Friday, March 1, 2024
More

  สนข. ผุดแผนเพิ่มเส้นทางเดินเรือโดยสารใน 7 คลอง แก้วิกฤติจราจร

  แผนเพิ่มเส้นทางเดินเรือโดยสารใน 7 คลอง ทั่วกรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหาการจราจร ที่ สนข. บรรจุไว้ในแผนแม่บท โดยมีแนวคิดที่จะให้มีเรือด่วนพิเศษเพิ่มขึ้นในคลองที่สามารถเดินเรือได้ เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชน 

  นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า ขณะนี้ สนข. จัดทำแผนแม่บทแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเสนอแผนต่อที่ประชุม ในวันที่ 4 มี.ค. นี้ และจะเสนอต่อคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในช่วงปลายเดือน มี.ค. 62 จากนั้นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฎิบัติต่อไป


  ซึ่งหนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ สนข. บรรจุไว้ในแผนแม่บท คือ การเพิ่มเส้นทางเดินเรือโดยสารในคลองในเขตกรุงเทพฯ โดยมีแนวคิดที่จะจัดให้มีเรือด่วนพิเศษ (Express Boat) เพิ่มขึ้นในคลองที่สามารถเดินเรือได้ เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชน

  โดยจะเพิ่มเส้นทางเดินเรือโดยสารให้ครบ 12 เส้นทาง เป็นเส้นทางใหม่ 7 เส้นทาง จากที่มีให้บริการอยู่ขณะนี้ 3 เส้นทาง คือ คลองแสนแสบ คลองผดุงกรุงเกษม คลองภาษีเจริญ และอีก 2 เส้นทางที่ กทม. จะเปิดให้บริการในปี 2562 คือ สายคลองบางกอกใหญ่ และคลองบางกอกน้อย

  สำหรับเส้นทางเรือโดยสาร 7 เส้นทางใหม่ จะมีระยะทางรวมกันกว่า 100 กม. ประกอบด้วย 1.คลองอ้อมนนท์ 2.คลองมหาสวัสดิ์ 3.คลองเปรมประชากร 4.คลองลาดพร้าว 5.คลองรังสิตประยูรศักดิ์ 6.คลองประเวศบุรีรมย์ 7.คลองบางลำพู

  ทั้งนี้ หากแผนได้รับการอนุมติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมเจ้าท่า (จท.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) จะต้องร่วมกันศึกษารายละเอียด เพื่อกำหนดจุดท่าเทียบเรือที่เหมาะสม สามารถเชื่อมต่อหรือเข้าถึงระบบรถไฟฟ้าได้ง่าย รวมถึงต้องพิจารณาการใช้เรือที่มีเครื่องยนต์ไฮบริดแทนดีเซล เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

  นอกจากนี้ จะเสนอมาตรการด้านภาษีเพื่อจูงใจภาคเอกชนให้ร่วมมือในการใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายของพนักงานที่ใช้รถขนส่งสาธารณะในการเดินทาง มาหักลดหย่อนภาษีได้ ซึ่ง สนข. จะศึกษารูปแบบที่เหมาะสม และมาตรการในการสนับสนุนต่อไป