด แต่เป็นบางส่วนหรือขั้นต่ำ และร้อยละ 5.08 ชำระไม่ตามกำหนด

  แรงจูงใจที่ทำให้คนกรุงสมัครบัตรเครดิตใน 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) เอาไว้ใช้เวลาจำเป็น (ร้อยละ 59.07) 2) เพื่อความสะดวกสบายในการใช้จ่าย (ร้อยละ 38.33) 3) ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการก่อน แล้วค่อยชำระภายหลังหรือผ่อนเป็นงวดๆ (ร้อยละ 35.56) 4) ใช้กดเงินสด (ร้อยละ 27.96) และ 5) ใช้เพราะอยากได้ของรางวัล/ของแถมตอนสมัคร (ร้อยละ 23.15) เป็นต้น