Wednesday, April 24, 2024
More

  รฟฟ.สายสีเขียว สถานีห้าแยกลาดพร้าว คาดเปิดให้บริการ 12 ส.ค. นี้!

  นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ที่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) จ้าง บริษัท ระบบขนส่งมวลขนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC วิ่งให้บริการ โดยระบุว่า ทราบมาว่า กทม. มีแผนที่จะเปิดให้บริการ 1 สถานี คือ สถานีห้าแยกลาดพร้าว เพื่อวิ่งให้บริการจาก BTS หมอชิต ไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพล่าซ่าลาดพร้าว ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นี้ ส่วนค่าโดยสารจะเก็บหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เนื่องจากทาง รฟม. ได้มอบโครงการให้ กทม. แล้ว

  ขณะเดียวกัน กทม. ก็ได้เปิดเผยผลจากการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธาน และมีผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง ผู้แทนสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงบประมาณ บริษัทที่ปรึกษาฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


  โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานถึงคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่ง ที่ 3/2562 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่องการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่กำหนดให้ กทม. บริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้อย่างต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนผู้โดยสาร และมีการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่เป็นภาระแก่ประชาชน เพื่อให้การเข้าถึงการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนเป็นไปอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง อันจะเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพต่อระบบคมนาคมขนส่งและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

  ซึ่งคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีทั้งหมด 9 ข้อ สรุปได้ดังนี้
  1. คำสั่งฯ ข้อ 1 เป็นการกำหนดนิยาม และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวโครงการส่วนต่อขยายที่ 1 โครงการส่วนต่อขยายที่ 2 และสัญญาสัมปทาน
  2. คำสั่งฯ ข้อ 2 เป็นการกำหนดให้ กทม. ดำเนินการจ้างเอกชนเพื่อติดตั้งและบริหารจัดการเดินรถในโครงการส่วนต่อขยายที่ 2 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยคำนึงถึงการให้ประชาชนได้ใช้บริการรถไฟฟ้าโดยเร็ว สะดวก และประหยัดค่าโดยสาร รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเดินรถเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้ากับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและโครงการส่วนต่อขยายที่ 1
  3. คำสั่งฯ ข้อ 3 – 6 เป็นการกำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์ เจรจากับเอกชนและแก้ไขสัญญา รวมถึงการขอขยายระยะเวลาและหาแนวทางการดำเนินการอื่น กรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติหรือไม่ทันตามกำหนดเวลาที่กำหนด
  4. คำสั่งฯ ข้อ 7 เป็นการกำหนดให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในส่วนของการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม
  5. คำสั่งฯ ข้อ 8 – 9 เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งและการบังคับใช้

  นอกจากนี้ยังเปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินการจ้างเอกชนเพื่อดำเนินการติดตั้งงานระบบ และบริหารจัดการเดินรถในโครงการส่วนต่อขยายที่ 2 ตามข้อ 2 ของคำสั่งฯ กทม. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการมอบหมายกิจการในอำนาจหน้าที่ของ กทม. ในโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สายสีเขียวช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ กับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 เพื่อให้ กรุงเทพธนาคมฯ ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลและระบบการเดินรถและบริหารจัดการเดินรถของโครงการ

  ทั้งนี้ ตามข้อ 2 ของคำสั่งฯ ระบุให้ กทม. ดำเนินการจ้างเอกชนเพื่อดำเนินการในโครงการส่วนต่อขยายที่ 2 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ประกอบด้วย 1.งานติดตั้งระบบไฟฟ้า 2.งานจัดการเดินรถไฟฟ้า และ 3.งานบริหารการเดินรถไฟฟ้า ซึ่ง กรุงเทพธนาคม ได้ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงการมอบหมายฯ โดยมีการทำสัญญาว่าจ้างงานต่างๆ กับผู้ประกอบการเอกชน เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลในโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สายสีเขียวช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ เรียบร้อยแล้ว

  ส่วนระบบการเดินรถและบริหารจัดการเดินรถ ได้ทำสัญญากับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงแล้วสำหรับเส้นทางทั้ง 2 ช่วง เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559

  อย่างไรก็ตามการกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสาร หลักเกณฑ์อื่นเพื่อประโยชน์ในการรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โครงการส่วนต่อขยายที่ 1 และโครงการส่วนต่อขยายที่ 2 และการดำเนินการเจรจาร่วมกับผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว อยู่ระหว่างการหารือแนวทางที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวพิจารณา และนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยต่อไป