Wednesday, April 24, 2024
More

  คืบหน้าโครงการพัฒนาพะเยา สู่เมืองแห่งการเรียนรู้ พร้อมขึ้นเป็น Learning City ปี 2565

  เปิดผลการดำเนินงาน 6 เดือน ในโครงการพัฒนาเมืองพะเยาสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ คาดส่งเมืองขึ้นทะเบียน Learning City ของยูเนสโก (Unesco) ได้ภายในปี 2565

  การนำความรู้จากโครงการ “1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ” มาต่อยอด


  รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา : โครงการพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ เป็นหนึ่งในชุดโครงการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหาร และจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  โดยเป็นการทำงานร่วมกันของ มหาวิทยาลัยพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา ในการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเข้ามาร่วมกันพัฒนาเมืองพะเยา เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยนำความรู้จากโครงการ “1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ” ของม.พะเยา มาต่อยอด

  และเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยาไปสู่การขึ้นทะเบียน เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ของยูเนสโก (Unesco) จึงได้เอาเกณฑ์ของยูเนสโกเข้ามาผสมผสานกับการดำเนินงาน 3 ส่วนคือ
  – การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
  – การสร้างเครื่องมือแห่งการเรียนรู้
  – การออกแบบพื้นที่แห่งการเรียนรู้

  เปิดเผยผลการดำเนินงานปีพ.ศ. 2563

  ผศ.ดร.สันติวัฒน์ พิทักษ์ผล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา หัวหน้าโครงการ เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปีพ.ศ. 2563 (ปีแรก) : การดำเนินงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สร้างการรับรู้ และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานโดยทบทวนสถานการณ์ปัจจุบัน และศึกษาความต้องการของชุมชน วิเคราะห์ช่องว่างของชุมชนไปพร้อมกัน

  และพัฒนากลไกการจัดการและออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงของชุมชน โดยการดำเนินงานในปีที่ 2 ที่กำลังเกิดขึ้น จะเป็นการยกระดับเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ และกลไกการจัดการ

  รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงให้ครอบคลุมขึ้น และการดำเนินงานในปีที่ 3
  จะทำเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ในเมือง เพื่อยกระดับเมืองพะเยาไปสู่ Green city Smart city และ Learning city

  หลักสูตรการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มเด็ก ผู้สูงวัย และคนด้อยโอกาส

  ผศ.ดร.สันติวัฒน์ พิทักษ์ผล : ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของการเรียนรู้ ก็คือการเข้าถึงการเรียนรู้ ดังนั้นเราจึงมีกลไกตั้งแต่ในมหาวิทยาลัย ที่มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนกลไก ในส่วนของเทศบาลเมืองพะเยา ได้กำหนดให้มีตัวชี้วัดสำคัญ ในการพิจารณาการทำงานของบุคลากร

  ขณะที่ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการหนุนเสริมกลไก และกระบวนการอย่างมีระบบ ตั้งแต่การวางแผน การประชาสัมพันธ์ การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และกิจกรรมย่อย ๆ เพื่อสร้างความตื่นตัว และการรับรู้ของผู้คนในเมืองพะเยา

  ส่วนกระบวนการเรียนรู้ ได้จัดหลักสูตรการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มเด็ก ผู้สูงวัย และคนด้อยโอกาส ผลแห่งการจัดการเรียนรู้ ได้ทำให้เกิดทัศนคติใหม่ ได้องค์ความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ชุมชนเข้าใจตัวเอง และเข้าใจคนอื่น เกิดการรวมกลุ่มใหม่ ๆ เกิดรายได้จากการสร้างงาน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มขีดความสามารถให้กับกำลังคนของเมืองพะเยา

  โครงการที่ทำให้เด็กนักเรียน ได้รู้จักรากเหง้าของตนเอง จากปราชญ์ชาวบ้าน

  คุณจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา : กิจกรรมในโครงการ Learning City นั้น สามารถสร้างประโยชน์กับคนในชุมชนเมืองพะเยาได้ตั้งแต่เด็กนักเรียน ที่ได้รู้จักรากเหง้าของตนเองจากปราชญ์ชาวบ้าน ตลอดจนผู้สูงอายุที่นำทักษะที่ได้รับไปผลิตขายเป็นรายได้เสริม

  ซึ่งในส่วนของทางเทศบาลเมืองพะเยา ได้มองถึงการต่อยอดไว้ ด้วยการจะขยายผลของการฝึกอาชีพให้หลากหลาย ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้เข้าถึงคนพะเยาได้มากยิ่งขึ้น และผลักดันให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

  ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการฯ ไปขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

  รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา : มหาวิทยาลัย ได้มีการปรับบริบทการเรียนการสอน ให้เหมาะกับทุกช่วงวัยมาโดยตลอด เน้นการบูรณาการศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพคน ซึ่งมีปลายทางที่ชัดเจน นั่นคือ “พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้”

  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรวมพลังของทุกภาคส่วน จะทำให้เมืองพะเยา และประเทศ สามารถเดินไปสู่จุดหมายที่วางไว้ โดยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ม.พะเยาและ บพท.จะได้ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการฯ เพื่อนำความสำเร็จไปขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศต่อไป