Monday, September 25, 2023
More

  อพท.ชี้ภาคเหนือมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งสุดในประเทศไทย

  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เผยภาคเหนือ เป็นภาคที่มีการท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งสุด มีมาตรฐานด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

  ท่องเที่ยวชุมชนภาคเหนือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

  นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ซึ่งจัดร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ว่า ภาคเหนือ เป็นภาคที่มีการท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งสุด มีมาตรฐานด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  เพราะมีการจัดทำแผนสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน


  สำหรับแผนสื่อสารการตลาด ประกอบด้วย การแบ่งส่วนการตลาด สื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และกิจกรรมการท่องเที่ยว จัดทำกลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสร้างคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ อพท. ในมิติที่จะออกแบบแผนการทำงานเชิงรุกเพื่อให้ชุมชนในประเทศไทย ใช้ “การท่องเที่ยว” เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศ

  นอกจากนี้ ยังเผยว่า การจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชนไทย ต้องประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) ประวัติความเป็นมา 2) การจัดการท่องเที่ยว 3) ศักยภาพความสามารถของบุคลากรด้านการบริการท่องเที่ยวในชุมชน 4) แหล่งท่องเที่ยว 5) กิจกรรมและการบริการท่องเที่ยวที่ชุมชนเสนอขาย และ 6) การประชาสัมพันธ์