Thursday, April 25, 2024
More

  เผยสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติ เที่ยวไทยมากสุดในอาเซียน

  ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีการคาดการณ์ว่า 10 ประเทศอาเซียนจะมีนักท่องเที่ยวรวมกันประมาณ 129 ล้านคน ซึ่งเติบโตขึ้นจากปีก่อน 7.6% โดยส่วนใหญ่เป็นการเดินทางท่องเที่ยวกันเองในอาเซียน คิดเป็น 37.2% ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวอาเซียนปี 2560

  ซึ่งในเวทีการประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ASEAN TOURISM Forum 2019 : ATF 2019 ได้เปิดเผยข้อมูลว่า อาเซียนเป็นภูมิภาคสำคัญ ที่มีแนวโน้มการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉลี่ย มากกว่า 10% และอาเซียนสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าประเทศคิดเป็นสัดส่วน 12.4% ต่อจีดีพี และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 15% ต่อจีดีพีในปี 2568


  ทั้งยังมีการเปิดเผยสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวเบื้องต้น ของ 10 ประเทศในอาเซียน ปี2561 ดังนี้
  อันดับ 1 ไทย 38.0 ล้านคน (เติบโต 6.9 %)
  อันดับ 2 มาเลเซีย 23.4 ล้านคน (ลดลง 0.1 %)
  อันดับ 3 สิงคโปร์ 16.9 ล้านคน (เติบโต 6.6 %)
  อันดับ 4 เวียดนาม 15.4 ล้านคน (เติบโต 19.9%)
  อันดับ 5 อินโดนีเซีย 14.3 ล้านคน (เติบโต 11.6%)
  อันดับ 6 ฟิลิปปินส์ 6.43 ล้านคน (เติบโต 7.2 %)
  อันดับ 7 กัมพูชา 6.20 ล้านคน (เติบโต 11 %)
  อันดับ 8 ลาว 4.18 ล้านคน (เติบโต 8.2 %)
  อันดับ 9 เมียนมา 3.55 ล้านคน (เติบโต 3.1 %)
  อันดับ 10 บรูไน 2.05 ล้านคน (เติบโต 4.5 %)

  โดยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ปี 2561 ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 38.27 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ 2.01 ล้านล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย 226.08 ล้านคน/ครั้ง สร้างรายได้ราว 1.07 ล้านล้านบาท ส่งผลให้ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 3.08 ล้านล้านบาท สูงเป็นอันดับที่ 4 ของโลก

  สำหรับในเวทีเอทีเอฟ 2019 ไทยได้เน้นเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ การส่งเสริม 55 เมืองรอง การหารือกับลาว กัมพูชา และเวียดนาม สร้างกิจกรรม และระบบ Self Drive ในกลุ่ม CLVT ซึ่งไทยได้นำเสนอว่า เรามีนโยบายเรื่อง Re-entry Visa ซึ่งถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติได้วีซ่าเข้าไทยก็สามารถเข้า-ออกประเทศเพื่อนบ้านได้หลายครั้ง โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่ ก็จะเอื้อให้เกิดการเดินทางทางบกไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้น และจะเห็นว่า กลุ่มตลาดอาเซียนที่เข้าไทยกว่า 40% เป็นการเดินทางมาทางบก

  ประกอบกับปัจจุบัน เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตดี มีเศรษฐีใหม่เพิ่มขึ้นในเมืองใหญ่ๆ มากมาย ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมามีชาวเวียดนามบินมาเที่ยวไทยถึง 1 ล้านคนเป็นครั้งแรก และมีกลุ่มคนชอบรถหรู ตั้งตัวเป็นชมรมย่อยๆ เพื่อขับรถทางไกล ก็จะมีการผลักดันกลุ่มตลาดเหล่านี้เพิ่มขึ้น

  อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการท่องเที่ยวในอาเซียน ไทยถือว่ามีการเติบโตสูงสุดจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา แต่อัตราการเติบโตอาจจะไม่สูง เพราะฐานของจำนวนนักท่องเที่ยวเราสูงมากอยู่แล้ว ไม่เหมือนบางประเทศที่มีการเติบโตสูง เพราะฐานนักท่องเที่ยวยังตํ่าอยู่ ซึ่งแต่ละประเทศก็ต้องผลักดันการท่องเที่ยวกันต่อไป แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวทีนี้ คือ การร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน มากกว่าที่ต้องมองไปถึงการแชร์ข้อมูลร่วมกัน การทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างให้เกิดการขายทั้งอาเซียน ที่ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกประเทศ