Thursday, April 25, 2024
More

  กทม. อัดงบปี 2563 กว่า 8.3 หมื่นล้านบาท มุ่งพัฒนากรุงเทพฯ สู่เมืองน่าอยู่

  ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร ได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินรวมทั้งสิ้น 83,398.92 ล้านบาท โดยเตรียมไปดำเนินโครงการต่างๆ 7 ด้าน มุ่งหวังที่จะใช้ในการพัฒานาเมือง และคุณภาพชีวิตชาวกรุงเทพฯ ไปในทางที่ดียิ่งขึ้น 

  จัดแผนใช้งบฯ 63 จบสิงหาคมนี้ 
  โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ฝ่ายบริหารได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประมาณ 83,000 ล้านบาท ซึ่งทางสภากรุงเทพมหานคร ได้จัดสัมมนาเตรียมกำหนดแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายบริหารจะเสนอต่อที่ประชุมสภา กทม. เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในเดือนมิถุนายน และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2562  กำหนดแผนพัฒนาเมือง 7 ด้าน
  ขณะที่ คุณจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการ กทม. กล่าวถึงแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่า กทม. ได้กำหนดแผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2563 เพื่อเป็น  กรอบและทิศทางการพัฒนากรุงเทพฯ ไว้ 7 ด้าน ประกอบด้วย 1. มหานครปลอดภัย 2. มหานครสีเขียวสะดวกสบาย 3. มหานครสำหรับทุกคน 4. มหานครกระชับ 5. มหานครประชาธิปไตย 6. มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และ 7. การบริหารจัดการเมืองมหานคร พร้อมกันนี้ได้นำนโยบาย NOW! ทำจริงเห็นผลจริง ของผู้ว่า กทม. มาประกอบในการพิจารณาโครงการต่างๆ


  กทม. ตั้งกรอบใช้เงินกว่า 8.3 หมื่นล้าน
  สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 กทม. กำหนดกรอบวงเงินรวมไว้ที่ 83,398.92 ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจำของ กทม. 83,000 ล้านบาท และรายจ่ายด้านการพาณิชย์กรุงเทพ-มหานคร 398.92 ล้านบาท ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ 283.28 ล้านบาท และรายจ่ายพิเศษ 115.64 ล้านบาท

  โดย กทม. จะนำงบประมาณไปใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ จำแนกได้เป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา 4,634.24 ล้านบาท ด้านการพัฒนาและบริการสังคม 6,345.50 ล้านบาท ด้านการสาธารณสุข 6,733.26 ล้านบาท ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย 9,863 ล้านบาท ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 13,586.99 ล้านบาท ด้านการโยธาและระบบจราจร 16,362.41 ล้านบาท และด้านการบริหารทั่วไป 25,474.58 ล้านบาท


  เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบฯ 
  สำหรับหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี มีแนวทางสำคัญในการพิจารณา โดยจะดูว่าหากไม่มีความพร้อม ไม่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ หรือเป็นเรื่องที่มีหน่วยงานอื่นดำเนินการอยู่แล้ว ไม่ควรเสนอของบประมาณ รวมถึงให้รับฟังความคิดห็น ข้อเสนอแนะ ของประชาชน สมาชิกสภากรุงเทพฯ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 63 และในการขอตั้งงบประมาณ เอกสาร ครบถ้วน สมบูรณ์

  ในส่วนของสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงถนนสายต่างๆ หากสภาพผิวจราจรยังมีสภาพใช้งานได้ถึง 70% ของถนนทั้งสาย ไม่ควรปรับปรุงใหม่ทั้งสาย แต่ให้ปรับปรุงเฉพาะบริเวณที่ชำรุด ยกเว้นนถนนดังกล่าวไม่มีท่อระบายน้ำและเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ให้ดำเนินการเฉพาะการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดเท่านั้น กรณีมีการปรับปรุงถนนและผิวจราจรสูงเกินกว่า 30 ซม. ให้แนบเอกสารการทำประชาพิจารณ์ประกอบการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และให้หน่วยงานตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงว่าเป็นที่สาธารณะหรือไม่ กรณีไม่เป็นที่สาธารณะให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


  เน้นอัดฉีดงบฯ ลง สนง.เขต 
  ในปี 2563 กทม. ยังมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณโดยเน้นให้กระจายไปยังเขตต่างๆ ให้มากขึ้น เนื่องจากเห็นว่ามีความใกล้ชิด และต้องมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน โดยได้ตั้งงบประมาณเพิ่มเพื่อให้สำนักงานเขตบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว ในส่วนของงานโยธา บำรุงรักษา ถนน ตรอกซอยและสิ่งสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สำนักงานเขตละ 3,000,000 บาท และให้อำนาจในการบริหารจัดการเอง


  เพิ่มพิเศษงบซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัด 
  ขณะเดียวกัน ยังมีอีกเรื่องที่ใหม่สำหรับการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 คือมีการตั้งงบประมาณบริหารการศึกษา เพื่อเป็นค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุการซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัด กทม. 437 แห่ง โรงเรียนละ 500,000 บาท ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีมาก่อน ทั้งนี้จะจัดสรรผ่านไปยังสำนักงานเขตต่างๆ แล้วให้อำนาจผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการได้เอง เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีความจำเป็นในการพัฒนาแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม กทม. จะเน้นย้ำให้ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายด้วย และในกรณีที่บางโรงเรียนใช้งบประมาณไม่หมด สำนักงานเขตสามารถพิจารณาโอนเงินส่วนที่เหลือไปให้โรงเรียนอื่นในเขตพื้นที่เดียวกันนำไปใช้ได้ หากมีความจำเป็น

  นอกจากนี้ จะกันงบกลางไว้ประมาณ 10,000 ล้านบาท สำหรับใช้ในเรื่องจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การซ่อมแซมถนนที่ชำรุด หรือเรื่องอื่นๆ ที่มีความจำเป็น เป็นต้น เนื่องจากมองว่าเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้ จึงจำเป็นต้องมีงบส่วนนี้ไว้ ไม่ต้องรองบประมาณปีถัดไป

  ทั้งนี้ จากการเสนอแผนงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 มียอดรวมกันสูงถึง 116,070.64 ล้านบาท แม้ กทม. จะกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณไว้กว่า 80,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่สมดุลกัน หลังจากนี้สภา กทม. จะจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณ จำนวน 16 คณะ เพื่อพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดแต่ละโครงการ เพื่อดูความจำเป็น และดูว่าจะต้องตัดลบส่วนใดออกไป โดยจะได้รับความชัดเจนภายใน 45 วัน

  สำหรับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 นั้น กทม. จัดทำขึ้นเพื่อให้มีกรอบทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและบริบทที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพฯ และการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ – ประธานสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 
  “งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 คณะผู้บริหาร ได้เสนอขอเป็นจำนวน 83,000 ล้านบาท ซึ่งรายรับและรายจ่าย มีความสมดุลและใกล้เคียงกัน ซึ่งสภา กทม. จะพิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และจะระมัดระวังการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณ แต่จะไม่มีการตั้งงบประมาณผูกพัน 3 – 5 ปี เพราะจะเป็นภาระกับผู้บริหารชุดต่อไป ขณะเดียวกันปีนี้จะจัดสรรงบประมาณไปยังเขตโดยตรง รวมถึงจะมีการหารายได้เพิ่มให้สูงขึ้นด้วย เช่น การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น โดยต้องพิจารณาว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด”


  [English]
  Bangkok City Hall plans over THB83 billion for city improvement
  Bangkok Metropolitan Administration (BMA) has planned a budget of 83.39 billion baht for the 2020 fiscal year, which is to be proposed to the Bangkok Metropolitan Council for approval and expected to be green-lit by August 2019.

  The requested budget is planned to be spent on programs to achieve a number of development goals for Bangkok, such as safety, environmental friendliness and inclusiveness.

  To achieve these goals, BMA has earmarked 4.6 billion baht for educational improvement, 6.3 billion baht on social development, 6.7 billion baht on public health care, 9.8 billion baht on drainage and sewerage system, 13.5 billion baht on boosting cleanliness and orderliness, 16.3 billion baht on civil engineering and traffic management, and 25.4 billion baht on administrative tasks.

  BMA assured that the budget allocation will be based on the readiness of relevant departments, agencies or offices, while making sure that public opinions are taken into account.  

  According to BMA, the next fiscal year’s budget will, for the first time, be disbursed to 437 schools under its supervision, as each will receive 500,000 baht to be used for maintenance and repair purposes.

  In addition, an emergency budget of 10 billion baht will be set aside and used for such pressing issues as flooding or road damages.

  However, the planned budget is still lower than the total amount all agencies originally requested, which stood at 116 billion baht.  Therefore, a special committee will be set up to make a final review before submitting it to the Bangkok Metropolitan Council.