Thursday, April 25, 2024
More

  จังหวัดนนทบุรีเล็งปั้นตลาดชุมชนริมน้ำสืบสานวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลองให้ยั่งยืน

  พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชุมชน สำรวจเส้นทางประวัติศาสตร์ และการดำเนินงานตลาดประชารัฐ มุ่งหวังปั้นตลาดชุมชนริมน้ำให้ยั่งยืน

  เล็งปั้นตลาดชุมชนริมน้ำนนทบุรีให้ยั่งยืน


  นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นำทีมงานพัฒนาชุมชน ล่องเรือคลองอ้อมนนท์ คลองแห่งประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้าปราสาททอง เพื่อชมวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลอง เพื่อเตรียมการพัฒนาตลาดชุมชนให้ยั่งยืน

  โดยแต่ละจุดพักจะมีไฮไลท์เด่น อาทิ วัดขวัญเมืองมีต้นจามจุรียักษ์ อายุกว่า 100 ปี หลวงพ่อหิน พระพุทธรูปศิลปะอยุธยา วัดบางระโหง เพื่อชื่นชมโบสถ์เก่าศิลปะอยุธยาที่ขึ้นชื่อเรื่องความงาม พร้อมศึกษาเส้นทางเพื่อเตรียมการพัฒนาตลาดชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดความสนใจให้มาเยี่ยมเยือน ที่อีกไม่นานเกินรอคงได้เห็นตลาดชุมชนเชื่อมโยงเส้นทางที่สามารถมาเที่ยวชมแบบ 1 Day Trip

  นอกจากนี้ ยังมีอีกแลนด์มาร์กสำคัญ “ศูนย์เรียนรู้เกษตรเชิงพุทธตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ วัดขวัญเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมรณรงค์และขยายผลสร้างความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด ราชการ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ (พลัง “บวร”) หากครัวเรือนหรือชุมชนใดไม่มีพื้นที่ปลูกผัก วัดก็สามารถเป็นศูนย์กลางที่จะเอื้อเฟื้อให้ชุมชนปลูก และมาดูแลพืชผักของตนและนำไปเป็นอาหารสำหรับบริโภค ช่วยให้สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน

  ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรีคาดหวังว่าจะทำให้ตลาดชุมชนริมน้ำนนทบุรีแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์กแห่งความยั่งยืน