Thursday, June 23, 2022
More

  กทม. ยืนยันโครงการริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ยึดหลักการมีส่วนร่วม – พัฒนาที่ยั่งยืน

  ตามที่สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) จัดเสวนาสาธารณะ เรื่อง ทางเลียบเจ้าพระยาสร้างสรรค์หรือทำลาย โดยเสนอแนะให้ กทม. และคณะ ทบทวนโครงการฯ รวมทั้งให้เปิดเวทีเสวนาอีกครั้ง เพื่อหาทางออกร่วมกัน

  นายศักดิ์ชัย บุญมา ผอ.สำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย และ กทม. ได้นำข้อคิดเห็นจากประชาชนมาลประกอบการดำเนินโครงการ เพื่อให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นของทุกคน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แก้ไขปัญหาการเข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยา การรุกล้ำของสิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมาย การเชื่อมโยงโครงข่ายการสัญจร ไม่เป็นระบบ ระบบป้องกันน้ำท่วมไม่สมบูรณ์


  ซึ่งในการศึกษาได้คำนึงถึงผลกระทบด้านต่างๆ และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขต กทม. พร้อมลงพื้นที่ให้ข้อมูล รับฟังความคิดเห็น ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่มากกว่า 400 ครั้ง ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับชุมชน หน่วยงานราชการ สถานประกอบการมาโดยตลอด เพื่อนำมาจัดทำแผนแม่บทและรูปแบบโครงการที่เหมาะสม ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบันที่ออกแบบแล้วเสร็จ

  ทั้งนี้ ผลการศึกษาปรากฏแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฯ 12 แผนงาน ประกอบด้วยแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาของแต่ละพื้นที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาทั้งด้านผังเมือง ระบบระบายน้ำ สิ่งแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่
  1. แผนงานทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา
  2. แผนงานปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อน
  3. แผนงานพัฒนาท่าเรือ
  4. แผนงานพัฒนาศาลาท่าน้ำ
  5. แผนงานพัฒนาพื้นที่บริการสาธารณะ
  6. แผนงานพัฒนาเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่
  7. แผนงานปรับปรุงพื้นที่แนวคูคลองประวัติศาสตร์
  8. แผนงานพัฒนาพื้นที่ชุมชน
  9. แผนงานการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ศาสนสถาน
  10. แผนงานการพัฒนาพื้นที่นันทนาการและสวนสาธารณะริมน้ำ
  11. แผนงานพัฒนาจุดหมายตามริมแม่น้ำเจ้าพระยา


  สำหรับการดำเนินโครงการฯ แบ่งการก่อสร้างเป็น 4 ช่วง ได้แก่
  ช่วงที่ 1 สะพานพระราม 7 – กรมชลประทาน
  ช่วงที่ 2 กรมชลประทาน – คลองรอบกรุง, โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา,
  ช่วงที่ 3 สะพานพระราม 7 – คลองบางพลัด และโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
  ช่วงที่ 4 คลองบางพลัด – คลองบางยี่ขัน


  โดยระยะแรกมีแผนจะนำร่องใน ช่วงที่ 1 และ 3 ก่อน  เป็นการก่อสร้างทางเดิน ทางจักรยานริมแม่น้ำเจ้าพระยา ความกว้าง 10 ม. ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อน ท่าเรือ ศาลาท่าน้ำ พื้นที่บริการสาธารณะ และเส้นทางการเข้าถึง ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ โดยจะไม่บดบังทัศนียภาพ สิ่งก่อสร้างเดิมริมน้ำ ภูมิทัศน์และวัฒนธรรมริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือทุกประเภท

  ปัจจุบันโครงการช่วงที่ 1 และ 3 มีความพร้อม โดยได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้าง และได้รับอนุญาตจากกรมจ้าท่า ให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำแล้ว โดยมีเงื่อนไขให้ปรับรูปแบบอาคารศาลาท่าน้ำหน้าวัดจันทรสโมสรและวัดแก้วฟ้าจุฬามณี  ซึ่งได้มีการตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง กทม. กรมศิลปากร และกรมเจ้าท่า เพื่อให้โครงการฯ เป็นแลนด์มาร์กใหม่ที่มีความสมบูรณ์แบบ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์วัฒนธรรม รวมทั้งประวัติศาสตร์สองฟากฝั่งแม่น้ำ ทำให้เจ้าพระยาเป็นของคนไทยทุกคน หรือ Chao Phraya for All