Thursday, April 25, 2024
More

  กทม. เตรียมพร้อมจัดการขยะงานกาชาด ผลักดันเป็น Green Fair งานแรกของไทย

  นางศิลปสวย ระวีแสงสรูย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สภากาชาดไทยได้กำหนดจัดงานกาชาด ประจำปี ระหว่างวันที่ 15 – 24 พ.ย. 2562 ณ สวนลุมพินี ซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการขยะภายในงาน เพื่อให้งานกาชาดเป็นต้นแบบของงานมหกรรมรื่นเริงการกุศล ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Fair งานแรกของประเทศไทย ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และลดปริมาณขยะในงานกาชาด

  ซึ่งกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ร้านค้า ตลอดจนประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน ร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ และจิตอาสา คอยให้คำแนะนำการคัดแยกขยะตามจุดต่างๆ ด้วย


  นอกจากนี้ยังเปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อม ได้วางแผนการบริหารจัดการขยะ เพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้างในงานกาชาด โดยกำหนดจุดตั้งวางถังขยะแยกประเภท จำนวน 40 จุด ประกอบด้วย ถังสีเหลือง สำหรับขยะรีไซเคิล ถังสีเขียว สำหรับขยะอินทรีย์ และถังสีฟ้า สำหรับขยะทั่วไป ซึ่งทุกจุดจะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร คอยให้คำแนะนำในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง

  โดยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร จะแบ่งการทำงานเป็น 2 รอบ รอบละ 50 คน รอบแรกเวลา 10.00 – 16.00 . รอบหลังเวลา 16.00 – 22.00 . และจิตอาสาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2515 แบ่งการทำงานเป็น 3 รอบ รอบละ 100 คน รอบแรกเวลา 10.00 – 14.00 . รอบสองเวลา 14.00 – 19.00 . และรอบสามเวลา 19.00 – 22.00 .


  เพื่อให้กรุงเทพมหานครนำขยะแต่ละประเภทไปดำเนินการต่อได้ทันที โดยในส่วนของร้านค้า ให้นำขยะมาทิ้งที่จุดพักขยะ 4 จุด ในช่วงเวลา 10.00 – 22.00 . จากนั้นกรุงเทพมหานครจะเก็บขยะจากจุดพัก ส่วนขยะอินทรีย์ จะนำไปเข้าเครื่องย่อยขยะเศษอาหารเพื่อใช้เป็นปุ๋ยต่อไป

  อีกทั้งยังขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และร้านค้า ที่ร่วมออกร้านในงานกาชาดดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
  1. จัดเตรียมถุงขยะเพื่อใส่ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในบูธและร้านค้าด้วยตนเอง 
  2. คัดแยกเศษอาหาร พืช ผัก ผลไม้ ออกจากขยะทั่วไป โดยให้นำไปเทใส่ลงในถังขยะสีเขียวที่จัดเตรียมไว้ ณ จุดพักขยะ 
  3. คัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไป นำไปเทใส่ลงในถังขยะสีเหลือง หรือใส่ถุงขยะใส พร้อมมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันขยะตกหล่นและนำไปวางกองรวมกันไว้ ณ จุดพักขยะ 
  4. นำขยะทั่วไปใส่ถุงขยะใส พร้อมมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันขยะตกหล่น และนำไปเทใส่ลงในถังขยะสีน้ำเงิน หรือวางกองรวมกันไว้ ณ จุดพักขยะ เพื่อรอกรุงเทพมหานครจัดเก็บตามรอบเวลาที่กำหนด 
  5. ขยะประเภทกล่องกระดาษ หรือขยะชิ้นใหญ่ ให้นำไปวางกองรวมกันไว้ ณ จุดพัก 
  6. หลังเวลา 22.00 . ร้านค้าทุกร้านต้องนำขยะออกจากร้านมาทิ้งตามจุดที่กำหนดในระหว่างวัน และรักษาความสะอาดในร้านและบริเวณหน้าร้านค้า 

  โดยกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการจัดเก็บขยะทุกจุดตามรอบกำหนด เพื่อให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ และไม่มีขยะตกค้างในวันรุ่งขึ้น ซึ่งจากสถิติในงานกาชาดปี 2561 มีปริมาณขยะเฉลี่ยถึง 30 ตันต่อวัน จากจำนวนที่มีผู้เข้าชมงานตลอด 9 วัน กว่า 900,000 คน 

  แม้ว่าในปีนี้ปริมาณขยะอาจจะไม่ลดลงจากเดิมมากนัก เนื่องจากมีการขยายเวลาจัดงานเป็น 10 วัน และมีจำนวนหน่วยงานร้านค้าที่มาร่วมออกร้านในงานกาชาดเพิ่มขึ้น แต่กรุงเทพมหานครเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการขยะแนวตามทางดังกล่าวจะทำให้ปริมาณขยะตกค้างในงานลดน้อยลง 

  รวมทั้งยังได้จัดรถสุขาเคลื่อนที่สำหรับบริการประชาชนที่มาร่วมงาน ประกอบด้วย รถสุขาเคลื่อนที่ธรรมดา จำนวน 14 คัน และรถสนับสนุน จำนวน 7 คัน ซึ่งมีจุดให้บริการครอบคลุมพื้นที่จัดงานกาชาด


  ทั้งนี้ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ภายใต้ชื่อทีมอาสารวมพลังลดขยะประกอบด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2515 และสมาคมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA) โดยมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย อาทิ นิทรรศการให้ความรู้เรื่อง การจัดการขยะแบบครบวงจรและถูกวิธี การสาธิตการแยกขยะเป็น 4 ประเภทตามสีถัง การสาธิตการทำงานของเครื่องย่อยสลายขยะเศษอาหารให้เป็นสารอินทรีย์บำรุงดิน ภายใน 24 ชั่วโมง (Bio-Digester) และเครื่อง Home Composters ประเภทต่างๆ ที่ใช้ย่อยขยะเศษอาหารในครัวเรือน การเล่นเกมชิงรางวัล พร้อมให้สาระความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะ การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น การปรุงอาหารและนำเศษอาหารไปทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นเป็นสารบำรุงดิน การจัดการขยะในครัวเรือน ฯลฯ ในเวลา 16.30-17.30 . (ยกเว้นวันที่ 15 และ 24 ..) จะมีขบวนพาเหรดรวมพลังลดขยะของชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2515 ร่วมกับเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม และประชาชนที่สนใจ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักให้คนใส่ใจช่วยกันลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

  นอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนมอบถุงขยะพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ จำนวน 20,000 ใบ สำหรับใช้สนับสนุนการคัดแยกขยะเศษอาหารในงานกาชาดประจำปี 2562 รวมถึงประชาชนที่ร่วมงานยังสามารถบริจาคถุงพลาสติกเข้าโครงการวนโดยเก็บรวบรวมถุงหรือเศษพลาสติกที่สะอาด นำส่งภายในจุดรับบริการ เพื่อนำมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกและนำไปผลิตเป็นถุงพลาสติกที่ใช้ซ้ำ 

  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสามารถเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่บริเวณเต็นท์ศูนย์อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมงานกาชาดซึ่งตั้งอยู่ใกล้ประตู 2 ของสวนลุมพินี กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานกาชาดในปีนี้ ร่วมเป็นต้นแบบของงานมหกรรมรื่นเริงการกุศลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น Green Fair งานแรกของประเทศไทย ตลอดการจัดงานระหว่างวันที่ 15-24 ..62 ตั้งแต่เวลา 10.30-22.00 น ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน